DERYA ÇELİK
(Matematik Eğitimi Bölümü, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.)
DUYGU ARABACI
(Matematik Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye)
Gökay AÇIKYILDIZ
(Matematik Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Biruni Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.)
GÖNÜL GÜNEŞ
(Matematik Eğitimi Bölümü, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.)
Kadir GÜRSOY
(Matematik Eğitimi Bölümü, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.)
Mustafa GÜLER
(Matematik Eğitimi Bölümü, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Üniversitesi, Trabzon, Türkiye)
OSMAN BİRGİN
(Matematik Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye.)
Ramazan
(Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Bölümü, Adıyaman, Türkiye.)
Serhat AYDIN
(Matematik Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye.)
Zeynep Medine OZMEN
(Matematik Eğitimi Bölümü, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Üniversitesi, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2148-3485 / 2148-3272Sayfa Aralığı: 104 - 116Türkçe

45 0
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Hangi Öğrenme Fırsatlarını Sunuyoruz? Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi Örneği
Bu çalışmada Türkiye’deki ilköğretim matematik öğretmeni adaylarına Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinde sunulan öğrenme fırsatlarının belirlenmesi ve üniversite yerleşkelerinin bulunduğu bölgeler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı çalışmanın örneklemini Türkiye’de 12 bölgedeki 21 üniversiteden 4. sınıfa devam etmekte olan toplam 1386 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemdeki üniversitelerin seçiminde Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Düzey 1 sınıflamasındaki 12 bölge dikkate alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M) çalışmasında kullanılan “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Öğrenme Fırsatları” ölçeği Türkçeye uyarlanmış ve kullanılmıştır. Yapılan analizlerde betimsel istatistikler ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye genelinde öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinde öğrendikleri öğretme yöntemtekniklerini gözlemleme, bu yöntem ve teknikleri uygulama, yaptıkları uygulamalara ilişkin yansıma yapma, geri bildirim alma ve son olarak öğrencileri tanımaya ilişkin öğrenme fırsatlarına sıklıkla sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Özellikle öğrenciyi tanıma, geri bildirim alma ve uygulamalarına ilişkin etkili yansımalar yapmaya dönük öğrenme fırsatları diğerlerine kıyasla öğretmen adaylarının en az deneyime sahip olduğu öğrenme fırsatları olmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının deneyimledikleri öğrenme fırsatlarının bölgeler arasında anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Bu farklılaşmayı oluşturan faktörleri belirleyebilmek amacıyla üst ve alt gruplarda yer alan bölgelerdeki üniversitelerde yürütülen uygulamaların çeşitli boyutlardan derinlemesine araştırılması önerilmektedir.
DergiDiğerErişime Açık
 • Allen, J. M. (2011). Stakeholders’ perspectives of the nature and role of assessment during practicum. Teaching and Teacher Education, 27(4), 742–750.
 • Altıntaş, G. ve Yeşiltepe, M. (2016). Karşılaştırmalı öğretmen yetiştirme. Western Anatolia Journal of Education Science, Özel Sayı, 225-250.
 • Aslan, M., ve Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 144-162.
 • Arslan, Z. ve Çelik, D. (2019,). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının neye ihtiyacı var?: Öğretmenlik uygulaması dersi örneği. A. Baki, B. Güven ve M. Güler (Ed.) 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (s. 604-610)içinde. İzmir, Türkiye.
 • Baki, M., Çelik, D., Güler, M., & Sönmez, N. (2018). Investigation on mathematics teacher candidates’ knowledge of student: A lesson analysis process. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 143-152.
 • Baki, M., ve Özmen, Z. M. (2017). Konu alanı ders kitabı inceleme dersi kapsamında matematiği öğretme bilgisinin geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 209-238.
 • Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407.
 • Blömeke, S., & Kaiser, G. (2014). Sayfa 19-47. International Perspectives on Teacher Knowledge, Beliefs and Opportunities to Learn TEDS-M Results. Editörler: Blömeke , S.; Hsieh, F. J.; Kaiser, G., Schmidt, W. H. London: Springer.In S. Blömeke, F. J. Hsieh, G. Kaiser and W. H. Schmidt (Eds.) International Perspectives on Teacher Knowledge, Beliefs and Opportunities to Learn TEDS-M Results (pp. 19-47). London: Springer.
