Süleyman EMİR
(T.C. Milli Savunma Üniversitesi Balıkesir Kara Astsubay MYO, İşletme Yönetimi Bölümü, Balıkesir, Türkiye)
Hakki KIYMIK
(T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Burdur, Türkiye)
Ali APALI
(T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü, Burdur, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 30Sayı: 162ISSN: 1303-5444Sayfa Aralığı: 95 - 126Türkçe

52 0
MUHASEBE ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN NİTEL İÇERİK ANALİZİ TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ (2015-2019)
Literatürde belirli bir alanla ilgili değerlendirme yapan, alanın durumuve geleceğiyle ilgili çıkarımlarda bulunan çalışmaların sayısı günden güneartmaktadır. Bu doğrultuda, muhasebe alanında çalışan araştırmacılariçin muhasebe alanının mevcut durumunu bilmek ve geleceğiyle ilgiliçıkarımlarda bulunmak önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’demuhasebe-finans alanında yayın yapan dört dergide 2015-2019 (5 yıl) yıllarıarasında yayınlanan 897 makale, nitel bir araştırma yöntemi olan içerik analizitekniğiyle incelenmiştir. Çalışma son yıllarda muhasebe alanında yürütülençalışma sayısını, çalışılan konuları, araştırmacıların hangi kaynaklarıkullanarak atıf yaptıkları, araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, analizyöntemleri, çalışmalarda kullanılan paket programları ve araştırmacılarınunvanlarını belirlemeyi ve değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. İncelenenmakalelerden elde edilen bilgiler Excel’de kodlanmış ve ilgili yıllar arasındaen çok “Muhasebe standartları” konusunda çalışma yapıldığı, araştırmacılarınen çok “Makale”lere atıf yaptığı, en çok “Gömülü Kuram (Kuram Oluşturma)”araştırması yapıldığı, en sık kullanılan veri toplama yönteminin “Rehber, Kılavuz & Raporlar” olduğu, en çok kullanılan analiz yönteminin “Frekansve Yüzde Analizi/Demografik Özellikler” olduğu, en sık kullanılan paketprogramın “SPSS” ve en çok araştırma yapan kişilerin ise “Dr. Öğr. Üyesi/Yrd. Doç. Dr.” unvanına sahip araştırmacılar olduğu tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arıcı, N. D., Aktaş, R., ve Karğın, S. (2016). Muhasebe Alanında Yapılan Çalışmaların Araştırma Yöntemleri Açısından Analizi: Türkiye Örneği (2011-2015). Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(4), 919-943.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2017). Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Berg, B. L. ve Lune, H. (2019). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.Çev. Asım Arı. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Carmona, S., Gutierrez, I., ve Camara, M. (1999). A Profile of European Accounting Research: Evidence From Leading Research Journals. The European Accounting Review, 8(3), 463-480.
 • Çelikdemir, N. Ç. (2019). Türkiye’de Muhasebe Standartları Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), 325-336.
 • Dinç, Y. ve Cengiz, S. (2019). Mali Çözüm Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Mali Çözüm Dergisi, 29(155), 33-54.
 • Doğanay, A., Ataizi, M., Şimşek, A., Salı, J. B., ve Akbulut, Y. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
 • Durgut, M. ve Pehlivan, A. (2018). Muhasebe (Finansal Raporlama) Standartlarına Yönelik Türkiye’de Hazırlanan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma: 1987-2017 Dönemi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Özel Sayı, 1-23.
 • Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2005). Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
 • Erişti, S. D., Kuzu, A., Yurdakul, I. K., Akbulut, Y., ve Kurt, A. A. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel Araştırma Sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Guffey, D. M. ve Harp, N. L. (2017). The Journal of Management Accounting Research: A Content and Citation Analysis of the First 25 Years. Journal of Management Accounting Research, 29(3), 93-110.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., ve Taşğın, S. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma ,Teorik Çerçeve – Pratik Öneriler,7 Farklı Nitel Araştırma Yaklaşımı, Kalite ve Hususlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürbüz, M. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri : Felsefe – Yöntem – Analiz 5.bs. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gündüz, D. M. ve Harp, N. L. (2017). Türkiye’de 2014-2016 Yılları Arasında Akademik Dergilerde Muhasebe Alanında Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(1), 236-257.
 • Hotamışlı, M. ve Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz 2014, 1-19.
 • Hunter, K., Hari, S., Egbu, C., ve Kelly, J. (2005). Grounded Theory: Its Diversification and Application Through Two Examples From Research Studies on Knowledge and Value Management. Electronic Journal of Business Research Merhods, 3(1), 57-68.
 • Kurt, G. ve Uçma , T. (2011). Türkiye’deki Muhasebe Araştırmaları Yazını. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13(4), 69-95.
 • Mahdavikhao, M. (2018). Exploring Accounting Research in Analysis Approach. Journal of Accounting Finance and Auditing Studies, 4(4), 243-259.
 • Önce, S. ve Başar, B. (2010). Türkiye’deki Akademik Araştırma Dergilerinde Muhasebe Alanında Yazılmış Makalelerin Analizi: 2000-2008. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 45, 55-68.
 • Özdamar, K., Odabaşı, Y., Hoşcan, Y., Bir, A. A., İftar, G. K., Özmen, A., ve Uzuner, Y. (1999). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını
 • Platt, J. (2007). Case Study, Tha Sage Handbook of Social Science Methodology, William Outhwaite ve Stephen. P. Turner (Editör). Great Britain: Cromwell Press.
 • Sayım, F. (2019). Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şen, İ. K., Hatunoğlu, Z., ve Terzi, S. (2017). Muhasebe Araştırmalarında Muhasebe Eğitiminin Yeri Ve Önemi: Muhasebe Dergileri Üzerinde Bibliyometrik Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(1), 247-291.
 • Turner, B. A. (1983). The Use of Grounded Theory For The Qualitative Analysis of Organizational Behavior. Journal of Management Studies, 20(3), 333-348.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.