Turğay ÖNTAŞ
(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye)
Erdal YILDIRIM
(Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü,Türkiye)
Şule EGÜZ
(İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye)
Bengisu KAYA
(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 46Sayı: 205ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 161 - 189Türkçe

57 0
Tartışmalı Konuların Öğretiminin Sınıf Eğitimi Alanına Yansımaları
Bu araştırmada sınıf öğretmenliği eğitimi öğretmen adayları, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan akademisyenler ve sınıf öğretmenlerinin tartışmalı konulara ilişkin öğretme-öğrenme sürecinde edindikleri deneyim ve pratiklere yönelik düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışmasıyla desenlenmiştir. 2018–2019 öğretim yılı bahar döneminde yürütülen çalışmada üç farklı devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfında öğrenim görmekte olan 29 öğrenci, MEB’e bağlı okullarda görev yapan 15 sınıf öğretmeni ve Sınıf Eğitimi doktoralı 5 akademisyen yer almıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanarak, elde edilen veriler belirli kod ve kategorilerin tematik sunumu ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, tartışma kültürünün önemine ilişkin bilgi, kültür (saygı, çatışma) ve ortam kodlarının sıklıkla ifade edildiği görülmektedir. Tartışma kültürüne ilişkin gerekli ve yeterlibilginin ediniminin, bireylerin farklı bireylerle ya da platformlarda tartışma sürecini sağlıklı bir şekilde yürütmeye özendirdiğine ilişkin bulgular dikkat çekicidir. Tartışma sürecinin verimliliğinde kullanılan üslup, farklı fikirlerin saygıyla kabulü ve etkin dinleme yeteneği hayatidir. Tartışmalı konuların tartışılabileceği uygun ortamların varlığını ifade eden olumlu okul ve sınıf iklimi bireyler arasında saygıya dayalı tutum ve davranışların gelişimine katkıda bulunduğuna ilişkin bulgular da oldukça önemlidir. Akademisyenler ve öğretmenler, ideal tartışma ortamlarının oluşturulmasından sorumludur. Ayrıca tartışmalı konulara ilişkin pozitif düşüncelerin oluşturulması, bilimsel, adil ve demokratik fikirlerin ifade edilmesini özendirmeyi de gözden kaçırmamalıdır. Gerek akademisyenler gerekse öğretmenler öğrencilerle olan iletişimi doğru bir şekilde sağlayarak öğrencilerine model olmalıdırlar. Tartışmalı konuların öğretiminde katılımcılar baskıdan kaynaklı birtakım kaygı ve endişeler taşımaktadırlar. Bu durumların ortadan kaldırılması için yasal düzenlemeler yapılabilir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abu-Hamdan, T. ve Khader, F. (2014). Social studies teachers’ perceptions on teaching contemporary controversial issues. American International Journal of Contemporary Research, 4(10), 70-78.
 • Akman, Ö. ve Bastık, U. (2016). Sosyal bilgiler ders kitaplarında ihtilaflı konular içerisinde yer alan aile kavramının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 247-263.
 • Alasmari, A. ve Ahmed, S. S. (2013). Using debate in EFL classes. English Language Teaching, 6(1), 147- 152.
 • Avaroğulları, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde tartışmalı konularla ilgili bir eylem araştırması. NWSA-Education Sciences, 10(2), 139-150.
 • Baloğlu-Uğurlu, N. ve Doğan, A. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ve akademisyenlerinin tartışmalı konuların öğretimi ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 219-237. doi:10.17679/inuefd.17327087
 • Barrow, R. ve Woods, R. (2006). An introduction to philosopy of education. USA: Routledge.
 • Barutçugil, I. (2003). Kişisel gelişimde kapıları açmak. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Başbay, A. ve Bektaş, Y. (2009). Çokkültürlülük bağlamında öğretim ortamı ve öğretmen yeterlikleri. Eğitim ve Bilim, 34(152), 31-43.
