Atila KARKACIER
(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Fahri ORAKÇI
(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Yıl: 2021Cilt: 14Sayı: 1ISSN: 1308-3740 / 2564-6591Sayfa Aralığı: 45 - 72Türkçe

109 0
İŞLETMELERDEKİ BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMASININ MUHASEBE EĞİTİMİNE ETKİSİ
Ülkemiz örgün eğitim sistemi içerisinde muhasebe eğitiminin ilk adımı Mesleki TeknikEğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı orta öğretim kurumlarında atılmaktadır. Muhasebeeğitimi veren ortaöğretim kurumlarının 12. Sınıf öğrencilerine haftada 24 kredilik zorunluders olarak okutulan işletmelerde beceri eğitimi uygulaması ile öğrenciler haftanın iki günüokulda teorik dersler alırken kalan üç günde ise işletmelerde usta öğreticiler nezaretindesektörde çalışmaktadır. Bu uygulama ile okullarda aktarılan teorik bilgilerin pratik bilgiyedönüşmesi amaçlanmış ve böylece sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip araelamanlarının yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu uygulama öğrencilerin teorik bilgilerinipratik bilgiye dönüştürmesinin yanında aynı zamanda öğrencilere iş tecrübesi ve özgüvenkazandırmaktadır. Çalışmada işletmelerde beceri eğitimi uygulamasının sektörün ihtiyaçduyduğu muhasebe elemanlarının yetişmesine katkısının incelenmesi amaçlanmıştır. Buamaç doğrultusunda öncelikle Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlıortaöğretim kurumlarında verilen muhasebe eğitimi hakkında genel bilgilere yer verilmiş veİşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulamasına değinilmiştir. Çalışmanın son kısmında iseTokat il genelindeki Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerin Muhasebeve Finansman Alanı Bilgisayarlı Muhasebe Dalı öğrencilerine anket uygulanmıştır. Eldeedilen verilere SPSS 25 yardımıyla frekans analizi, faktör analizi ve t-testi uygulanmıştır.Yapılan anket çalışması sonucunda öğrencilerin işletmelere okul idaresi tarafındanyerleştirilmesinin öğrencinin öz kazanımına daha faydalı olduğu sonucuna varılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aksakallıoğlu, H. (2013). Ticaret Meslek Liselerinde Verilen Muhasebe Eğitiminin Muhasebecilik Mesleğine Uygunluğu: Bursa İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aksoy, H. H. (2017). Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletmelerde Beceri Eğitimi: Okul Destekli Çocuk İşçiliği. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 74-82.
 • Aydoğan, B. (2018). Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu, Muhasebe Eğitiminden Beklentiler Ve Karşılaşılan Sorunlar: Çorum İli Örneği. Yüksek Lisan Tezi. Çorum: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kermis, G. ve Kermis, M. (2010). Professional Presence and Soft Skills: A Role for Accounting Education. Journal of Instructional Pedagogies, 1-10.
 • Kolutek, S. ve Bal, B. C. (2017). Mobilya Üretimi Yapılan İş Yerlerinde Beceri Eğitiminin Verimliliği. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 580-587.
 • MEB, (2017), Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programi Muhasebe ve Finansman Alani Çerçeve Öğretim Programi. Ankara, http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2019181623522-EK- 1_MUHASEBE%20VE%20F%C4%B0NANSMAN_%C3%87%C3%96P.pdf, (Erişim Tarihi: 19.03.2020).
 • MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, (2016). 28/10/2016-29871 RG. http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/03111224_ooky.pdf(Erişim Tarihi: 19.03.2020).
 • Özkan, F. ve Aksoy, C. (2015). Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulaması, Gaziantep İlinde Bir Alan Araştırması. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 283-305.
 • Pehlivan, A. ve Karlıklı, M. (2018). Ortaöğretim Kurumlarında Verilen Muhasebe Eğitiminin Muhasebecilik Mesleğine Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 151- 165.
 • Saraçlı, S. (2011). Faktör analizinde yer alan döndürme metotlarının karşılaştırmalı incelenmesi üzerine bir uygulama. Düzce Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 1 (3), 22-26.
 • Sevim, Ş., Savaş, F. ve Bozdoğan, T. (2018). Ortaöğretim Mesleki Eğitimi Muhasebe ve Finans Alanında İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulamalarının Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research, 1729-1749.
 • Thilakerathne, P. M. C. ve Madurapperuma M. W. (2014). An examination of Accounting Internship on Subsequent Academic Performance. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 8- 15.
 • Yaşar Ergin, D. (1995). Ölçeklerde Geçerlik ve Güvenirlik. M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 125-148.
 • Yılmaz, Y. (2011). İşletmelerdeki Beceri Eğitimi Uygulamasının Muhasebe Eğitimine Katkısı ve Erzurum İl Genelindeki Ticaret Meslek Liselerinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi . Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Zaif, F. ve Ayanoğlu, Y. (2007). Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye'de Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 115- 136.
 • 3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanunu, (1986). 19/6/1986-19139 RG. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.pdf adresinden alınmıştır (Erişim Tarihi: 19.03.2020).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.