SERKAN TURSUN
(Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D, Kırıkkale, Türkiye)
Ayşegül ALPCAN
(Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D, Kırıkkale, Türkiye)
İrfan KARAHAN
(Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.D., Kırıkkale, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 22Sayı: 2ISSN: 2148-9645 / 2148-9645Sayfa Aralığı: 199 - 207Türkçe

65 0
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÇOCUK ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNİN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ
Amaç: Karbonmonoksit zehirlenmeleri ölümcül olabilen vetoplu zehirlenmelere yol açabilen ciddi bir sağlık sorunudur.Bu çalışmada çocukluk çağında olup karbonmonoksitzehirlenmesi ile acil servise başvuran hastaların özellikleri,klinik ve laboratuvar bulgularının araştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Kırıkkale Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Acil Servisi’ne 2014-2020 yılları arasındakarbonmonoksit zehirlenmesiyle başvuran 114 olgu geriyedönük incelendi. Hastaların demografik özellikleri,başvurularının dikkati çeken noktaları başvurudaki belirti vebulguları, laboratuvar değerleri irdelendi. Hastalık şiddetinegöre ve hiperbarik oksijen tedavisi alıp almama durumuna göreikili gruplamada temel laboratuvar düzeyleri karşılaştırıldı.Bulgular: Ortanca yaşı 8 olan 56 kız, 58 erkek hastanınbaşvurularının 102’sinde başvuran hasta dışında ailedenbiri/birileri bulunmaktaydı. En sık kaynak soba, en sıkbaşvurulan ay Ocak ayıydı. En sık semptom bulantı vekusmaydı. Hastaların genel olarak laboratuvar tetkiklerininortanca değerleri normal aralıklarda seyretmekle birlikte;karboksihemoglobin, laktat, troponin, INR, kan glukozu,karaciğer hasar testleri gibi düzeylerinde anormal değerleriolan hastalar da mevcuttu. Klinik şiddete göre hafif ve ortaolgular karşılaştırıldığında karboksihemoglobin, laktat ve INRdüzeyleri orta şiddetteki hastalarda daha yüksek saptandı.Sadece iki tane hasta ağır olgu olduğu için karşılaştırmayaalınmadı. Olgular, hiperbarik oksijen tedavisi alan ve almayanşeklinde gruplanıp laboratuvar düzeyleri karşılaştırıldığında;troponin T, laktat ve karboksihemoglobin düzeylerinde anlamlıfarklılık mevcut saptandı.Sonuç: Çocukluk çağında ciddi problemlere yol açabilen vesemptomları nedeniyle tanıda zorluk yaşanabilenkarbonmonoksit zehirlenmeleri için farkındalık arttırılmalı vesık görüldüğü zamanlar için tedbirler alınmalıdır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Ernst A, Zibrak JD. Carbon monoxide poisoning. N Engl J Med. 1998;339(22):1603–8.
 • 2. Kaya H. Karbonmonoksit zehirlenmesi. Turkiye Klin J Emerg Med-Special Top. 2018;4(2):149–57.
 • 3. Türkı ye karbonmonoksı t zehı rlenmelerı nı n önlenmesı programı ve eylem planı (2015-2018). T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Yayın No:994. Ankara, 2015.
 • 4. Wolf SJ, Lavonas EJ, Sloan EP, Jagoda AS. Clinical Policy: Critical ıssues in the management of adult patients presenting to the emergency department with acute carbon monoxide poisoning. Ann Emerg Med. 2008;51(2):138-52.
 • 5. Uysalol M, Uysalol EP, Saraçoǧlu GV, Kayaoǧlu S. A retrospective analysis of pediatric patients admitted to the pediatric emergency service for carbon monoxide intoxication. Balkan Med J. 2011;28(3):237–43.
 • 6. Tursun S, Alpcan A, Şanlı C, Kabalcı M. Karbonmonoksit zehirlenmesi. Ortadoğu Tıp Derg. 2017;9(4):203–6.
 • 7. Prockop LD, Chichkova RI. Carbon monoxide intoxication: An updated review. J Neurol Sci. 2007;262(1–2):122-30.
 • 8. Doğruyol S, Akbaş I, Tekin E, Doğruyol MT. Carbon monoxide intoxication in geriatric patients: How important are lactate values at admission? Hum Exp Toxicol. 2020;39(6):848-54.
 • 9. İncekaya Y, Feyizi H, Bayraktar S, Ali İ, Topuz C, Karacalar S et al. Carbon monoxide poisoning and hyperbaric oxygen therapy. Med J Okmeydani Train Res Hosp. 2017;33(2):114–8.
 • 10. Denı z T, Kandı ş H, Saygun M, Büyükkoçak Ü, Ülger H, Karakuş A et al. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran zehirlenme olgularının analizi. Düzce Tıp Fakültesi Derg. 2009;11(2):15–20.
 • 11. Yetiş Y, Karbeyaz K, Güneş A. Eskişehir’de karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölümlerin 20 yıllık analizi. Adıyaman Üni Sağlık Bilim Derg. 2017;3(1):396–406.
 • 12. Türkoğlu A, Tokdemir M, Şen M, Börk T, Tunçez FT, Yaprak B. Assessment of deaths due to carbonmonoxide poisoning and autopsied between 2006-2012 in Elazığ. Bull Leg Med. 2014;17(1):21.
 • 13. Uysal C, Celik S, Duzgun Altuntas A, Kandemir E, Kaya M, Karapirli M et al. Carbon monoxiderelated deaths in Ankara between 2001 and 2011. Inhal Toxicol. 2013;25(2):102–6.
 • 14. Türkmen N, Akgöz S. Bursa’da otopsisi yapılan karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölümler. Adli Tıp Derg. 2005;19(2):20–5.
 • 15. Cetindag F, Keskinminare M, Bicer S, Sezer S, Tombulca N, Aydoğan G et al. Çocuk acil servisinde karbonmonoksit zehirlenmeleri. JOPP Derg. 2009;1(2):74–8.
 • 16. Aslan M, Kutlutürk Y. Karbonmonoks t zehı rlenmesı ıyle acı l servı se başvuran hastaların ı ncelenmesı . Anadolu Klin Tıp Bilim Derg. 2017;22(2):103–6.
 • 17. Sac RU, Taşar MA, Bostanci I, Şimşek Y, Dallar YB. Characteristics of children with acute carbon monoxide poisoning in Ankara: A single centre experience. J Korean Med Sci. 2015;30(12):1836– 40.
 • 18. Toklucu MÖ, Araz C, Nizamoğlu M, Pala E, Akova S, Karakayalı B, et al. A retrospective study of carbon monoxide poisoning cases ın ümraniye educational and research hospital pediatric emergency department. ACU Sağlık Bil Derg. 2016;2016(3):123–8.
 • 19. Ertekin B, Koçak S, Acar T, Öztürk E, Demir LS. Karbonmonoksit zehirlenmesinde tam kan belirteçlerinin rolü. Cukurova Med J. 2019;44(Suppl 1):197–201.
 • 20. Seçilmiş Y, Öztürk MA. Factors that affect prognosis and morbidity in pediatric patients with carbon monoxide poisoning. Turkish J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2018;5(3):113–8.
 • 21. Damlapinar R, Arikan FI, Sahin S, Dallar Y. Lactate level is more significant than carboxihemoglobin level in determining prognosis of carbon monoxide intoxication of childhood. Pediatr Emerg Care. 2016;32(6):377–83.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.