 • Byford, J. M., Lennon, S. ve Russell, W. B. (2009). Teaching controversial issues in the social studies: A research study of high school teachers. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 82(4), 165-170. doi:10.3200/TCHS.82.4.165-170
 • Camicia, S. P. (2008). Deciding what is a controversial issue: A case study of social studies curriculum controversy. Theory & Research in Social Education, 36(4), 298-316.
 • Camp, J. M. ve Schnader, A. L. (2010). Using debate to enhance critical thinking in the accounting classroom: The Sarbanes-Oxley Act and U.S. tax policy. Issues in Accounting Education, 25(4), 655- 675. doi10.2308/iace.2010.25.4.655
 • Christenson, S. L., Reschly, A. L. ve Wylie, C. (2012). Handbook of research on student engagement. New York, NY: Springer Science.
 • Crittenden, S. B. (2010). Indoctrination as mis-education. I. A. Snook (Ed.), Concepts of Indoctrination: Philosophical Essays içinde (s. 102-117). USA: Routledge & Kegan Paul.
 • Crossa, V. (2005). Converting the “small stories” into “big” ones: A response to Susan Smith’s “States, markets and an ethic of care.” Political Geography, 24, 29-34.
 • Dean, B. ve Joldoshaieva, R. (2007). Key strategies for teachers new to controversial issues. H. Claire ve C. Holden (Ed.), The challenge of teaching controversial issues içinde (s. 175-187). Stoke on TI:ent, UK and Sterling, USA: Trentham.
 • DeLeon, A. P. (2008) Are we simulating the status quo? Ideology and social studies simulations. Theory & Research in Social Education, 36(3), 256-277. doi:10.1080/00933104.2008.10473375
 • Demircioğlu, İ. H. (2016). Using controversial issues in history lessons: Views of Turkish history teachers. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 147-162.
 • Deniz, S. (2018). Tartışılan konuların ilkokul eğitim programlarında yer alıp almamasına ilişkin öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Doody, O. ve Condon, M. (2012). Increasing student involvement and learning through using debate as an assessment. Nurse Education in Practice, 12, 232-237. doi:10.1016/j.nepr.2012.03.002
 • Doğanay, A., Akbulut-Taş, M. ve Erden, Ş. (2007). Üniversite öğrencilerinin bir güncel tart ışmalı konu bağlamında eleştirel düşünme becerilerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 511-546.
 • Ekinci, Ö. ve Aybek, B. (2010). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 816-827.
 • Ersoy, A. F. (2010). Social studies teacher candidates’ views on the controversial issues incorporated into their courses in Turkey. Teaching and Teacher Education, 26, 323-334.
 • Evans, M. (2006). Educating for citizenship: What teachers say and what teachers do. Canadian Journal of Education, 29(2), 410-435.
 • Evans, R. W. ve Saxe, D. W. (1996). Handbook or teaching social issues. Washington, D.C.: National Council for Social Studies, Bulletin.
 • Evans, R. W., Avery, P. G. ve Pederson, P. V. (1999). Taboo topics: Cultural restraint on teaching social issues. The Social Studies, 90(5), 218-224. doi:10.1080/00377999909602419
 • Gainous, J. ve Martens, A. M. (2016). Civic education: Do liberals do it better?. Journal of Political Ideologies, 21(3), 261-279. doi:10.1080/13569317.2016.1205965
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Günal, H. ve Kaya, R. (2016). Tarih öğretmenlerinin tartışmalı ve hassas konuların öğretimi s ırasında yaşadıkları çekince ve sorunlar (Erzurum örneği). Turkish History Education Journal, 5(1), 44-73.
 • Güven, S. (2009). Demokrasi eğitimi. R. Turan, A. M. Sünbül ve H. Akdağ (Ed.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar içinde (s. 416-436). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Hahn, C. L. ve Tocci, C. M. (1990). Classroom climate and controversial issues discussions: A five nation study. Theory & Research in Social Education, 18(4), 344-362. doi:10.1080/00933104.1990.10505621
 • Harwood, A. ve Hahn, C. (1990). Controversial issues in the classroom. ERIC Digest. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED327453.pdf adresinden erişildi.
