Süleyman EMİR
(Milli Savunma Üniversitesi, Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu)
Hakki KIYMIK
(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu,)
Yıl: 2021Cilt: 14Sayı: 1ISSN: 1308-3740 / 2564-6591Sayfa Aralığı: 101 - 128Türkçe

84 0
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜZEYİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA
Günümüzde, paydaşlar şirketlerden finansal bilgilerin yanı sıra, finansal olmayan bilgileride raporlamalarını beklemektedir. Bu sebeple, işletmelerin finansal olmayan bilgileriniraporlayabilmesi için, uluslararası anlamda kabul edilen raporlama rehberleri yayınlayankurum ve kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar arasında dünya çapında enyaygın olarak kabul edilmiş kurum ve inisiyatif, Küresel Raporlama Girişimi (GRI)’dir.GRI, işletmelerin ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarıyla ilgili standartlarıbelirlemekte ve işletmelerin finansal olmayan bilgilerini raporlamasına imkân tanımaktadır.Bu çalışmada, BIST Metal Eşya, Makine Endeksindeki şirketlerin, 2014-2018 yıllarıarasındaki dönemlerinin GRI ilkelerine göre sürdürülebilirlik düzeyleri belirlenmiş ve budüzeylerin, finansal performansa etkisi Panel Veri Regresyon analizi kullanılarakölçülmüştür. Yapılan analizler sonucunda sürdürülebilirlik performans göstergelerineilişkin açıklanan bilgi düzeyiyle, şirketlerin aktif kârlılığı, özkaynak kârlılığı, kullanılansermaye getirisi ve vergi öncesi kâr arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif yönlü bir ilişkiolduğu; toplam varlıklarda büyüme oranıyla ise istatistiki olarak negatif yönlü anlamlı birilişki olduğu anlaşılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aktan, C. C. ve Börü, D. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: İGİAD Yayını.
 • Aydede, C. (2007). Yükselen Trend: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: MediaCat.
 • Başar, A. B., (2014). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması ve Finansal Performans Arasındaki İlişki Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kimya-Petrol- Plastik Sektörü Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 21(2), 59-72.
 • Belu, C. (2009). ‘Ranking Corporations Based on Sustainable and Socially Responsible Practices, A Data Envelopment Analysis (DEA) Approach. Sustainable Development, 17, 257-268.
 • BIST, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi, https://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-payendeksleri/ surdurulebilirlik-endeksi
 • BIST (2014). Sürdürülebilirlik İçin Sürdürülebilirlik Rehberi, https://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/surdurulebilirlik-rehberi.pdf
 • Burhan, A. H. N. ve Rahmanti, W. (2012), The İmpact Of Sustainability Reporting On Company Performance, Journal Of Economics, Business, And Accountancy Ventura, 15(2), 257–272.
 • Charlo, M. J., Moya, I. ve Muñoz, A. M. (2015), Sustainable Development and Corporate Financial Performance: A Study Based on the FTSE4Good IBEX Index, Business Strategy and the Environment, 24(4), 277-288.
 • Cheung, A. W. K. (2011), Do Stock Investors Value Corporate Sustainability? Evidence From an Event Study, Journal of Business Ethics, S.99, 145–165.
 • Collison, D. J., Cobb, G., Power, D. M. ve Stevenson, L. A. (2008). The Financial Performance of the FTSE4Good Indices, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(1), 14-28.
 • Çıtak, L. ve Ersoy, E. (2016). Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Alınmasına Yatırımcı Tepkisi: Olay Çalışması Ve Ortalama Testleri İle Bir Analiz, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 43-57.
 • Düzer, M. ve Önce, S. (2018). Sürdürülebilirlik Performans Göstergelerine İlişkin Açıklamaların Finansal Performans Üzerine Etkisi: Bist’te Bir Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Mart 2018, 11(1), 93- 118.
 • Esin, A. (1978). İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu ve Sosyal Denetim Raporları (Doçentlik Tezi), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul.
 • Fettahoğlu, S. (2013). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk İle Finansal Performans Arasındaki İlişki: İMKB’ye Yönelik Bir Uygulama, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 11-20.
 • Gao, Y. (2011). CSR in an Emerging Country: A Content Analysis of CSR Reports of Listed Companies, Baltic Journal of Management, 6(2), 263-291.
 • Gould, S. (2011). Accounting for Sustainability, Accountancy Plus. Issue 1, March 2011, 19-20.
 • GRI, Global Reporting Initiative G4 Reporting Principles and Standard Disclosures, www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1- Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf
 • Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi (2016). Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Ulusal İnceleme Raporu, http://csrforall.eu/tr/icerik/reports/CSR-Ulke-Analiz-RaporuTR-190116.pdf
 • Kelly, M. ve Alam, M. (2009). Educating Accounting Students in the Age of Sustainability, The Australasian Accounting Business&Finance Journal, V.3, 30-44.
 • KPMG, (2013). Survey of Corporate Responsibility Reporting, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2013/12/corporateresponsibility- reporting-survey-2013.pdf
 • López, M. V., Garcia, A. ve Rodriguez, L. (2007). Sustainable Development and Corporate Performance: A Study Based on the Dow Jones Sustainability Index, Journal of Business Ethics, 75(3), 285-300.
 • McWiliams, A. ve Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A Theory of The Firm Perspective, Academy of Management Review, 26(1), 117-127.
 • Onay, A. (2015). Sürdürülebilir Kalkınma, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Raporlaması, EJOIR, Aralık 2015 IWCEA Özel Sayısı, C.3, 104-118.
 • Önce, S., Onay, A. ve Yeşilcelebi, G. (2015). Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Türkiye’deki Durum, Journal Of Economics, 2(2), 230-252.
 • Özkol, E., Çelik, M. ve Gönen, S. (2005). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.27, 134-145.
 • Reddy, K. ve Gordon, L. W. (2010). The Effect of Sustainability Reporting on Financial Performance: An Empirical Study Using Listed Companies, Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 6(2), 19-42.
 • Škare, M. ve Golja, T. (2012). Corporate Social Responsibility and Corporate Financial Performance Is There a Link?, Economic Research, Issue.1, 215-242.
 • Sak, A. F. ve Dalgar H. (2020). Kurumsal Sürdürülebilirliğin Firmaların Finansal Performansına Etkisi: BIST Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksindeki Firmalar Üzerinde Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2020 (85), 173-186.
 • Tatoğlu, F. Y. (2018) Panel Veri Ekonometrisi, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Topal, Gizem – Çankaya, Serkan (2019), Sürdürülebilirlik Çalışmalarının İşletmelerin Finansal Performanslarına Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Tartışma Metinleri, İstanbul.
 • Türkçe Sözlük. (2013).
 • Uwalomwa, U. (2011). Corporate Social Environmental Sustainability Reporting and Firms’ Performance: A Study of Selected Firms in Nigeria, BVIMSR’S Journal Of Management Research, 3(1), 1-18.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.