Necla KIZILDAĞ
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü)
Mustafa GÜLER
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü)
Yıl: 2020Cilt: 3Sayı: 2ISSN: 2667-4785Sayfa Aralığı: 155 - 169Türkçe

54 0
Eyüp Sultan Türbesi Vakıfları
Osmanlı Devleti’ndeki vakıflara ait vakfiyeler ve farklı dönemlere ait birçok vesika, devletinvakıflara vermiş olduğu önemi, vakfın işleyiş ve denetimini, vakıflar ile ilgili birçok sorunu ve busorunların çözümlerini tespit etmemiz açısından önemlidir. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’ufethinden sonra Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin defnedildiği yer tespit edilmiş ve üzerine bugün deehemmiyetini koruyan türbe ve külliye inşa edilmiştir. Söz konusu yapıların giderlerinin karşılanması amacıyla 1457 yılında bir vakfiye oluşturulmuştur. Fatih dönemindeki bu vakfiyenin zayiolması nedeniyle 1582 yılında tekrar kaleme alınan vakfiye ve 1825 yılına ait Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki Eyüp Sultan Türbesi’nin ikinci vakfiyesi olarak sayabileceğimiz vesika, çalışmamıza katkı sağlamıştır.Bu çalışmamızda Osmanlı sultanları ve halk gözünde de kutsal bir yer sayılan Ebû Eyyûb elEnsârî Külliyesi’nin yalnızca türbe kısmına ait vakfın vakfiyeleri incelenerek türbenin akarları,vakfın türbe için yaptığı harcamalar, vakıf görevlileri ve bunların görev değişimleri tespit edilmiştir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • BOA, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Bab-ı Defteri Teşrifat Kalemi Defterleri. [D. TŞF]. No. 26076. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr
 • BOA, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mektubî Kalem-i Evâmir. [EV MKT.EVM], No. 36, Gömlek No 455, 459, 541, 549, 590, 621. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr
 • BOA, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Nezaret Öncesi Evkaf Defterleri (EV. HMH). No. 3, Gömlek No. 204. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr
 • BOA, Osmanlı Arşivi, Bab-ı Defteri Teşrifat Kalemi Defterleri [D. TŞF]. No. 26076. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr
 • VGMA, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter No. 2163, 40.
 • Bayram, Sadi. “Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi”, I. Eyüp Sultan. Sempozyum Bildiriler Kitabı, 1/33-47, İstanbul: 1997.
 • Coşkun, Feray. “Osmanlı İstanbul’unda Müstesna bir Ziyaretgâh: Eyüp Sultan Türbesi”, III. Osmanlı İstanbul’u Sempozyum Bildirileri, 1/547-565, İstanbul: 25-26 Mayıs 2015.
 • Eyice, Semavi. “Eyüp Sultan Külliyesi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 11/9-12. İstanbul: TDV Yayınları, 1995.
 • Fatih Mehmet II Vakfiyeleri. Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1938.
 • Güler, Mustafa. Osmanlı Devleti’nde Haremeyn Vakıfları. İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2011.
 • Öztürk, Said. “Eyüp Camii, Türbesi ve İmareti Vakfiyesinin 1575 yılı Bütçesi”, V. Eyüp Sultan Sempozyum Tebliğleri, 1/50-57, İstanbul: 2001.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.