Nurşen KULAKAÇ
(Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Gümüşhane, Türkiye)
Sevda UZUN
(Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Gümüşhane, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 12Sayı: 4ISSN: 1308-092X / 2146-8893Sayfa Aralığı: 596 - 606Türkçe

93 0
Psikiyatri Hemşireliği Dersi Alan Öğrencilerin Şizofreniye Yönelik Tutumlarının Çizme-Yazma Tekniği ile İncelenmesi
T Amaç: Sağlık çalışanlarının şizofreni hastalığına karşı damgalayıcı tutumları, hastaların yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. Geleceğin sağlık profesyonelleri olan hemşirelik son sınıf öğrencilerinin şizofreni konusundaki tutumları oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı psikiyatri hemşireliği dersi alan hemşirelik son sınıf öğrencilerinin şizofreniye yönelik tutumlarının (düşünce, duygu ve inançlarının) çizme-yazma tekniği ile belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada nitel araştırma modeli kapsamında durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmaya psikiyatri hemşireliği dersi alan 67 hemşirelik son sınıf öğrencisi katılmıştır. Verilerin toplanmasında çizme-yazma tekniğinden yararlanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda öğrencilerin şizofreni kavramına ilişkin çizimlerinin analizinden 7 kategori, açıklamalarının analizinden 8 kategoride bilişsel ifade (tanımlama, anlama, yorumlama) belirlenmiştir. Katılımcıların şizofreniye yönelik tutumlarının yoğunlaştığı kategorilerin şizofreninin özellikleri, şizofrenili hastanın algıları, şizofrenili hastaya bakış açısı kategorileri olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin şizofreninin özelliklerine yönelik düşünceleri kategorisinin, daha çok halüsinasyon, sanrı ve saldırganlık, şizofrenili hastanın algıları kategorisinin yalnızlık, mutsuzluk ve şizofreniye bakış açısıkategorisinin stigma ve toplumdan soyutlama (şizofreni hastasının kendisini) alt kategorilerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Sonuç: Araştırma sonucuna göre, tüm kategorilerde katılımcıların şizofreni kavramıyla ilgili farklı tutumlara (duygu, düşünce ve inanç) sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin şizofreni hastalığını tanıdıkları ancak özellik ve tedavisine ilişkin yanlış bilgilere sahip oldukları belirlendi. Öğrencilerin büyük bir kısmının şizofreni hastalarına ilişkin damgalayıcı tutum sergiledikleri, şizofreni hastalarını saldırgan buldukları ve şizofreni tanılı bireylerin topluma kazandırılması konusunda önemli oranda olumsuz düşünce, inanç ve duyguya sahip oldukları sonucuna varıldı.
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. öztürk MO, uluşahin A. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Tuna Matbaacılık, Nobel Tıp Kitabevleri; Yenilenmiş 11. Baskı. 2011. p.306-7.
 • 2. çam O, Engin E. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. 1. Baskı. İstanbul: Medikal Yayıncılık; 2014. p.245-300.
 • 3. Avcil C, Bulut H, Sayar GH. [psychiatric Disease and Stigmatization]. üsküdar üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;2(2): 175-202. [Crossref]
 • 4. Loch AA, Wang Yp, Guarniero FB, Lawson FL, Hengartner Mp, Rössler W, Gattaz WF. patterns of stigma toward schizophrenia among the general population: a latent profile analysis. Int J Soc psychiatry. 2014;60(6):595-605. [Crossref] [pubMed]
 • 5. Mestdagh A, Hansen B. Stigma in patients with schizophrenia receiving community mental health care: a review of qualitative studies. Soc psychiatry psychiatr Epidemiol. 2014;49(1):79-87. [Crossref] [pubMed]
 • 6. de Jacq K, Norful AA, Larson E. The variability of Nursing Attitudes Toward Mental Illness: An Integrative Review. Arch psychiatr Nurs. 2016;30(6):788-96. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 7. Angermeyer MC, Carta MG, Matschinger H, Millier A, Refaï T, Schomerus G, Toumi M. Cultural differences in stigma surrounding schizophrenia: comparison between Central Europe and North Africa. Br J psychiatry. 2016;208(4):389-97. [Crossref] [pubMed]
 • 8. Wang XQ, petrini M, Morisky DE. Comparison of the Quality of Life, perceived Stigma and Medication Adherence of Chinese with Schizophrenia: A Follow-up Study. Arch psychiatr Nurs. 2016;30(1):41-6. [Crossref] [pubMed]
 • 9. Güngörmüş K, Ekinci M, Daş M. [The Determination of Beliefs toward Mental Illness in Faculty of Theology Students ] HEAD. 2014;11(2):45-51.
