İsmail BELEN
(Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, Türkiye)
Selman KARAYILMAZLAR
(Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Bartın, Türkiye)
Kaya Pınar TOPÇU
(Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Özlem İRİTAŞ
(4arım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 22Sayı: 3ISSN: 1302-0943 / 1308-5875Sayfa Aralığı: 910 - 918Türkçe

5 0
Türkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektöründe Odun Kullanımı
Orman ve orman ürünleri dünyanın birçok ülkesinde farklı alanlarda hammadde, ara malı veya nihai mal olarak kullanılmakta ve büyüme, istihdam, gayrisafi milli hâsıla gibi ekonomik göstergelere önemli katkı sağlamaktadır. Farklı şekillerde kullanılan bu ürünlerin, doğal ve organik olması nedeniyle çevre ve insan sağlığı açısından, aynı zamanda yetiştirme ve üretim maliyetlerinin düşük olması nedeniyle de ekonomik açıdan tercih edilirliği her geçen gün artmaktadır. Dünyada odun ve odun temelli orman ürünleri, mobilya, inşaat, kâğıt, yonga-levha gibi sektörler, hatta Birleşmiş Milletlerce yenilikçi orman ürünleri altında sayılan biyoplastik, biyolojik tabanlı ürünler, biyorafineri-biyogaz gibi sektörlerde endüstriyel kullanımı mevcuttur. Diğer taraftan ormanların iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına olan olumlu yöndeki birçok katkısı yanında son yıllarda çevre dostu ve sürdürülebilir enerji türlerinden biyoenerji uygulamaları konusunda orman atıklarının biyoyakıt olarak uygun bir seçenek oluşu da sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu çalışmada, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (The United Nations Economic Commission for Europe-UNECE) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) tarafından kullanılan metodolojiye uygun olarak, kâğıt ürünlerine öncelik verilerek, odun temelli orman ürünlerinin Türkiye’de ve dünyadaki endüstriyel kullanım alanları ve bu alanlardaki payları incelenmiştir. Bu verilerin elde edilmesinde 2010-2018 dönemi gözetilerek, UNECE/FAO, OGM, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanlarından yararlanılmıştır. Söz konusu veriler ışığında, Türkiye ekonomisine orman sektörünce yapılabilecek katkının arttırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Adar, E., Ince, M.B., Bilgili, M.S. (2017). Gasification of Municipal Sewage Sludge By Supercritical Water: A Review. Fresenius Environmental Bulletin, 26(2a): 1503-1519.
 • 2. Balcı, Ö. (2011). Odun Dışı Bitkisel Ürünler, Bitkisel Ürünler Şube Müdürlüğü, Uluslararası Orman Yılı, www.ogm.gov.tr
 • 3. Belen, İ. (2015). Ormancılık sektörü neleri içeriyor? Neleri içermeli? http://www.gonder.org.tr/?p=1594
 • 4. Bozkurt, Y., Kurtoğlu, A. (1980). Yenilenebilir enerji kaynakları, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 30(2), 93-104.
 • 5. Çabuk, Y., Karayılmazlar S., Onat, S.M., Kurt, R. (2013). Econometric modeling and projection of production, import and export of particle board industry in Turkey, International Journal of Physical Sciences, 8(5), 199-209.
 • 6. Çabuk, Y., Karayılmazlar, S., Aytekin, A., Onat, S., Kurt, R. (2014). The Turkish paper and paperboard industry: A study of the statistical assessment, analysis and forecast. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 64(1), 67-79.
 • 7. Eryılmaz, A.Y. (1985). Ormancılık Politikası, Karadeniz Üniversitesi, Orman Fakültesi, Ders Notları, Yayın No: 96, Trabzon.
 • 8. Evrendilek, F. and Ertekin, C. (2003). Assessing the potential of renewable energy sources in Turkey. Renew Energy 28(15):2303–2315.
 • 9. FAO (2020). FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020: Main report. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9825en
 • 10. Güray, A., Kilic, M., Doğru, G., Özer, M. (2003). Meşe (Quercus Robur L.) Odunundan Üretilen Lamine Ağaç Malzemede Kuvvet Yönü ve Tutkal Türünün Eğilme Direncine Etkileri, Teknoloji, 6(1-2):1-9.
 • 11. Güvenli, G., Daşdemir, İ. (2017). Odun kömürü üretiminin teknik, ekonomik ve sosyal analizi (Malatya ili örneği), Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1), 81-92.
 • 12. ITC (2020). Uluslararası Ticaret Merkezi, http://www.intracen.org/itc/sectors/services/tradestatistics/ (10.05.2020)
 • 13. İmren, E., Kurt, R., Karayılmazlar, S., Çabuk, Y. (2019). Türkiye Odun Kömürü Dış Ticaretinin İncelenmesi, III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, 832-836.
 • 14. İstek, A., Özlüsoylu, İ., Kızılkaya, A. (2017). Türkiye Ahşap Esaslı Levha Sektör Analizi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1), 132-138.
