Mehmet Alper ARDIÇ
(Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 33Sayı: 3ISSN: 2667-6788Sayfa Aralığı: 653 - 695Türkçe

46 0
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZGÜVENLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğretmenlerinin teknoloji bileşenleri yönünden teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerini belirlemektir. Farklı branşlardan 378 ortaöğretim öğretmeninin katılımcı olarak yer aldığı araştırmada, nicel yöntemlerden biri olan tarama çalışmasından yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler çoklu varyans analizi kullanılarak incelenmiştir. Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenleri ölçek genel ortalamalarına göre ele alındığında kendilerine “çokça” güvendikleri anlaşılmıştır. Ayrıca Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeğinin boyutları dikkate alınarak yapılan incelemede öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi, teknolojik pedagojik bilgi ve teknoloji bilgisi bileşenlerinde kendilerine “çokça”, teknolojik alan bilgisi bileşeninde ise “orta” düzeyde güvendikleri anlaşılmıştır. Öte yandan öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerinin mezunu oldukları fakülte türü ve eğitim düzeylerine göre farklılık göstermediği görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerinin başta teknoloji bilgisi ve teknolojik pedagojik alan bilgisi olmak üzere çeşitli bileşenlerde; cinsiyetlerine, yaşlarına, hizmet sürelerine, branşlarına, görev yaptıkları okul türlerine, sahip oldukları teknolojik araç çeşitliliğine, derslerinde teknolojik araçları kullanma sıklıklarına, derslerinde kullandıkları teknolojik araç ve bilgisayar programı çeşitliliğine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği anlaşılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abbitt, J. T. (2011). Measuring technological pedagogical content knowledge in preservice teacher education: A review of current methods and instruments. Journal of Research on Technology in Education, 43(4), 281–300.
 • Açıkgül, K., & Aslaner R. (2015). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının TPAB güven algılarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 118-152.
 • Akyüz, H. İ., Pektaş, M., Kurnaz, M. A., & Kabataş Memiş, E. (2014). Akıllı tahta kullanımlı mikro öğretim uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB’larına ve akıllı tahta kullanıma yönelik algılarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(1), 1-14.
 • Ardıç, M. A., & İşleyen, T. (2017). Secondary school mathematics teachers’ and students’ views on computer assisted mathematics instruction in Turkey: Mathematica example. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 5(1), 46-64.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Baran, E., & Canbazoğlu Bilici, S. (2015). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) üzerine alanyazın incelemesi: Türkiye örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 15-32.
 • Bingölbali, E., Özmantar, F., Sağlam, Y., Demir, S., & Bozkurt, A. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin fen ve matematik alanlarında mesleki gelişim modeli ve bu modelin yaygınlaştırılması. 108K330 Nolu TÜBİTAK Proje Raporu, Gaziantep Üniversitesi.
 • Bock, R. D. (1975). Multivariate statistical methods in behavioural research. New York: McGraw-Hill.
 • Bozkurt, N. (2016). Tarih öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisine yönelik özgüvenlerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 153-167.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cattagni, A., & Farris, E. (2001). Internet access in U.S. public schools and classrooms: 1994– 2000 (NCES 2001–071). U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics.
 • Cerniamo, K. S., Ross, J. D., & Ertmer, P. A. (2010). Technology integration: A standardsbased approach. In L. Ganster, M. Kerr, L. Mafrici (Eds.),Technology Integration for Meaningful Classroom Use: A Standards-Based Approach (pp. 1-27, 2.edt.). Belmont: Wadsworth CENGAGE Learning.
 • De Rossi, M., & Trevisan, O. (2018). Technological pedagogical content knowledge in the literature: How TPCK is defined and implemented in initial teacher education. Italian Journal of Educational Technology, 26(1),7-23.
 • Dikmen, C., & Demirer, V. (2016). Türkiye'de teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerine 2009- 2013 yılları arasında yapılan çalışmalardaki eğilimler. Turkish Journal of Education, 5(1), 33-46.
 • Ertmer, P. A. (1999). Addressing first-and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47- 61.
 • Ertmer, P. A., & Ottenbreit Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of Research on Technology in Education, 42(3), 255–284.
 • Ertmer, P. A., Ottenbreit Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. Computers & Education, 59(2), 423–435.
