Bilgen ÖZLÜK
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
ÜLKÜ BAYKAL
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2149-018XSayfa Aralığı: 52 - 64Türkçe

40 0
Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Gerçekleşen Yeniden Yapılanma Sürecinin Hemşireler Tarafından Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Çalışma
Amaç: Bu çalışma, hemşirelik hizmetleri yönetiminde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinin hemşireler tarafından nasıl değerlendirildiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Nitel bir desende tasarlanan bu araştırma, üç yıllık süreci tanımlamak amacıyla fenomenolojik bir yaklaşımı esas almaktadır. Özel bir hastanede çalışan, amaçlı ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile seçilen 17 hemşireyle, üç yılda toplam 30 görüşme yapılmıştır. Veri toplama sürecinde, bireysel görüşme yöntemiyle, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Bulgular: Araştırma bulguları; örgütsel yapı ve işleyiş (yönetim ve liderlik, kariyer gelişimi, iletişim ve örgütsel adalet), çalışma koşulları (personel sayısı, iş yükü, ücret sistemi, çalışma saati ve sosyal olanaklar) ve işten ayrılmayı düşünme nedenleri (iş yükü fazlalığı, değersiz hissetme, yetersiz ücret ve örgütsel güvensizlik) olmak üzere üç ana tema ve on üç alt tema şeklinde incelenmiştir. Sonuç: Yeniden yapılanma sürecinde, hemşirelik hizmetleri yönetim kademelerine mesleği hemşire olmayan kişilerin atanması, olumsuz çalışma koşulları, iş yükü fazlalığı ve yetersiz ücret gibi nedenlerden dolayı hemşirelerin memnun olmadığı görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K. & Sermeus, W. (2013). Nurses’ reports of working conditions and hospital quality of care in 12 countries in europe consortium. International Journal of Nursing Studies, 50, 143-53. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.11.009
 • Aiken, L. H., Clarke, S. P., Sloane, D. M., Sochalski, J. & Silber, J. H. (2002). Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. Journal of the American Medical Association, 288(16), 1987-1993. https://doi.org/10.1001/jama.288.16.1987
 • Altıok, H. Ö. & Üstün, B. (2014). Profesyonellik: Kavram analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 7, 151-155. http://www.deuhyoedergi.org/index.php/DEUHYOED/article/view/89/342
 • Altuntaş, S. & Baykal, Ü. (2010). Örgütsel güven ölçeği’nin hemşirelikte geçerlik-güvenirliği. İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 18(1), 10-18.
 • Austin, W. (2007). The McDonaldization of nursing? In review symposium on managing to nurse: Inside Canada’s health care reform. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 11, 265-268. https://doi.org/10.1177/1363459306075510
 • Brown, H., Zijlstra, F. & Lyons, E. (2006). The psychological effects of organizational restructuring on nurses. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 344-357. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03723.x
 • Burke, R. J., Ng, EWS. & Wolpin, J. (2011). Hospital restructuring and downsizing: Effects on nursing staff well-being and perceived hospital functioning. Europe’s Journal of Psychology, 7(1), 81-98. https://doi.org/10.5964/ejop.v7i1.106
 • Canpolat, Ö. (2003). Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması üzerine. Ankara Barosu Dergileri, 4, 85-92.
 • Cucolo, D. F. & Perroca, M. G. (2010). Restructuring the nursing staff and its influence on care hours. Revista LatinoAmericano de Enfermagem, 18(2), 175-81. https://doi.org/10.1590/S0104-11692010000200006
 • Dikmen, Y., Karataş, H., Gülşah, G. A. & Ak, B. (2016). The level of professionalism of nurses working in a hospital in Turkey. Journal of Caring Sciences, 5(2), 95-102. https://doi.org/10.15171/jcs.2016.010
 • Dinçer Ö. (2013). Örgüt geliştirme teori, uygulama ve teknikleri. 2. Baskı. İstanbul, Türkiye: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Eroğlu, E. K. (2011). Bir eğitim ve araştırma hastanesinde iş yükünün hasta güvenliği üzerindeki etkisinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.
 • Karaman, S. (2008). Modern ve post modern düşünceler hemşirelik felsefesini etkiledi mi?. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 21(2), 56-61.
 • Koçel, T. (2015). İşletme yöneticiliği. 12. Baskı. İstanbul, Türkiye: Beta Basım.
 • Margius, B. L. & Huston, C. J. (2009). Leardership roles and management functions in nursing: Theory and application. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
 • Norrish, B. R. & Rundall, T. G. (2001). Hospital restructuring and the work of registered nurses. The Milbank Quarterly, 79(1), 55-79. https://doi.org/10.1111/1468-0009.00196
 • Özer, E. (2007). Akreditasyon belgesine sahip özel hastanelerdeki yönetici hemşirelerin liderlik tarzlarının, hemşirelerin işten ayrılma nedenleri üzerine etkileri. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Özlük, B. & Sur., H. (2017). Türkiye’de hemşireliğin profesyonelleşmesi kapsamında değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği’ne uyum süreci: Niteliksel bir çalışma. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 4(3), 98-106. https://doi.org/10.5222/SHYD.2017.098
 • Seren, Ş. & Baykal, Ü. (2007). Kalite belgesi alan hastanelerde örgüt kültürü ve değişime karşı tutumun incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2), 1-11.
 • Teitel, J. R. (2002). The impact of restructuring on professional nursing practice. Journal of Nursing Administration, 32(1), 31-41. https://doi.org/10.1097/00005110-200201000-00010
 • Walshe, K. & Smith, J. (2011). Healthcare management. 2. Edition. New York, USA: Open University Press.
 • Welford, C. (2006). Change management and quality. Nursing Management (through 2013), 13(5), 23-25. https://doi.org/10.7748/nm.13.5.23.s16
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 10. Baskı. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.