 • 15. Kalkınma Bakanlığı (2018). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Ormancılık ve Orman Ürünleri Çalışma Grubu Raporu, Ankara.
 • 16. Karayılmazlar, S., Saraçoglu, N., Çabuk, Y., Kurt, R. (2011). Biyokütlenin Türkiye’de enerji üretiminde değerlendirilmesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 13(19), 63-75.
 • 17. Kılıç, N. (2014). Orman Ürünleri Sanayi, Ar-Ge Bülten, s.1.
 • 18. Kurt, R. (2020). Determining the priorities in utilization of forest residues as biomass: an A’wot analysis. Biofuels Bioproducts Biorefining-Biofpr, 14(2), 315-325, DOI: 10.1002/bbb.2077.
 • 19. Kurt, R.,Çabuk Y., Karayılmazlar S (2011). Türkiye ve Dünya yuvarlak odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim dış ticaret ve ekonomik potansiyel analizi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 13(20), 1-9.
 • 20. Kurt, R., Imren, E., Çabuk, Y., Karayılmazlar, S. (2018). Estimation of global wood pellet production as a renewable energy source by ARIMA method. Fresenius Environmental Bulletin, 27(7), 5147-5152.
 • 21. Kurt, R., Karayilmazlar, S., Cabuk, Y. (2016). Important non-wood forest products in Turkey: An econometric analysis. Engineering, Technology & Applied Science Research, 6(6), 1245-1248.
 • 22. Kurtoglu, A., Sofuoğlu S.D. (2013). Mobilya ve Ağaç İşlerinde Kullanılan Ahşap Malzemeler-1, Mobilya Dekorasyon Dergisi, 118: 62-78.
 • 23. Kurtoğlu, A., Koç, K. H., Erdinler, E. S., Sofuoğlu, S. D. (2009). Türkiye Orman Ürünleri Endüstrisinin Yapısal ve Eğitsel Sorunları. II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, s.s. 176-186.
 • 24. OGM (2009). Orman Genel Müdürlüğü’nde Biyoenerji Konusunda Yapılan Çalışmalar, Orman Genel Müdürlüğü, www.ogm.gov.tr (10.05.2020).
 • 25. OGM (2013). Orman Genel Müdürlüğü, Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı (2013-2023), Ankara.
 • 26. OGM (2019). Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı (2019-2023).
 • 27. OGM (2020). Orman Genel Müdürlüğü, https://ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar /Istatistikler.aspx (10.05.2020).
 • 28. OYKA (2020), OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Web Sayfası, http://www.oyka.com.tr/tr/hakkimizda/oyka-kagit-ambalaj-hakkinda
 • 29. PAGEV (2017). Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı, Türkiye Oyuncak Sektör İzleme Raporu, s. 20.
 • 30. Saraçoğlu, S. (2017). Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyokütle Üretiminin Dünyada ve Türkiye’de Durumu, Fiscaoeconomia, 1(3), 126-155.
 • 31. Sofuoğlu, S. D., Özalp, M. (2019). Masif ağaç malzemenin oyuncak yapımında kullanımı, Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 2(2), 120-129.
 • 32. Sözen, E., Gündüz, G., Aydemir, D., Güngör, E. (2017). Biyokütle kullanımının enerji, çevre, sağlık ve ekonomi açısından değerlendirilmesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19 (1), 148-160.
 • 33. TİM (2010). Türkiye İhracatçılar Merkezi, Ağaç ve Orman Ürünleri Sektörü, 2010. http://www.iib.org.tr/files/downloads/PageFiles/%7B67E20D34-88B6-4493-B785-F0461FAF8665%7D/Files/Agac%20ve%20Orman%202023%20Proje%20Raporu.pdf
 • 34. TMMOB (2003). Makine Mühendisleri Odası, IV. Ulusal Kâğıt Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara.
 • 35. TOBB (2017). Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2016-2017 Yılı Orman ve Ağaç Ürünleri Raporu-TORAP Hazırlanması Projesi.
 • 36. TÜİK (2018). Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1036 (10.05.2020).
 • 37. TÜİK (2019). Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001(10.05.2020).
 • 38. UN (2020). https://www.un.org/esa/forests/news/2020/03/idf-2020-un-secretary-general-message/index.html (20.05.2020)
 • 39. UNECE (2019). https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2019/20191104/2-Circular_Econo (20.05.2020)
 • 40. UNECE/FAO (2018). https://www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html (20.05.2020).
 • 41. UNECE/FAO (2019). https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP48.pdf. (20.05.2020).
 • 42. URL-1 (2020). https://satirogluyapi.com.tr/?h1447/mobilya-yapiminda-kullanilan-ahsap-malzemeler, Mobilya Yapımında Kullanılan Ahşap Malzemeler. (23.04.2020).
 • 43. Yurdakul, Ü., Çolak, M., Çetin, T (2013). Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Hammaddeler ve Tedarikinde Karşılaşılan Sorunlar, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2), 220-227.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.