Yusuf ESMER
(Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bayburt, Türkiye)
Döndü ÇINAR
(Bayburt Üniversitesi, Organik Tarım İşletmeciliği (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı, Bayburt, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 26Sayı: 1ISSN: 1303-0183 / 1303-0183Sayfa Aralığı: 71 - 80Türkçe

38 0
Tarımda Sosyal Girişimciliğe Yönelik Kavramsal Bir Analiz
Amaç: Girişimcilik, bir faaliyet alanında üretim faktörlerini bir araya getirerek ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişim gösterebilmelerinden daha fazlasını ifade eden bir kavramdır. Yalnızca ticari ve endüstri alanları için düşünülen girişimcilik olgusu tarım sektörü için değerlendirilmeyip bu durum aynı zamanda çiftçilerin ve tarımsal üreticilerin kendilerini birer girişimci olarak görmemelerine neden olmaktadır. Bu bağlamda tarım sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi girişimcilerin olduğu düşünülerek bunların tarımsal girişimci adı altında değerlendirilmeleri ve desteklenmeleri gerekmektedir. Diğer yandan tarım kırsal kesimlerin en önemli geçim kaynağı olarak görülmekle birlikte tarımın yoksullukla mücadele konusunda önemli bir araç olduğu söylenebilmektedir. Bu durum toplumda yoksulluk gibi maddi ve manevi yönden birtakım sıkıntıları olan kesimler için çözüm üretebilmek adına sosyal girişimci olarak adlandırılan üçüncü sektör örgütlerin ya da kişilerin varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı tarımda sosyal girişimciliğin önemini vurgulamak ve literatüre katkı sağlamaktır.   Tasarım/metodoloji/yaklaşım: Bu çalışmada ikincil verilerden hareketle tarımsal sosyal girişimciliğe yönelik kavramsal bir analiz yapılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle tarımsal girişimcilik kavramı açıklanmış, sonrasında tarımsal sosyal girişimcilik olgusu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.Bulgular: Kavramsal analiz sonucunda tarım sektörünün ekonomik yönünün yanında sosyal yönünün de olduğu vurgulanarak sosyal tarım uygulamalarına ağırlık verilmesi gerektiği ve yoksulluk gibi önemli sosyal problemlerle mücadele etmek adına tarım sektörünün geliştirilmesi için tarımsal sosyal girişimcilerin varlığına ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir.Özgünlük/değer: Bu çalışma sosyal girişimciliğin diğer sektörlerde olduğu gibi tarım için de önemli bir faktör olduğunu ve kırsal kesimlerde yoksullukla mücadele konusunda önemli bir araç olduğunu ortaya koyması açısından değerlidir.
DergiDerlemeErişime Açık
 • Abdullah, A. and Sulaiman, N. (2013). Factors That Influence the Interest of Youths in Agricultural Entrepreneurship. International Journal of Business and Social Science, 4(3): 288-302.
 • Ayob, N.Yap, C. Sapuan, D. and Abdul Rashid, M. (2013). Social Entrepreneurial Intention among Business Undergraduates: An Emerging Economy Perspective. Gadjah Mada International Journal of Business, 15(3): 249-267.
 • Ağızan, K. ve Bayramoğlu, Z. (2018). Tarımsal Girişimciliğin Ekosistemi. 5. ASM International Congress of Social (03-05 Mayıs, Antalya), 147,161ss.
 • Ağızan, K., ve Bayramoğlu, Z. (2019). Tarım İşletmelerinde Girişimciliğin Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma: Konya İli Ereğli İlçesi Örneği. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 22(2): 295-306. doi:10.18016/ksudobil.478031
 • Akın, T. 2013. Tarımda Sosyal Girişim / Tarımda Beş Parasız Bilişim İşi Yapmak. https://www.tarim.com.tr/Tarimda-Sosyal- Girisim-Tarimda-bes-parasiz-Bilisim-isi-yapmak,33y. Erişim: Nisan, 2020.
