Seda SARIKÖSE
(Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı Doktora Öğrencisi, İstanbul, Türkiye)
Tuğçe ÜNVER
(Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul, Türkiye)
Zuhal BAHAR
(Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Nihal GÖRDES AYDOĞDU
(Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye)
NİLGÜN GÖKTEPE
(Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2149-018XSayfa Aralığı: 78 - 87Türkçe

57 0
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bazı Sosyo Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkisi
Amaç: Bu çalışmada bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin bazı sosyo demografik özelliklerinin örgütsel bağlılık düzey- lerine etkisi incelenmiştir.Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesinde çalı- şan 300 hemşireden araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 190 hemşire oluşturmuştur. Veriler; “Sosyo-Demografik ÖzelliklerBilgi Formu” ve Han, Dağlı ve Elçiçek (2018) tarafından Türkçe geçerlilik güvenilirliği yapılan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılaraktoplanmıştır. Toplamda 190 hemşireye anket çalışması Aralık 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında uygulanmıştır. Verilerin değerlen- dirilmesinde lisanslı SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır.Bulgular: Çalışmada hemşirelerin örgütsel bağlılık ölçek ortalamaları 3,13±0,16 olup orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Lojistikregresyon analizi sonucuna göre yaş, medeni durum, eğitim durumu ve gelir durumuna göre örgütsel bağlılık düzeyleri arasındapozitif yönde anlamlı fark bulunurken cinsiyet ve medeni duruma göre ise örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı fark bulun- mamıştır.Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, hemşirelerin bazı sosyo demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlıfark bulunmuştur. Yönetici hemşirelerin, hemşirelerin örgütsel bağlılığını etkileyen sosyo demografik özelliklerini dikkate almalarıve bunlara yönelik stratejiler geliştirmeleri önerilmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x
 • Angle, H. L. & Perry, J. L. (1981). An empirical assessment of organizational commitment and organizational effectiveness. Administrative Science Quarterly, 26, 1-14.
 • Arslan, R., Efe, D. & Aydın, E. (2013). Duygusal zekâ ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), 169-180.
 • Babataş, N. (2015). Özel bir hastanede çalışan hemşirelerin örgütsel bağlılık düzeylerinin değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. Ankara, Türkiye: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Balcı, A. (2003). Örgütsel sosyalleşme kuram strateji ve taktikler. Ankara, Türkiye: Pegem A Yayıncılık.
 • Chang, C. S. (2014). Moderating effects of nurses’ organizational support on the relationship between job satisfaction and organizational commitment. Western Journal of Nursing Research, 36(4), 1-22. https://doi.org/10.1177/0193945914530047
 • Çakınberk A. & Aksel İ. (2013). Ebe ve hemşirelerin örgütsel bağlılıklarının belirlenmesine yönelik bir araştırma: Malatya ili merkez sağlık ocaklarında yapılan bir uygulama. E-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 4(3), 277-298.
 • Çelebi, M. A. (2009). Örgütsel bağlılığın sağlanmasında bir araç olarak personel güçlendirme (Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Karaman, Türkiye.
 • Dağdeviren E. G. (2007). İş tatmini ve örgütsel bağlılık: Sigorta şirketleri üzerine bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, Türkiye.
 • Demir, M. (2012). Örgütsel destek, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi ilişkisi: Havalimanı yer hizmetleri işletmelerine yönelik bir araştırma. The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 14(1), 47-64. https://doi.org/10.4026/1303-2860.2012.194.x
 • Durna, U. & Eren, V. (2005). Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 10- 219. https://doi.org/10.31671/dogus.2019.273
 • Durukan, S., Akyürek, Ç. & Coşkun, E. (2010). Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin örgütsel güven, güçlendirme ve bağlılık düzeylerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 411-434.
 • Duygulu, S. & Korkmaz, F. (2008). Hemşirelerin örgüte bağlılığı, iş doyumları ve işten ayrılma nedenleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Dergisi, 12(2), 9-20.
 • Eren, H. & Bal, M. (2015). Hemşirelikte örgütsel bağlılık. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(2), 44-50.
 • Erdoğdu, F. B. & Sökmen, A. (2019). Örgütsel bağlılık ile iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel vatandaşlık davranışının aracılık rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 244, 264. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.362
 • Gregory, D. M., Way, C. Y., Lefort, S., Barrett, B. J. & Perfrey, P. S. (2007). Predictors of registered nurses’ organizational commitment and intent to stay. Health Care Management Review, 32(2), 119-127.
 • Güner, A. R. (2007). Sağlık hizmetlerinde örgütsel bağlılık işe bağlılık ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin modellenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Antalya, Türkiye.
 • Han B., Dağlı, A. & Elçiçek, Z. (2018). Örgütsel bağlılık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(6), 1788-1800. https://doi.org/10.17755/esosder.445932
 • Hoş, C. & Oksay, A. (2015). Hemşirelerde örgütsel bağlılık ile iş tatmini ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4), 1-24.
 • İnce, M. & Gül, H. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: Örgütsel bağlılık. Ankara, Türkiye: İleri Giden Ofset.
 • Karahan, A. (2008). Çalışma ortamındaki statü farklılıklarının örgütsel bağlılığa etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 231-246.
 • Kaş, L. (2012). Herzberg’in içsel ve dışsal motivasyon etmenleri ile iş görenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki: Belek’teki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye.
 • Kaya, D. Ş. (2010). Hemşirelerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20, 77-96.
 • Morrow, P. C. (1983). Concept redundancy in organizational research: The case of work commitment. Academy of Management Review, 8, 500-501. https://doi.org/10.2307/257837
 • Muthuveloo, R. & Rose, C. R. (2005). Typology of organizational commitment. American Journal of Applied Science, 2(6), 1078-1081. https://doi.org/10.3844/ajassp.2005.1078.1081
 • Özdemir, H. Ö. (2007). Çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarının örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi: OPET çalışanlarına yönelik uygulama (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.
 • Öztürk, Y. E. & Özata, M. (2013). Hemşirelerde örgütsel vatandaşlık davranışı ile tıbbi hataya eğilim arasındaki ilişkinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 365-381.
 • Raza, M. A. & Nawaz, M. M. (2011). Impact of job enlargement on employees’ job satisfaction, motivation and organizational commitment: Evidence from public sector of Pakistan. International Journal of Business and Social Science, 2(18), 268-273.
 • Sepahvand, F., Atashzadeh-Shoorideh, F., Parvizy, S. & Tafreshi, M. Z. (2017). The relationship between some demographic characteristics and organizational commitment of nurses working in the Social Security Hospital of Khorramabad. Electronic Physician, 9(6), 4503-4509.
 • Şahin, A. & Sevinç, İ. (2012). Kamu çalışanlarının örgütsel bağlılığı: Karşılaştırmalı bir çalışma. Maliye Dergisi, 162, 266-281.
 • Türkoğlu H. (2011). İş tatmini, örgütsel bağlılık ilişkisi ve bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, Türkiye.
 • Uysal, A. & Karakurt, P. (2019). Hemşirelerin mesleğe bağlılık durumlarının tıbbi hata yapma eğilimlerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzincan, Türkiye.
 • Ülker, G. (2007). Örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık ve örgütte kalma niyeti arasındaki ilişki: Bunların bazı değişkenler açısından incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(14), 227-248. https://doi.org/10.11616/AbantSbe.215
 • Vagharseyyedin, S. A. (2016). An integrative review of literature on determinants of nurses organizational commitment. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 21(2), 107-117. https://doi.org/10.4103/1735-9066.178224

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.