Sami AÇAR
(Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 51Sayı: 3ISSN: 1300-7971 / 2148-4864Sayfa Aralığı: 146 - 150Türkçe

21 0
Helikobakter Pylori Eradikasyonunda Modifiye Hibrit Tedavi Etkinliği
Amaç: Helikobakter pilori eradikasyonunda, ilk tercih makrolid grubu antibiyotik içeren üçlü tedavi uygulaması-dır. Antibiyotik direnci sebebiyle, bu rejimin etkin ve kolay ulaşılır alternatifi hibrit protokoldür. Hibrit tedavi planın-da, başarı oranını arttırmaya yönelik, makrolid grubu anti-biyotik yerine tetrasiklin kullanılarak değişiklik yapılmış ve buna göre yapılan uygulama sonrası elde edilen eradikasyon oranlarının sunulması hedeflenmiştir.Gereçler ve Yöntem: Babaeski Devlet Hastanesi ile Zeynep Kâmil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan, 1570 özofagogastroduodenoskopi işle-mi sonrasında alınan biyopsi örneklerinin patoloji raporları, kesitsel olarak geriye dönük olarak incelenmiştir. Patoloji ra-porlarına göre, helikobakter pilori infeksiyonu bulunup, eradi-kasyon tedavisi endikasyonu koyulmuş hasta grubuna, yeniden düzenlenmiş (modifiye) hibrit tedavi protokolü uygulanmıştır. Başarı oranının anlaşılabilmesi için işlemi kabul eden hastala-ra tedaviden dört – altı hafta sonra kontrol endoskopik biyopsi yapılmış, işlemin tekrarını istemeyen hasta grubunda yine aynı sürede dışkıda helikobakter pilori antijeni bakılmıştır.Bulgular: Hastaların 828’inde (%52,7) helikobakter pilori varlığı gösterilmiştir. 1444 (%92,1) gastrit, 126 (%7,9) gast-ropati tanısı konmuştur. Gastropatili hiçbir hastada infeksiyon saptanmamış, gastrit tanısı alanların 828’inde (%57,2) göste-rilmiştir. İnfeksiyonu olanların 124’ünde (%14,8) gastrik intes-tinal metaplazi ve gastrik mukozal atrofi eş zamanlı gözlenmiş, 151 hastada (%18,2) ise infeksiyon olduğu halde saptanmamış-tır. Helikobakter pylori pozitif, gastrik intestinal metaplazi ve gastrik mukozal atrofi bulguları olan tüm hastalarda eradikas-yon tedavisi, hastalar asemptomatik olsalar dahi uygulanmış-tır. Modifiye hibrit tedavi protokolü uygulanan 658 hastanın 218’ine, tedavi sonrası dördüncü – altıncı hafta arasında kont-rol endoskopik biyopsi yapılmış ve bunların 203’ünde (%93,2) infeksiyon saptanmamıştır. 455 hasta kontrol endoskopi işle-mini yaptırmamıştır. Bu grubun içerisinden 283 kişiye dışkıda helikobakter pilori antijeni bakılabilmiş ve 262’sinde (%92,5) test negatif saptanmıştır.Sonuç: Özofagogastroduodenoskopi günümüzde yaygın olarak kullanılan, etkin tanı ve tedavi aracıdır. Kolay ulaşılması, sıkça yapılması, doğru yapıldığı anlamına gelmemelidir. İşlem titiz-likle, yeterli teorik bilgi ile uygulanmalıdır. Uygun yerlerden, gerekli sayıda doku örneği alınmalı ve bu örnekleri yetkin pa-tologlar değerlendirmelidir. Hele ki güncel olarak antibiyotik direncinin ileri düzeyde arttığı düşünülürse, yapılacak heliko-bakter pilori eradikasyon tedavilerinin titizlikle seçilmesi ve doğru endikasyonlarda yapılması, toplum sağlığı açısından da değerlidir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Crowe SE. Helicobacter pylori Infection. N Engl J Med 2019; 380:1158.
 • 2. Qasim A, Sebastian S, Thornton O, et al. Rifabutin- and fura-zolidone-based Helicobacter pylori eradication therapies after failure of standard first- and second-line eradication attempts in dyspepsia patients. Aliment Pharmacol Ther 2005; 21: 91.
 • 3. Fischbach LA, van Zanten S, Dickason J. Meta-analysis: the efficacy, adverse events, and adherence related to first-line an-ti-Helicobacter pylori quadruple therapies. Aliment Pharmacol Ther 2004; 20: 1071.