 • Alsos, G. A. Ljunggren, E. and Pettersen, L. T. (2003). Farm-Based Entrepreneurship: What Triggers the Start-up of New Business Activities? Journal of Small Business and Enterprise Development, 10 ( 4 ) : 435 - 443 . doi:10.1108/14626000310504747
 • Avcı, A. ve Kaya, A. A. (2008). Geçiş Ekonomileri ve Türk Tarım Sektöründe Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi (1992- 2004). Ege Akademik Bakış, 8(2): 843-860.
 • Ay Türkmen, M. (2016). Çevre Odaklı Üretim ve Tarımsal Girişimcilik Bağlamında: Vermikültür. Journal of Life Economics, 3(2): 1-18.
 • Bayramoğlu, Z. ve Ağızan, K. (2019). Tarım İşletmelerinde Girişimcilik Düzeyinin Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(2): 234-246. doi:10.29050/harranziraat.482352
 • Berglann, H. Moen, E. R. Røed, K. and Skogstrøm, J. F. (2011). Entrepreneurship: Origins and Returns. Labour Economics, 18(2): 180-193. doi:10.1016/j.labeco.2010.10.002
 • Choudhury, K. and Easwaran, K. (2019). Agricultural entrepreneurship in Lower Brahmaputra Valley, Assam. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(59): 1-13. doi:https://doi.org/10.1186/s40497-019-0179-x
 • Çetindamar, D. Tutal, E. Titiz, S. ve Taluk, Ş. (2010). Sosyal Dönüşümün Ajanları: Sosyal Girişimciler. İstanbul: Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı (2 Haziran, İstanbul), 1-7ss.
 • Dacin, M. T. Dacin, P. A. and Tracey, P. (2011). Social Entrepreneurship: A Critique and Future Directions. Organization Science, 22(5): 1203-1213. doi:https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0620
 • Davulcu, E. 2019 . Sosyal Girişimcilik Bağlamında Kırsal Kalkınma Yaklaşımı. Türk Ocakları: https://www.turkocaklari.org.tr/genc-kalemler/sosyal-girisimcilik-baglaminda-kirsal-kalkinma-yaklasimi-9547. Erişim: Aralık, 2019.
 • Demir, Ö. (2014). Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Girişimcilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sosyal İşletme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6):347-356.
 • Di Iacovo, F. and O'Connor, D. 2009. Supporting Policies for Social Farming in Europe-Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas. Arsia, Firenze, p.130.
 • Dias, C. S. Rodrigues, R. G. and Ferreira, J. J. (2019). What's New in The Research on Agricultural Entrepreneurship? Journal of Rural Studies, 65: 99-115. doi:ttps://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.11.003
 • Durğan Dbeys, A. Ve Engindeniz, S. (2011). Tarımsal Üretimde Şirketleşme Üzerine Üretici Görüş ve Tutumları: İzmir Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(3): 191-201.
 • Erbay, R. (2013). Ekonomik Kalkınmada Tarımın Rolü: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4): 1-16.
 • Ersen, T. B. ve Ekmekçi, A. (2013). Sosyal Girişimcilik ve Türkiye. Stanford Social Innovation Review, (10. yıl Özel Sayısı): 6-8.
 • Esmer, Y. and Yüksel, M. (2018). Relationship between Entrepreneurship and Organization In: Globalization, Institutions and Socio-Economic Performance- Macro and Micro Perspectives (Eds: . E. Yıldırım and H. Çeştepe ). Peter Lang GmbH, Berlin, pp.257-272. doi:10.3726/b14702
 • Esmer, Y. (2019). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65): 041-1051. doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3514
 • Fitz-Koch, S. Nordqvist, M. Carter, S. and Hunter, E. (2018). Entrepreneurship in the Agricultural Sector: A Literature Review and Future Research Opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice, 42 ( 1 ) : 129 - 166 . doi:https://doi.org/10.1177/1042258717732958
 • GFRAS. 2016. Agricultural Entrepreneurship. Part of the New Extensionist Learning Kit, Lindau, p.273.
 • Gökçe, O. 2010.Tarımsal Girşişimcilik ve Geliştirilmesi. http://osmangokce.net/wp/2010/05/16/tarimsal-grmclk-ve-geltrlmes. Eişim: Kasım, 2019.
