ADEM UZUN
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bursa, Türkiye)
Beyhan ÇITAK
(23 Nisan Ortaokulu, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 15Sayı: 2ISSN: 2667-5609 / 2667-5609Sayfa Aralığı: 1299 - 1318Türkçe

49 0
Harmanlanmış Öğretim Ortamında Dyned Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Bu çalışmanın amacı bilgisayar destekli İngilizce öğretim yazılımı olan DynEd’in harmanlanmış öğretim yöntemi ile uygulanmasına ilişkin; öğrenci görüşlerini, öğrencilerin DynEd kullanım durumlarını ve İngilizce akademik başarılarını incelemektir. Çalışma grubunu Bursa ilinde bir devlet okulunda 6.sınıfta okuyan 87 öğrencinin oluşturduğu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması uygulanmıştır. Çalışma öncesinde öğrencilerin İngilizce seviyelerini belirlemek amacıyla DynEd Düzey Belirleme Sınavı yapılmıştır. Sonrasında öğrencilere üç ay boyunca harmanlanmış öğretim yöntemi uygulanmıştır. Ardından Düzey Belirleme Sınavı öğrencilere tekrar uygulanmış ve açık uçlu anket soruları sorularak öğrencilerin DynEd hakkındaki görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin DynEd yazılımını kullanma durumları ve Düzey Belirleme Sınav başarıları betimsel olarak, açık uçlu anket soruları ise içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Açık uçlu anket sorularından elde edilen bulgulara göre görüş bildiren öğrencilerin önemli bir kısmı DynEd’e karşı olumlu bir tutum (%66,2) sergilemektedirler. Genel olarak öğrenciler, DynEd kullanımında öğretmen desteğini faydalı ve önemli; DynEd yazılımında en çok ilerleyenlere ödül (%45) ve yıldız çıkartma (%34) verilmesini motive edici bulmuşlardır. DynEd yazılımının ses kaydı ve tekrar özelliklerini faydalı; program içindeki ünite ilerleme hızını ise yavaş bulmuşlardır. Bunun yanı sıra DynEd’in İngilizce konuşma, okuma ve dinleme becerilerini arttırdığını ifade etmişlerdir. Öte yandan öğrenciler bu yazılımın daha ilgi çekici tasarlanması gerekliliğini vurgulamışlardır. Öğrenciler DynEd yazılımı arayüzündeki etkileşim butonları içinde en çok tekrar butonunu kullanmışlardır. İkinci sırada ise mikrofon ve kulaklık butonlarını kullanmışlardır. Yazılımın bu şekilde kullanılması onun doğru ve etkili kullanıldığını göstermektedir. Üç aylık eğitim süresi göz önüne alındığında DynEd kullanım kılavuzuna göre, öğrencilerin ortalama DynEd kullanım sürelerinin yeterli olmadığı bir diğer ulaşılan sonuç olmuştur. Düzey Belirleme Sınavı açısındanise öğrenciler, ortalama olarak eğitim sonrası yapılan sınavda öncesinde yapılana göre daha başarılı olsalar da DynEd kılavuzuna göre elde edilen bu başarı farkının yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür.Araştırma verileri 2015 yılında toplandığı için çalışmamız etik kurul onayı gerektirmemektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bahri, N. (2016). Investigating the impact of blended learning on learning English. ECEL 2016- Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning.
 • Baş, G. (2010). Evaluation of DynED courses used in elementary schools from the views of teachers in Turkey. Journal of Language and Linguistic Studies, 6(1), 14-39.
 • Baş, G., & Kuzucu, O. (2009). Effects of CALL method and Dyned language programme on students’ schievement levels and attitudes towards the lesson in English classes. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 31-48.
 • Baz, F. (2010). Bilgisayar destekli yabancı dil eğitim yazılımı olan DynEd programının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. https://doi.org/10.9761/jasss2697
 • Baz, F., & Tekdal, M. (2014). Evaluation of computer based foreign language learning software by teachers and students. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(2), 71-78.
 • Benson, P. (2001). Teaching and researching autonomy in language learning. Harlow, England: Pearson Education, Ltd.
 • Benson, P. (2006). Autonomy in language teaching and learning. Language Teaching, 21-40.
 • Berkant, H. G., & Derer, Ö. K. (2016). Teachers’ opinions regarding the effectiveness of DynEd language education system in english language teaching. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(December Issue for INTE 2016), 611-620.
 • Bingham, S., & Larson, E. (2006). Using CALL as the major element of study for a university English class in Japan. The Jalt Call Journal, 2(3), 39-52. https://doi.org/10.29140/jaltcall.v2n3.31
 • Brown, I., Campbell, A., & Weatherford, Y. (2008). Using DynEd and ALC with low-level university freshmen. JALT CALL Journal, 4(3), 37-53. https://doi.org/10.29140/jaltcall.v4n3.68
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Erkan Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9789944919289
 • Coşkun, E. (2013). Bilgisayar destekli eğitimde, DynEd programının ilköğretim İngilizce dersini desteklemesi hakkındaki öğretmen görüşleri (Kırşehir ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir. https://doi.org/10.31592/aeusbed.666691
 • Çakmak, B. (2012). Appraising DynEd: a study into the teaching of language skills and technical features. (Master's thesis). Istanbul University Division of English Language Teaching, İstanbul.
 • Decena, R. A., Basilisco, J., & Juanillo, R. F. (2015). Fractal analysis on the performance of students in English language using computer-aided language learning and DynEd software. NMSCST Research Journal, 3(1), 203-215.