 • 10. Gerlinger G, Hauser M, De Hert M, Lacluyse K, Wampers M, Correll Cu. personal stigma in schizophrenia spectrum disorders: a systematic review of prevalence rates, correlates, impact and interventions. World psychiatry. 2013;12(2):155-64. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 11. MalasE , Kırpınar, İ. [Comparison of Attitudes and Beliefs About Mental Disorders Between psychology Department Students and History and Literature Department Students]. 2019;4(2);101-14. [Link]
 • 12. Byrne, p. (2000). Stigma of mental illness and ways of diminishing it. Advances in psychiatric Treatment, 6(1), 65-72. [Crossref]
 • 13. uçok A, Soygür H, Atakli C, Kuşcu K, Sartorius N, Duman zC, polat A, Erkoç S. The impact of antistigma education on the attitudes of general practitioners regarding schizophrenia. psychiatry Clin Neurosci. 2006;60(4):439-43. [Crossref] [pubMed]
 • 14. Oban G, Küçük L. [Stigma Starts Early: The Role of Education among Young people Combating Stigma about Mental Illnesses]. 2011; 2(3):141-8.
 • 15. Magallares A, perez-Garin D, Molero F. Social Stigma and Well-Being in a Sample of Schizophrenia patients. Clin Schizophr Relat psychoses. 2016;10(1):51-7. [Crossref] [pubMed]
 • 16. Taşkın EO. Stigma, Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumlar ve Damgalama, Ankara, Turkuaz Yayıncılık, 2007:117-36
 • 17. Kayahan M. [Attitudes Towards Schizophrenia And Influence Of psychiatric Training In Nursing Students]. J Harran univ Med Fac. 2009;6(1):27-34. 18. Şahi̇n Tarım, H, Yılmaz, M. [Investigation in terms of socio-demographic variables of beliefs about mental illness of university students studying in health field] Mersin univ Saglık Bilim Derg. 2018;11(2):134-46. [Crossref]
 • 19. Bozkurt S, Top ED. [Examination of the Nursing Students' Beliefs Against Mental Illness]III. National psychiatric nursing congress (with international participation) Akçakoca-Düzce: 2009.
 • 20. özyiğit Ş, Savaş HA, Ersoy MA, Yüce S ve ark. [Attitudes of Nurses and Nursing School Studentstoward Schizophrenic patients]. Yeni Symposium. 2004;42:105-12.
 • 21. Bostancı N, Aştı N. [Nurses' attitudes toward persons with mental disorders]. Düşünen Adam psikiyatr Nöroloji Bilim Derg. 2004;17:87-93.
 • 22. Ekici G. [Student Teachers' Cognitive Structure on the Concept of "AIDS": The DrawingWriting Technique Sample]. Anemon Muş Alparslan üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7:115-29. [Crossref]
 • 23. Denzin N, Lincoln Y. Nitel Araştırma Disiplini ve uygulaması. Nitel Araştırma El Kitabı. Adaçayı, Bin Meşe; 2002. p.1-32.
 • 24. Cohen L, Manion L, Morrison K. Routledge publishers (part of the Taylor & Francis group), Oxford, uK; 2007. p.638. IBSN 978-0-415- 36878-0, AuD80.00.
 • 25. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin veri Analizi El Kitabı. 10. Baskı. Ankara: pegem Akademi; 2009.
 • 26. Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Biletleri Nitel Araştırma Yöntemleri. 8. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi; 2011.
 • 27. Bradding A, Horstman M. using the write and draw technique with children, European Journal of Oncology Nursing. 1999;3(3):170-5. [Crossref]
 • 28. pridmore p, Lansdown R. Exploring children's perceptions of health: does drawing really break down barriers? Health Education Journal. 1997;56(3):219-30. [Crossref] 29. Ayas A. Kavram öğrenimi. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. S. çepni S, ed. Ankara: pegem Yayıncılık; 2006. p.192-221. [Crossref]
 • 30. Backett-Milburn K, McKie L. A critical appraisal of the draw and write technique. Health Educ Res. 1999;14(3):387-98. [Crossref] [pubMed]
 • 31. Gökçe O. İçerik analizi kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Yayınları; 2006.
 • 32. Miles MB, Huberman AM. Qualiative data analysis: An expanded source book 2nd ed. Thousand Oaks, California: Sage; 1999.
 • 33. Alpan A, Kocamanoğlu E, Yüce F, Akçakmak G, Günbal M, Aşık E, Albayrak S. [Attitudes Towards Schizophrenia of Students at Faculty of Health Sciences].Kirikkale univ Tip Fak Derg. 2018; 20(1): 8-17.
 • 34. Yanık M, Simsek z, Katı M, et al. [Attitudes Towards Schizophrenia And Influence of psychiatric Training In Medical Students]. Yeni Symposium Dergisi. 2003;41(4):194-9.
 • 35. çam O, Bilge A. [The process of Stigmatization, Attitude, and Belief aboutMental Illness and patient in Turkey: A Systematic Review]. J psy Nurs. 2013;4(2):91-101. [Crossref]
 • 36. Şahin Tarım H, Yılmaz M. [Investigation in terms of socio-demographic variables of beliefs about mental illness of university students studying in health field] Mersin univ Saglık Bilim Derg. 2018;11(2):134-46. [Crossref]
 • 37. Arslantaş, H, çalık Koyak H, Sarı E. [Factors affecting the beliefs toward mental illnesses and social distances of high school students]. Cukurova Med J. 2019;44(4):1272-83. [Crossref]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.