Ahmet Bünyan OĞUZ
(Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Yönetim Doktora Programı, İstanbul, Türkiye)
Yeşim Pınar SOYKUT SARICA
(Işık Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Aslı TAŞBAŞI
(Işık Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 3Sayı: 66ISSN: 1305-2837Sayfa Aralığı: 1611 - 1631İngilizce

41 0
Municipal Economic Enterprises vs. State Economic Enterprises: A New Arena for Employment Patronage?
State Economic Enterprises (SEEs) have been goingthrough a privatization process, which began in the 1980s,increasing its pace since the 2000s. Against this trend, some arguethat Municipal Economic Enterprises (MEEs) are being used tocreate employment with populist policy intentions in recent years.These argument rests on the perception that the MEEs havereplaced the SEEs in using employment as an instrument forpopulist policies. The purpose of this study is to compare thepopulist policies during the years 2003-2015 which mark thetimeline that privatization took speed, by means of theemployment provided through the municipality in contrast to theemployment policies of the previous governments, realizedthrough SEEs. Theoretical approach of the study is based onGramsci’s theory of hegemony, which includes the key conceptsof patronage, clientelism and social state. Research findings within thelimitation of data unavailability suggest that, MEEs do not have asignificant potential for populist policies by means of employmentpatronage. On the other hand, since MEEs manage theiroperations by means of outsourcing, subcontracting and tendersto private sector companies, one can suggest that there is apotential clientelism relation between them and their serviceproviders.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adıgüzel, M. (2011) “Belediyelerde Personel Sistemi ve Uygulaması”, Dış Denetim Dergisi, 4.
 • Akdoğan N. S. (2009) “Secularism & Islamism in Turkey”, M.A. Mohamed Salih (ed.) Interpreting Islamic Political Parties, New York: Palgrave Macmillan, 207-230.
 • Berk, A. (2003) “Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri”. Sayıştay Dergisi, 49, 47-63.
 • Boissevain, J. (1966) “Patronage in Sicily. Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Man”, New Series, 1:1, 18-33.
 • Bugra, A. (2012) ̆ “Labour, Capital, and Religion: Harmony and Conflict among the Constituency of Political Islam in Turkey”, Middle Eastern Studies, 38: 2, 187- 204.
 • Campbell, J. (1964) Honour, Family and Patronage, Oxford: Clarendon Press.
 • Carnoy, M. (2001) “Gramsci ve Devlet”, Praksis, 3, 252-278.
 • Çelik, A. (2017) “AKP Döneminde Sendikal Haklar: Sendikasız-Grevsiz Kaynaşmış bir Kitleyiz”, in M. Koray and A. Çelik (ed.) Himmet, Fıtrat, Piyasa, İstanbul: İletişim Yayınları: 157-193.
 • Çelik, A. and Lordoğlu, K. (2006) “Türkiye’de Resmi Sendikalaşma İstatistiklerinin Sorunları”, Çalışma ve Toplum, 9, pp. 53-59.
 • Doğan, A. E. (2011) “1994’ten Bugüne Neoliberal İslamcı Belediyecilikte Süreklilik ve Değişimler.”, Praksis 26: 2, 55-75.
 • Doğan, A. E. (2009) “29 Mart 2009 Seçimleri ve AKP: Türkiye’nin Siyasal Coğrafyası Açısından Bir Değerlendirme”, Praksis, 21:3, 113-134.
 • Eken, M. And Şen, M. L. (2005) Belediye Personel Sistemi ve Son Gelişmeler, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I, Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.
 • Gramsci, A. (1971) Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.
 • Gülmez, M. (1973) “Türk Kamu Görevlilerinin Sayısal Evrimi”, Amme İdaresi Dergisi, 6,:1, 25-39.
 • Karahanoğulları, O. (1998) “Belediye Personelinin Hukuki Yapısına İlişkin Gözlemler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 47: 1-4.
 • Key, V.O. (1964) Politics, Parties and Pressure Groups, New York: Thomas Y. Crowell.
 • Küçük, H. (2015) “Türkiye’de Belediye Şirketlerinin Denetimi Üzerine Bir Değerlendirme”, Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 3(1), 39-52.
 • Lande, C.H. (1973) “Networks and Groups in Southeast Asia: Some Observations on the Group Theory of Politics”, American Political Science Review, 67:1, 103 – 27.
 • Mayer, A. (1966) “Quasi-Groups in the Study of Complex Societies”, in M. Banton (ed.), The Social Anthropology of Complex Societies, New York:Frederick A. Praeger, 19, 113–114.
 • Memişoğlu, D. And Durgun, A. (2007) “Devlet Başarısızlığına Yol Açan Etkenlerden Biri Olarak Patronaj İlişkileri”, Yerel Siyaset, 27 Dec. retrieved from: http://www.yerelsiyaset.com.
 • Meşe, M. (2011) “Belediye Şirketleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Dış Denetim Dergisi, 4, 203-215.
 • Metin, O. (2011) “Sosyal Politika Açısından AKP Dönemi: Sosyal Yardım Alanında Yaşananlar”, Çalışma ve Toplum, 1, 179-200.
 • Murat, S. (2012) “İstihdam Açısından Kit’ler ve Özelleştirilmeleri.”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 97-131.
 • Övgün, B. (2005) “Geçmişten Günümüze Kamu İktisadi Teşebbüsleri.”, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 1, 65- 83.
 • Republic of Turkey Prime Ministry Under secretariat of Treasury, General Directorate of State Economic Entities and Enterprises. (2011) 2010 State Economic Entities Report, Ankara.
 • Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance. “Number of Employees of State Owned Enterprises”. https://www.hmb.gov.tr (13.05.2020)
 • Republic of Turkey Ministry of Interior, General Directorate of Local Administrations, (2006) 2005 Local Administrations General Activity Report, Ankara.
 • Republic of Turkey Ministry of Interior, General Directorate of Local Administrations, (2009) 2008 Local Administrations General Activity Report, Ankara.
 • Republic of Turkey Ministry of Interior, General Directorate of Local Administrations, (2010) 2009 Local Administrations General Activity Report, Ankara.
 • Republic of Turkey Ministry of Interior, General Directorate of Local Administrations, (2012) 2011 Local Administrations General Activity Report, Ankara.
 • Republic of Turkey Ministry of Interior, General Directorate of Local Administrations, (2017) 2016 Local Administrations General Activity Report, Ankara.
 • Republic of Turkey Presidential Strategy and Budget Directorate. http://www.sbb.gov.tr/kamu-istihdami/ (13.05.2020).
 • Sorauf, F.J. (1960) “The Silent Revolution in Patronage”, Public Administration Review, 20.
 • Supreme Election Council. Mahalli İdareler Genel Seçimleri Arşivi. http://www.ysk.gov.tr/tr/mahalli-idareler-genel-secimleri-arsivi/2650 (13.05.2020).
 • Weingrod, A. (1968) “Patrons, Patronage, and Political Parties”, Comparative Studies in Society and History, 10: 4, 377-400.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.