 • Döngel, A. (2011). Dyned; Bilgisayar destekli İngilizce programının ilköğretim İngilizce dersi öğretim programlarına uygunluğu yönünden içerik analizi (5. sınıf örneği). 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29. https://doi.org/10.14527/9786052412480.12
 • DynEd International Inc. (2004). First English: instructor's guide version 1.0. Burlingame, CA.
 • DynEd International Inc. (2008). Records Manager guide version 2.5.1. Burlingame, CA.
 • DynEd International, Inc. (2009). Teaching English: A brain based approach instructor's guide. Burlingame, CA.
 • DynEd International Inc. (2013). Teacher's guide for DynEd's Placement Tests. Burlingame, CA.
 • DynEd International, Inc. (2017). Company documentation. Burlingame, CA.
 • Ellsworth, G. (2015). Teacher and student perceptions of DynEd Multimedia Courseware: an evaluation of CALL in an American Technical College. (Master's thesis). School of Education Student Capstone Theses and Dissertations, Saint Paul.
 • Gobel, P. (2008). Student off-task behavior and motivation in the CALL classroom. International Journal of Pedagogies and Learning, 4(4), 4-18. https://doi.org/10.5172/ijpl.4.4.4
 • Hegelheimer, V., & Tower, D. (2004). Using CALL in the classroom: Analyzing student interactions in an authentic classroom. System 32, 185-205. https://doi.org/10.1016/j.system.2003.11.007
 • Huang, J., & Wu, B. (2013). A research on the effectiveness of DynEd computer-assisted English language learning–taking Ningbo Polytechnic as an example. Pacific Rim Objective Measurement Symposium (PROMS) 2012 Conference Proceeding, 155-177. https://doi.org/10.1007/978-3-642-37592-7_12
 • Inal, M., & Korkmaz, Ö. (2019). The effect of web based blended learning on students academic achievement and attitudes towards English course. Springer US. https://doi.org/10.1007/s10639-019-09890-7
 • Kagaoan, A., Muya, G., Tibayan, C., & Tenorio, N. (2012). The effect of dynamic education intervention program in the fundamentals of English course. Lyceum of the Philippines– Laguna Research Journal, 2(1).
 • Kim, J., Cho, Y., & Lee, Y. (2014). Exploring the effects of multimedia-based self-directed English speaking practice. Multimedia-Assisted Language Learning, 17(4), 61-87. https://doi.org/10.15702/mall.2014.17.4.61
 • Knowles, L. (2004). The Evolution of CALL. Journal of Communication & Education.
 • Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to its methodology. Thousand Oaks, CA: Saga.
 • Meri, S. (2012). Autonomous computer-assisted language learning: Turkish primary school students’ perceptions of DynEd software. International Conference “ICT For Language Learning.
 • Özek, M. B., & Pektaş, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğretiminde DynEd programını kullanmaya ilişkin tutum ve motivasyonları. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 5(1).
 • Özgan, H., & Yiğit, C. (2011). Teachers’ opinions about how to use DynEd in an effective way. e- Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 87-95.
 • Phakiti, A. (2014). Experimental research methods in language learning. London: Bloomsbury.
 • Sarıcaoğlu, A. (2010). The use of the international computer-assisted language learning program “Dynamic English” (DynEd) in primary schools in Turkey. (Master's thesis). Hacettepe University Department of Foreign Language Teaching, Ankara.
 • Sim, J., & Wright, C. (2005). The kappa statistic in reliability studies: use, interpretation, and sample size requirements. Physical therapy, 85(3), 257-268. https://doi.org/10.1093/ptj/85.3.257
 • Stevenson, A. (2010). Oxford Dictionary of English (3 ed.). Oxford: Oxford University Press.
 • Şahinkayası, H., & Şahinkayası, Y. (2013). Deneysel araştırmalar ve öğretim teknolojileri. K. Çağıltay, & Y. Göktaş içinde, Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Şengel, E., Oncu, S., & Goktalay, S. (2011). How does a CALL software impact student learning: The DynEd case in Turkey. EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, 3208-3216.
 • Şengel, E., Öncü, S., & Göktalay, Ş. (2012). Attitudes and motivation of English language teachers concerning the DynEd system in secondary schools. E-journal of New World Sciences Academy, 7(2), 516-525.
 • Şengel, E., Öncü, S., & Göktalay, Ş. (2014). Achievement in language learning: effects of various computer assisted activities and computer literacy. Hacettepe University Journal of Education, 267-279.
 • Tower, D. (2000). A quantitative interaction analysis of an authentic CALL environment: New Dynamic English. (Master's thesis). Iowa State University, Ames. https://doi.org/10.31274/rtd-180814-5385
 • Tresnawati, F. (2011). The implementation of computer-assisted language learning (CALL) by using dynamic education (DynEd) program in improving english proficiency of vocational high school students. Bandung: Indonesian University of Education.
 • Uras, S. (2018). DynEd mobil yazılımının ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce dersi akademik başarılarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. https://doi.org/10.25092/baunfbed.428983
 • Yiğit, A. (2010). Teachers' attitudes towards the "DynEd" in primary education in Turkey: from the 4th to 8th grades. (Master's thesis). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Yiğit, A. (2012). Evaluating the problems encountered in the DynEd implementation and implications for Elt. Journal Of Educational And Instructional Studies In The World, 2(4), 143-153.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.