 • Blömeke, S., Suhl, U., Kaiser, G. & Döhrmann, M. (2014). Family Background, Entry Selectivity and Opportunities to Learn: What Matters in Primary Teacher Education? An International Comparison of Fifteen Countries. In S. Blömeke, F. J. Hsieh, G. Kaiser and W. H. Schmidt (Eds.) International Perspectives on Teacher Knowledge, Beliefs and Opportunities to Learn TEDS-M Results (pp. 327-353). London: Springer.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (10. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Caires, S., & Almeida, L. (2005). Teaching practice in initial teacher education: Its impact on student teachers’professional skills and development. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 31(2), 111–120.
 • Cirit Gül, A. (2016). Türkiye ile Çin, Finlandiya, Japonya ve Hollanda’nın Öğretmen Yetiştirme ve Seçme Sistemlerinin Karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 63-72.
 • Davis, E. A. (2006). Characterizing productive reflection among preservice elementary teachers: Seeing what matters. Teaching and Teacher Education, 22, 281-301.
 • Driel, J. H., & Berry, A. (2010). The Teacher education knowledge base: Pedagogical content knowledge. In B. McGraw, P. L. Peterson, E. Baker, (Eds.). International encyclopaedia of education (pp. 656-661). Elsevier, Oxford.
 • Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159-178.
 • Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının “Öğretmenlik Uygulaması" Üzerine Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207-221.
 • Erbilgin, E. ve Boz, B. (2013). Matematik öğretmeni yetiştirme programlarımızın Finlandiya, Japonya ve Singapur programları ile karşılaştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, (1), 156-170.
 • Ergün, M. ve Ersoy, Ö. (2016). Hollanda, Romanya ve Türkiye'deki sınıf öğretmeni yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 673-700.
 • Fleischman, H. L., Hopstock, P. J., Pelczar, M. P. & Shelley, B. E. (2010). Highlights from PISA 2009: Performance of US 15-Year-Old Students in reading, mathematics, and science literacy in an international context (NCES 2011 -004). National Center for Education Statistics. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • Goh, P. S., & Matthews, B. (2011). Listening to the concerns of student teachers in Malaysia during teaching practice.” Australian Journal of Teacher Education, 36 (3), 92–103.
 • Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.
 • Görgen, İ., Çokçalışkan, H., & Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 56-73.
 • Güler, M., Çekmez, E., & Çelik, D. (2020). Breaking with tradition: An investigation of an alternative instructional sequence designed to improve prospective teachers’ noticing skills. Teaching and Teacher Education, 92, 103073.
 • Jacobs, V. R., Lamb, L. L. C., & Philipp, R. A.(2010). Professional noticing of children’s mathematical thinking. Journal for Research in Mathematics Education, 41(2), 169-20.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kırksekiz, A., Uysal, M., İşbulan, O., Akgün, Ö., Kıyıcı, M., & Horzum, M. (2015). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine eleştirel bir bakış: Problemler, beklentiler ve çözüm önerileri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 433-451.
 • Kirbulut, Z. D., Boz, Y. & Kutucu, E. S. (2012). Pre-service chemistry teachers’ expectations and experiences in the school experience course.” Australian Journal of Teacher Education, 37(2), 40–57.
 • Kleickmann, T., Richter, D., Kunter, M. Elsner, J., Besser, M., Krauss, S. & Baumert, J. (2013). “Teachers’ Content Knowledge and Pedagogical Content Knowledge the Role of Structural Differences in Teacher Education.” Journal of Teacher Education, 64(1), 90-106.
 • Knapp, M. S. (2003). Professional development as policy pathway. Review of Research in Education, 27(1), 109-157.