 • Hess, D. E. (2004). Controversies about controversial issues in democratic education. Political Science and Politics, 37(2), 257-261.
 • Hess, D. E. (2008). Controversial issues and democratic discourse. L. S. Levstik ve C. A. Tyson (Ed.), Handbook of research in social studies education içinde (s. 124-136). NY: Routledge.
 • Hess, D. E. ve Posselt, J. (2002). How high school students experience and learn from the discussion of controversial public issues. Journal of Curriculum and Supervision, 17(4), 283-314.
 • Huddleston, T. ve Rowe, D. (2015). Discussion in citizenship. L. Gearon (Ed.), Learning to teach citizenship in the secondary school, a companion to school experience içinde (s. 94-103). NY: Routledge.
 • Hussain, S., Ali, R., Khan, M. S., Ramzan, M. ve Qadeer, M. Z. (2011). Attitude of secondary school teachers towards teaching profession. International Journal of Academic Research, 3(1), 985-990.
 • Kabapınar, Y. ve Baysal, N. (2004). Reflecting life itself to social studies teaching in primary schools: Design and evaluation of a teaching-learning sequence based on newspapers. Educational Adminstration in Theory and Practice, 39, 384-419.
 • Kennedy, R. (2009). The power of in-class debates. Active Learning in Higher Education, 10(3), 1-12. doi:10.1177/1469787409343186
 • King, J. T. (2009). Teaching and learning about controversial issues: Lessons from Northern Ireland. Theory and Research in Social Education, 37(2), 215-246.
 • Kuş, Z. (2015). Science and social studies teachers’ beliefs and practices about teaching controversial issues: Certain comparisons. Journal of Social Science Education, 14(3), 84-97.
 • Kuş, Z. ve Tarhan, Ö. (2016). Political education in social studies classrooms: A perspective from Turkey. Journal of Theory and Practice in Education, 12(3), 464-483.
 • Leming, J. S. (1992). Ideological perspectives within the social studies profession: An empirical examination of the “Two Cultures” thesis. Theory & Research in Social Education, 20(3), 293-312. doi:10.1080/00933104.1992.10505670
 • Linhares, E. ve Reis, P. (2016). The challenges of integrating the discussion of controversial issues in initial teacher training. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(2), 75-87. doi:10.6018/reifop.19.2.253761
 • Marttunen, M. (1994). Assessing argumentation skills among finnish university students. Learning and Instruction, 4(2), 175-191.
 • McKernan, J. (1982). Constraints on the handling of controversial issues in Northern Ireland post - primary schools. British Educational Research Journal, 8(1), 57-71.
 • Merey, Z., Karatekin, K. ve Kuş Z. (2012). İlköğretimde vatandaşlık eğitimi: Karşılaştırmalı kuramsal bir çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 795-821.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). İlkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ders kitabı. Ankara: MEB.
 • Misco, T. ve Patterson, N. C. (2007). A study of pre-service teachers' conceptualizations of academic freedom and controversial issues. Theory & Research in Social Education, 35(4), 520-550. doi:10.1080/00933104.2007.10473349
 • Momanu, M. (2010). The pedagogical dimension of indoctrination: Criticism of indoctrination and the constructivism in education. META: Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy, 4(1), 88-105.
 • Oliver, D. ve Shaver, J. P. (1966). Teaching public issues in the high school . Boston: Houghton Mifflin.
 • Omelicheva, M. Y. (2007). Resolved: Academic debate should be a part of political science curricula. Journal of Political Science Education, 3, 161-175. doi:10.1080/15512160701338320
 • Othman, M., Sahamid, H., Zulkefli, M. H., Hashim, R. ve Mohamad, F. (2015). The effects of debate competition on critical thinking among Malaysian second language learners. Middle-East Journal of Scientific Research, 23(4), 656-664.