 • 4. Gatta L, Zullo A, Perna F, et al. A 10-day levofloxacin-based triple therapy in patients who have failed two eradication cour-ses. Aliment Pharmacol Ther 2005; 22: 45.
 • 5. Gisbert JP, Gonzalez L, Calvet X. Systematic review and meta-analysis: proton pump inhibitor vs. ranitidine bismuth citrate plus two antibiotics in Helicobacter pylori eradication. Helicobacter 2005; 10: 157.
 • 6. Graham DY, Hammoud F, El-Zimaity HM, et al. Meta-analy-sis: proton pump inhibitor or H2-receptor antagonist for He-licobacter pylori eradication. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: 1229.
 • 7. Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, Moss SF. ACG Clini-cal Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol 2017; 112:212.
 • 8. Fallone CA, Chiba N, van Zanten SV, et al. The Toronto Con-sensus for the Treatment of Helicobacter pylori Infection in Adults. Gastroenterology 2016; 151: 51.
 • 9. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain CA, et al. Manage-ment of Helicobacter pylori infection--the Maastricht IV/ Flo-rence Consensus Report. Gut 2012; 61: 646.
 • 10. Chey WD, Wong BC, Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. American College of Gastroenterology guideline on the management of Helicoba-cter pylori infection. Am J Gastroenterol 2007; 102:1808.
 • 11. Graham DY, Shiotani A. Which Therapy for Helicobacter pylori Infection? Gastroenterology 2012; 143: 10.
 • 12. Tepes B, O'Connor A, Gisbert JP, O'Morain C. Treatment of Helicobacter pylori infection 2012. Helicobacter 2012; 17 Suppl 1: 36.
 • 13. Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H. Meta-analysis: sequential therapy for Helicobacter pylori eradication in child-ren. Aliment Pharmacol Ther 2012; 36: 534.
 • 14. Gisbert JP, Calvet X. Review article: the effectiveness of standard triple therapy for Helicobacter pylori has not changed over the last decade, but it is not good enough. Aliment Phar-macol Ther 2011; 34: 1255.
 • 15. de Boer WA, Tytgat GN. The best therapy for Helicobacter pylori infection: should efficacy or side-effect profile determine our choice? Scand J Gastroenterol 1995; 30: 401.
 • 16. Luther J, Higgins PD, Schoenfeld PS, et al. Empiric quad-ruple vs. triple therapy for primary treatment of Helicobacter pylori infection: Systematic review and meta-analysis of effica-cy and tolerability. Am J Gastroenterol 2010; 105: 65.
 • 17. McColl KE. Clinical practice. Helicobacter pylori infecti-on. N Engl J Med 2010; 362:1597.
 • 18. Fischbach L, Evans EL. Meta-analysis: the effect of anti-biotic resistance status on the efficacy of triple and quadruple first-line therapies for Helicobacter pylori. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26: 343.
 • 19. Sezgin O, Aslan G, Altintaş E, Tezcan S, Serin MS, Emekdaş G. Detection of point mutations on 23S rRNA of Helicobac-ter pylori and resistance to clarithromycin with PCR-RFLP in gastric biopsy specimens in Mersin, Turkey. Turk J Gastroente-rol 2008; 19: 163-7.
 • 20. Cağdaş U, Otağ F, Tezcan S, Sezgin O, Aslan G, Emekdaş G. Detection of Helicobacter pylori and antimicrobial resistan-ce in gastric biopsy specimens. Bul Mic 2012; 46: 398409.
 • 21. Akyildiz M, Akay S, Musaoglu A, Tuncyurek M, Aydin A. The Efficacy of Ranitidine Bismuth Citrate, Amoxicillin and Doxy-cycline or Tetracycline Regimens as a First Line Treatment for Helicobacter Pylori Eradication. Eur J Intern Med 2009; 20 (1): 53-7.
 • 22. Savoldi A, Carrara E, Graham DY, et al. Prevalence of Antibiotic Resistance in Helicobacter pylori: A Systematic Re-view and Meta-analysis in World Health Organization Regions. Gastroenterology 2018; 155:1372.
 • 23. Wang B, Wang YH, Lv ZF, et al. Review: efficacy and safety of hybrid therapy for Helicobacter pylori infection: a systema-tic review and meta-analysis. Helicobacter 2015; 20: 79.
 • 24. Hsu PI, Kao SS, Wu DC, et al. A Randomized Controlled Study Comparing Reverse Hybrid Therapy and Standard Trip-le Therapy for Helicobacter pylori Infection. Medicine (Balti-more) 2015; 94:e2104.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.