Muhammed BEDİRHAN
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri Bölümü)
Yıl: 2020Cilt: 3Sayı: 1ISSN: 2667-4785Sayfa Aralığı: 94 - 110Türkçe

51 0
Mustafa Sabri Efendi’nin Varlık Anlayışı ve Vahdet-i Vücûd Eleştirisi
Tasavvuf içerisinde gelişen metafizik anlayış, belirgin hâle geldiği ilk dönemlerden itibarençeşitli eleştirilerin odağında yer almıştır. Bu eleştiriler vahdet-i vücûd diye adlandırılan vebüyük ölçüde İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240) ve sonrası dönemde sistemleşen metafizik anlayışıntasavvuf dünyasında etkin hâle gelmesiyle ivme kazanır. Son dönem Osmanlışeyhülislâmlarından biri olan Mustafa Sabri Efendi (1869-1954) de vahdet-i vücûd adıylasistemleşen bu metafiziği eleştirenler arasındadır. Eleştirileri genel ve özel ilâhiyat bahisleri,kozmoloji, meâd doktrini gibi ontolojik hususlar ile vahdet-i vücûda kaynaklık ettiği ileri sürülenkeşf ve müşâhedeye dayalı bilgi anlayışını kapsar.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Âmulî, Haydar. Nakdu’n-Nukûd fî Maʻrifeti’l-Vücûd -Câmiu’l-Esrâr ile birlikte-. Tahran: Encümen-i İran-Şinâsî-yi Fransa, 1989.
 • Bedirhan, Muhammed. Vahdet-i Vücûdu Savunmak. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2019.
 • Chittick, William. Varolmanın Boyutları. çev. Turan Koç, İstanbul: İnsan Yayınları, 1997.
 • İbn Sînâ. eş-Şifâ, el-İlâhiyyât. Kahire: 1960.
 • İzutsu, Toshihiko. İbn Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar. çev. Ahmet Yüksel Özemre. İstanbul: Kaknüs Yayıncılık, 1999.
 • Izutsu, Toshihiko. Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts. California: University of California Press, 1984.
 • Kılıç, Mahmud Erol. Şeyh-i Ekber, İstanbul: Sûfî Yayıncılık, 2009.
 • Mahadevan, T. M. P. & Radhakrishnan, Dr. S. The Philosophy Of Advaita. Madras: Ganesh & Co. (Madras) Private Ltd, 1957.
 • Mustafa Sabri Efendi. Mevkıfu’l-akl ve’l-ilm ve’l-âlim min Rabbi’l-Âlemîn ve ibadihi’l-mürselîn. Beyrut: Dâru’l-ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, 1401/1981.
 • Mustafa Sabri Efendi. Mevkıfu’l-beşer tahte sultâni’l-kader. Kahire: Matbaatü’s-Selefiyye, 1352.
 • Mustafa Sabri Efendi. Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi. Dârülhilâfetilaliyye: Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1335-1337.
 • Wolfson, Harry Austryn. Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity and Islam. Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press, 1962.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.