 • Oulton, C., Dillion, J. ve Grace, M. M. (2004). Reconceptualizing the teaching of controversial issues. International Journal of Science Education, 26(4), 411-423. doi:10.1080/0950069032000072746
 • Öztürk, D. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tartışmalı konuların öğretimine ilişkin görüş ve uygulamaları (Yayımlanmamış doktora tezi). Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Paul, R. ve Elder, L. (2007). Critical thinking: The art of socratic questioning. Journal of Developmental Education, 31(1), 36-37.
 • Payne, B. K. ve Gainey, R. R. (2010). Understanding and developing controversial issues in college courses. College Teaching, 51(2), 52-60. doi:10.1080/87567550309596412
 • Philpott, S., Clabough, J., McConkey, L. ve Turner, T. N. (2011). Controversial issues: To teach or not to teach? That is the question!. The Georgia Social Studies Journal, 1(1), 32‐44.
 • Rengi, Ö. ve Polat, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin kültürel farklılıkları ve kültürlerarası duyarlıkları. Journal of World of Turks, 6(3), 135-156.
 • Roy, A. ve Macchiette, B. (2005). Debating the issues: A tool for augmenting critical thinking skills of marketing students. Journal of Marketing Education, 27(3), 264-276. doi:10.1177/0273475305280533
 • Rudd, D. (2007). Defining critical thinking. Techniques (ACTE), 82(7), 46-49.
 • Seng, L. K. ve Jaffar, J. (2014). Academic controversy and Singapore history: Context, teachers and subpublics. M. Baildon, L. K Seng, I. M. Lim, G. İnanç ve J. Jaffar (Ed.), Controversial history education in Asian contexts içinde (s. 165-180). London and New York: Routledge-Taylor & Francis Group.
 • Shapiro, L. E. (1997). Yüksek EQ’lu bir çocuk yetiştirmek. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Skinner, E. A., Kindermann, T. A. ve Furrer, C. J. (2009). A motivational perspective on engagement and disaffection: Conceptualization and assessment of children’s behavioral and emotional participation in academic activities in the classroom. Educational and Psychological Measurement, 69, 493-525.
 • Soley, M. (1996). If it’s controversial, why teach it?. Social Education, 60(1), 9-14.
 • Stradling, R. (1984). The teaching of controversial issues: An evaluation. Educational Review, 36(2), 121- 129. doi:10.1080/0013191840360202
 • Stradling, R., Noctor, M. ve Baines, B. (1984). An overview. S. Hill ve C C. Reid (Ed.), Teaching controversial issues içinde (s. 103-116). Great Britain: Edward Arnold.
 • Strauss, A. L. ve Westlund, J. (2005). Teaching about controversial issues. https://www.procon.org/sourcefiles/teaching-about-controversial-issues.pdf adresinden erişildi.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.
 • Waliaula, A. J. (2011). Teaching local and global controversial issues in the social studies education: A comparative study of Kenyan and US high schools (Yayımlanmamış doctoral dissertation). University of The Ohio State, Ohio.
 • Westheimer, J. ve Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating democracy. American Educational Research Journal, 41(2), 237-269.
 • Yazıcı, S. ve Seçgin, F. (2010). Tartışmalı konular ve öğretimine ilişkin bir çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 488-501.
 • Yeşil, R. (2004). Öğrenci ve öğretim elemanlarının tartışma tutum ve davranışları arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 5(2), 195-208.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2012). Tartışmalı ve tabu konuların incelenmesi: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 201-225.
 • Zare, P. ve Othman, M. (2013). Classroom debate as a systematic teaching/learning approach. World Applied Sciences Journal, 28(11), 1506-1513.
 • Zare, P. ve Othman, M. (2015). Students’ perceptions toward using classroom debate to develop critical thinking and oral communication ability. Asian Social Science, 11(9), 158-170.
 • Zembylas, M. ve Kambani, F. (2012). The teaching of controversial issues during elementary-level history instruction: Greek-Cypriot teachers’ perceptions and emotions. Theory and Research in Social Education, 40, 107-133. doi:10.1080/00933104.2012.670591

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.