Mustafa KISAKOL
(T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi Müdürlüğü)
Yıl: 2021Cilt: 10Sayı: 19ISSN: 2146-7900Sayfa Aralığı: 88 - 97Türkçe

78 0
BHAGAVAD GİTA’NIN HİNDUİZM İÇERİSİNDEKİ ÖNEMİ ÜZERİNE
Bu çalışmamızda Hindu dini geleneğinde önemli bir yere sahip olanMahabharata isimli mitolojik eserin 18. bölümü olan Bhagavad Gita’nın tanıtımı vebu eserin Hinduizm açısından önemi bilim, edebiyat ve din adamları nezdindekiyeri incelenmiştir.Hindu inancı, yapısı gereği semitik dinler gibi üst düzey homojen birgörünüm sergilememektedir. Aksine Hinduizm heterojen bir yapı içerisinde, dinigelenekler toplamından oluşmaktadır. Kimlerin kendisini Hindu kabul ettiği ya daaraştırmacıların hangi özelliklere sahip inananları Hindu olarak sınıflandırdığı buaraştırmanın konusu değildir. Ancak bu heterojen yapının ve onun yansıması olarakkutsal metin inancının Bhagavad Gita isimli metni nereye konumlandırdığı buçalışmada irdelenmiştir.Hindu kutsal literatürü oldukça zengindir. Bu zenginlik Hint dinidüşüncesinin binlerce yıllık birikimin bir yansımasıdır. Ancak bu durum Hinduizmüzerinde çalışma yapan araştırmacılar açısından bazı zorluklar ortayaçıkarmaktadır. Örneğin bir Hindu amentüsü oluşturulabilmiş değildir. Ancak bukilit problemin çözümünde anahtar görevi üstlenebilecek nadir kutsal metinlerdenbiri Bhagavad Gita’dır. Hindu kutsal literatüründeki her kutsal metin inanç sahiplerinezdinde eşit değere sahip değildir. Bu durumun istisnası olduğunudüşündüğümüz Bhagavad Gita bu yönüyle çalışmamız boyunca ele alınmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akalın, Kürşat Haldun. “Krishna’nın Gita’sının İzdüşümü Olarak Günümüzün İncilleri” Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, sy. 8 (2015), 205-224.
 • Antonov, Vladimir. Gita with Commentaries. çev. Mikhail Nikolenko, Rusya: 2002, www.swami-center.org
 • Awari, M.D. “the Gita-a Great Spritiual Work”. ed. Ashok Yakkaldevi, Indian Streams Research Journal, vol. 3, Issue. 7 (2013), 1-6.
 • Aydın, Mahmut. Anahatlarıyla Dinler Tarihi. Samsun: Ensar Ticaret Neşriyat, 2011.
 • Bhargava, Teja. “Maslow’s Self-Actualization and its Conflicting Theory Tending towards Indian Ethos”. European Journal of Management Sciences and Economic Mary and Sam Resaerch Academia, vol. 1 (2013), 156- 163.
 • Bhattathiri, M.P. “Gita and Management”. the Internet Journal of Alternative Medicine, vol. 2, no. 2 (2004), 1-18.
 • Briggs, Ellen Jane. Freedom and Desire in the Gita. USA: the University of Texas, Doktora Tezi, 2008.
 • Bronkhorst, J. “Manu and the Mahabharata”. Université de Lausanne, T. Ya. Elizarenkova Memorial vol, book 2 (t.y.), 135-156.
 • Bühler, George. the Laws of Manu Translated by G. Bühler. Oxford: Clarendon Press, 1886.
 • Çağdaş, Kemal. “Gita”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, sy. 7-8 (t.y), 93-121.
 • Çetindağ, Yusuf. “Edebiyatımızın Kaynaklarından: Doğu Medeniyeti ve Metinleri”. Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol. 4 /1-II (2009), 2043-2088.
 • Ellwood, Robert S. And Alles, Gregory D. the Encyclopedia of World Religions. ed. Robert S. Ellwood, New York: Facts on File an Imprint and Publishing, 2007.
 • Ersöz, Emine. Manu Kanunnamesi’me Göre Hinduizm. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007.
 • Fosse, Lars Martin. the Gita the Original Sanskirit and an English Translation. New York: American National Standarts Institute, 2007.
 • Gandhi, Mohandas K. Gandhi’ye Göre Gita. çev. Vecihi Karadoğan ve Seda Çiftçi, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2004.
 • Gandhi, Mohandas K. the Essence of Hinduism. Ahmedabad: Nevacivan Publishing House, 1987.
 • Günay, Nasuh. “Yoga’nın Kökenleri”. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 19 (2007/2), 51-79.
 • Jones, Constance A.and Ryan, James D. Encyclopedia of Hinduism. ed. J. Gordon Melton, New York: Facts on File an Imprint and Publishing, 2007.
 • Kaya, Korhan. Hinduizm. Ankara: Dost Yayınları, 2011.
 • Kutlutürk, Cemil. Upanişadlar’ın Hint Kutsal Metinleri Arasındaki Yeri ve Önemi Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 • Leach, Robert. “a Religion of the Book? on Sacred Texts in Hinduism”. University of Zurich Expository Times, vol. 126, no. 1 (2014), 15-27.
 • Malhotra, Ashok Kumar. Transcreation of the Gita. New Jersey: Stratford Publishing, 1999.
 • Max Müller, Friedrich. Introduction to the Science of Religion. London: y.e.y, 188 erişim 24 Mayıs 2016, https://archive.org/stream/introductiontoth014888mbp#page/n1/mode/2up
 • Pamplets, Adyar. “the Gita”. Proceedings of the Federation of European Sections of the Theosophical Society, no. 59 (1904), 1-12.
 • Swananda, Sri Swami. Gita. Himalayas: the Divine Life Society, 2000.
 • Ürdüç, Gülsüm. Hinduizm’de Avatara ve Hıristiyanlık’ta İnkarnasyon İnancı Üzerine Bir Araştırma. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • Wolfe, George. Parallel Teachings in Hinduism and Christianity. Austin/Texas: Jomar Press, 1995.
 • Zeren, Zehra. Hint Kökenli Dinlerde Tanrı Tasavvuru. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.