 • Fletcher, J.D. (2003). Does this stuff work? A review of technology used to teach. Teach Know Logia, Knowledge Enterprise, Inc.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. edt.). London: Sage Göktas, Y., Gedik, N., & Baydas, O. (2013). Enablers and barriers to the use of ICT in primary schools in Turkey: A comparative study of 2005–2011. Computers & Education, 68(2013), 211-222.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L., & Harris, R. (2009). TPACK development in science teaching: Measuring the TPACK confidence of inservice science teachers. TechTrends, Special Issue on TPACK, 53(5), 70-79.
 • Groff, J., & Mouza, C. (2008). A framework for addressing challenges to classroom technology use. AACE Journal, 16(1), 21-46.
 • Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2007). Teachers’ technological pedagogical content knowledge: Curriculum-based technology integration reframed. Paper Presented at the American Educational Research Association Conference, Chicago.
 • Harris, R. J. (1975). A primer of multivariate statistics. New York: Academic Press.
 • Hsu, C. Y., Tsai, M. J., Chang, Y. H., & Liang, J. C. (2017). Surveying in-service teachers’ beliefs about game-based learning and perceptions of technological pedagogical and content knowledge of games. Educational Technology & Society, 20(1), 134–143.
 • International Society for Technology in Education (ISTE). (2000). National educational technology standards (NETS) for teachers, http://cnets.iste.org/teachers/ adresinden 03.12.2013’de alınmıştır.
 • Kaleli Yılmaz, G. (2015). Analysis of technological pedagogical content knowledge studies in Turkey: A Meta-Synthesis Study. Education & Science, 40(178), 103-122.
 • Karataş, F. İ., & Aslan Tutak, F. (2017). Lise matematik öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgileri ve teknolojiyi bütünleştirme öz-yeterlilikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(37), 180-198.
 • Karatas, I., Tunc, M. P., Yilmaz, N., & Karaci, G. (2017). An investigation of technological pedagogical content knowledge, self-confidence and perception of pre-service middle school mathematics teachers towards instructional technologies. Educational Technology & Society, 20(3), 122–132.
 • Koehler, M. J., Mishra, P., & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy and technology. Computers & Education, 49, 740–762.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK in AACTE committee on innovation and technology, M.C. Herring, M.J. Koehler, P. Mishra (Ed.), The Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators. American Association of Colleges of Teacher Education and Routledge, New York.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
 • Koehler, M. J., Mishra, P., & Yahya, K. (2004). Content, pedagogy, and technology: Testing a model of technology integration. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, April 2004, San Diego.
 • Koseoglu, P. (2012). Hacettepe University prospective biology teachers’ self-confidence in terms of technological pedagogical content. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 931-934.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2013). Ortaöğretim matematik dersi (9-12. Sınıflar) öğretim programı. Web: http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=219 adresinden 20.07.2013’te alınmıştır.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 8(6), 1017-1054.
 • Ottenbreit Leftwich, A., Liao, J. Y. C., Sadik, O., & Ertmer, P. (2018). Evolution of teachers’ technology integration knowledge, beliefs, and practices: How can we support beginning teachers use of technology?. Journal of Research on Technology in Education, 50(4), 282-304.
 • Önal, N., & Çakır, H. (2015). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik içerik bilgilerine ilişkin özgüven algıları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,12- 2(24), 117-131.
 • Saltan, F., & Arslan, K. (2017). A comparison of in-service and pre-service teachers’ technological pedagogical content knowledge self-confidence. Cogent Education, 4(1), 1311501.
 • Sancar Tokmak, H., Yavuz Konokman, G., & Yanpar Yelken, T. (2013). Mersin Üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüven algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Sanders, J. (2006). Gender and technology: What the research tells Us. In C. Skelton, L. Smulyan, & B. Francis, The SAGE Handbook of Gender and Education (pp. 307-322). London: SAGE.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Timur, B., & Taşar, M.F. (2011). Teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 10(2), 839-856.
 • Tuysuz, C. (2014). Determination of pre-service teachers’ self-confidence levels towards technology subdimension of technological pedagogical content knowledge. International Journal of Academic Research, 6(1), 34-41.
 • Uçar, M. B., Demir, C., & Hiğde, E. (2014). Exploring the self-confidence of preservice science and physics teachers towards technological pedagogical content knowledge. Procedia Social and Behavioural Sciences, 116, 3381-3384.
 • Voogt, J., Fisser, P., Pareja-Roblin, N., Tondeur, J., & Braak, J. (2013). Technological pedagogical content knowledge: A review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 29, 109-121.
 • Wu, Y. T. (2013). Research trends in technological pedagogical content knowledge (TPACK) research: A review of empirical studies published in selected journals from 2002 to 2011. British Journal of Educational Technology, 44(3), 73-76.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.