 • Gusseinova, D. 2015. Sosyal Girişimcilik Olgusu ve Bir Örnek Olay İncelemesi.Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 75s.
 • Gümüşoğlu, Ş. ve Karaöz, B. (2014). Tarihsel Süreçte Girişimcilik: Muğla Örneği. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1): 97-116.
 • Hudcová, E. Chovanec, T. and Moudrý, J. (2018). Social Entrepreneurship in Agriculture, a Sustainable Practice for Social and Economic Cohesion in Rural Areas: The Case of the Czech Republic. European Countryside, 10(3): 377-397. doi:10.2478/euco-2018-0022
 • Irmak, E. ve Gürel, A. (2017). Girişimcilik ve Kooperatiflerde Tarımsal Yayımın Mevcut Durumu. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 52(Özel sayı): 176-202. doi:10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.813
 • Johansen, P. H. (2014). Green Care: Social Entrepreneurs in The Agricultural Sector. Social Enterprise Journal, 10(3): 268-287. doi:10.1108/SEJ-03-2014-0019
 • Kurnaz, G. ve Bedük, A. (2017). Türkiye'de ve Dünyada Melek Yatırımcılık. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20(1): 27-40.
 • Marshall, R. S. (2011). Conceptualizing the International For-Profit Social Entrepreneur. Journal of Business Ethics, 98(2): 183- 198. doi:10.1007/s10551-010-0545-7
 • Mekler, D. 2016. How Can We Combat Rural Poverty? Train 'Agricultural Social Entrepreneurs. Medium: https://medium.com/change-maker/how-can-we-combat-rural-poverty-train-agricultural-social-entrepreneurs- 219cb4fedf4b. Erişim: Aralık, 2019.
 • Memiş, H. Paksoy, H. M. Ve Paksoy, S. (2007). Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğin Önemi: GAP Bölgesinde Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2): 137-152.
 • Mohapatra, S. Khadanga, G. S. And Majhi, S. (2018). Social Entrepreneurship for Agricultural Development in India. The Pharma Innovation Journal, 7(4): 204-205.
 • Navasaitienė, S. Vishniakova, M. and Rukuižienė, R. (2016). New Motives and Models for Creation Social Business in the Republic of Belarus. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 38(4): 403-411. doi:10.15544/mts.2016.32
 • Öğütçü, H. 2016. Türkiye'den Sosyal Girişimcilik Örnekleri. https://egirisim.com/2016/10/19/turkiyeden-sosyal-girisimcilik- ornekleri/. Erişim: Nisan, 2020.
 • Özdevecioğlu, M. Ve Cingöz, A. (2009). Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciler: Teorik Çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (32): 81-95.
 • Peredeo, A. M. and McLean, M. (2006). Social Entrepreneurship A Critical Review ofthe Concept. The Journal of World Business, 41(1): 56-65.
 • Sarıkaya, M. (2010). Üçüncü Sektörde Yönetsel ve Kavramsal Dönüşüm: Sosyal Kâr Amaçlı Örgütler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1): 87-100.
 • Sharir, M. and Lerner, M. (2006). Cauging the Success of Social Ventures Initiated By Individual Social Entrepreneurs. Journal of World Business, 41(1): 6-20. doi:10.1016/j.jwb.2005.09.004
 • Tinsley, E. And Agapitova, N. 2018. Private Sector Solutions to Helping Smallholders Succeed: Social Enterprise Models in the Agriculture Sector. World Bank Group, Washington, p.287.
 • Withanage , D. P. and Damayanthi , B. (2019). Factors Influencing the Youths' Interest in Agricultural Entrepreneurship in Sri Lanka. Developing Country Studies, 9(12): 32-40. doi:10.7176/DCS/9-12-05
 • Yıldırım, B. ve Tuncay, T. (2019). Sosyal İnovasyonun ve Sosyal Girişimciliğin Sosyal Hizmet Mesleğinin Geleceğindeki Rolü. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37(1): 169-188.
 • Ziraat Bankası. 2020. Tarım. https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/tarim. Erişim: Nisan, 2020.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.