 • Krupa, E. E., Huey, M., Lesseig, K., Casey, S., & Monson, D. (2017). Investigating secondary preservice teacher noticing of students’ mathematical thinking. In E. O. Schack, M. H. Fisher, & J. A. Wilhelm (Eds.), Teacher Noticing: Bridging And Broadening Perspectives, Contexts, And Frameworks (p. 49-72). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
 • Lawson, T., Çakmak, M., Gunduz, M., & Busher, H. (2015). Research on teaching practicum: A systematic review. European Journal of Teacher Education, 38(3), 392–407.
 • Martin, M. O., Gregory, K. D., & Stemler, S. E. (Eds.) (2000). TIMSS 1999 Technical Report. Chestnut Hill, MA: Boston College.
 • MEB (2018). Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/102.html adresinden 1 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Ng, W., Nicholas, H. & Williams, A. (2010). School experience influences on pre-service teachers’ evolving beliefs about effective teaching. Teaching and Teacher Education, 26(2), 278–289.
 • Olson, J. F., Martin, M. O., & Mullis, I.V.S. (Eds.) (2008). TIMSS 2007 Technical Report. Chestnut Hill, MA: Boston College.
 • Özmen, H. (2008). Okul Deneyimi-I ve Okul Deneyimi-II Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25-37.
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 132-139.
 • Phelps. C. M., & Spitzer, S. M. (2015). Prospective teachers’ conceptions and values about learning from teaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 21(1), 61-73.
 • Sağlam, A. Ç. ve Sağlam M. (2004). Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 305, 18-25.
 • Santagata, R., & Guarino, J. (2011). Using video to teach future teachers to learn from teaching. ZDM Mathematics Education, 43(1), 133-145.
 • Santagata, R., & Yeh, C. (2016). The role of perception, interpretation, and decision making in the development of beginning teachers’ competence. ZDM Mathematics Education, 48, 153–165.
 • Schmidt, H. W., Tatto, M. T., Bankov, K., Blömeke, S., Cedillo, T., Cogan, L., Han, S., Houang, R., Hsieh, F. J., Paine, L., Santillan, M., Schwille, J. (2007). The Preparation Gap: Teacher Education for Middle School Mathematics in Six Countries. Michigan: Michigan State University Center for Research in Mathematics and Science Education.
 • Şahenk Erkan, S. S. (2014). Türkiye, Fransa, İtalya ve İspanya Öğretmen Yetiştirme Sistemleri Karşılaştırılması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 7-15.
 • Taş, B. (2006). AB uyum sürecinde Türkiye için yeni bir bölge kavramı: İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması (İBBS). Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 185-198.
 • Tatto, M. T., Schwille, J., Senk, S. L., Ingvarson, L., Rowley, G., Peck, R., Bankov, K., Rodriguez, M., & Reckase, M. (2012). Policy, practice, and readiness to teach primary and secondary mathematics in 17 countries. Findings from the IEA Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M). Amsterdam: IEA.
 • Tatto, M. T., Schwille, J., Senk, S., Ingvarson, L., Peck, R., & Rowley, G. (2008). Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M): Policy, practice, and readiness to teach primary and secondary mathematics. Conceptual framework. East Lansing. MI: Teacher Education and Development International Study Center, College of Education, Michigan State University.
 • TUİK (2015). Bölgesel göstergeler. tuik.gov.tr adresinden 12.03.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Ulusoy, F. ve Çakıroğlu, E. (2018). Using video cases and small-scale research projects to explore prospective mathematics teachers’ noticing of student thinking. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(9), 1-14.
 • Yalın Uçar, M. (2012). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2637-2660.
 • Yan, C., & He, C. (2010). Transforming the existing model of teaching practicum: A study of Chinese EFL student teachers’perceptions.” Journal of Education for Teaching, 36(1), 57–73.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. 1998. Fakülte-Okul İşbirliği "Öğretmen Eğitimi Dizisi. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Ankara.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. 2007. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri 1982 – 2007 (Öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi). Ankara. Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. 2018. Öğretmen yetiştirme lisans programları. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/AA_Sunus_+Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf adresinden 21.06.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. 2015. Bologna Süreci. hhttp://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/bologna-sureci;jsessionid=DBF374211678275F34B7EC1B64042FC4 adresinden 10 Ekim 2015 tarihinde erişilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.