MUSTAFA ÇEVİK
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Karaman, Türkiye)
Zeynel AZKIN
(Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit Ahmet Ersoy İlköğretim Okulu, Mersin, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 14Sayı: 34ISSN: 1309-0682Sayfa Aralığı: 1 - 44Türkçe

25 0
STEM Anlayışının ve Görselleştirilmesinin Zeka Alanlarıyla İlişkisinde Proje Tabanlı Öğretime Dayanan STEM Yaklaşımının (STEM PTÖ) Rolü
Bu araştırmanın amacı Proje Tabanlı Öğretime Dayanan STEM (STEM PTÖ) yaklaşımının ortaokul öğrencilerinin STEM anlayışları ile görselleştirmelerinde öne çıkan zeka alanlarıyla ilişkisine etkisini incelemektir. Bu kapsamda STEM PTÖ yaklaşımıyla öğrencilerin akademik başarılarına etkisi tespit edilmiş bu etki ile öne çıkan zeka alanları arasındaki korelasyon ortaya konulmuştur. Araştırma karma modellerden biri olan açımlayıcı desene göre tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen, nitel boyutunda ise durum çalışması deseni gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 58 öğrenci katılmıştır. Uygulama 5. Sınıf fen bilimleri dersinde 12 hafta boyunca yürütülmüştür. Deney grubu 30 ve kontrol grubu 28 kişiden oluşmuştur. Araştırmanın sonunda STEM PTÖ yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarında yüksek düzeyde son test lehine bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ve bu başarı ile öğrencilerin zeka alanları arasındaki korelasyon ortaya konulmuştur. Uygulama sonrasında deney grubu öğrencileriyle yapılan görüşmelerde öğrencilerin daha çok mühendislik ve tasarım, fen, eğlence/oyun, matematik, teknolojik aletler ve duygu kavramlarını merkeze aldıkları çizimler ile STEM’i anlatmaya çalışmışlardır. Bu temalar ile öne çıkan zeka alanları arasındaki ilişkiye de bakılarak bir bağıntı ortaya ortaya konmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akamca, G. Ö. (2003). İlköğretim beşinci sınıf fen bilgisi dersi ısı ve ısının maddedeki yolculuğu ünitesinde çoklu zeka kuramı tabanlı öğretimin öğrenci başarısı, tutumu ve hatırda tutma üzerindeki etkileri (Unpublished master thesis), Dokuz Eylül University, Institute of Educational Sciences, İzmir.
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Corlu, M. S., Öner, T., &. Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi?. İstanbul, Turkey: Aydın Üniversitesi. Retrieved from http://www.aydin.edu.tr/belgeler/IAU-STEM-Egitimi-Turkiye-Raporu-2015.pdf
 • Amir, N. (2014). Showcasing the creative talents in science of the academically less-inclined students through a values-driven toy story-telling project. In: Lennex LC, Nettleton KF (eds) Cases on Instructional Technology in Gifted and Talented Education. IGI Global Publishing, USA, pp 141–179.
 • Amir N., & Subramaniam R. (2007). Making a fun cartesian diver: a simple project to engage kinaesthetic learners. Physics Education, 42(5), 478–480.
 • Amir N., & Subramaniam, R. (2014). Presenting physics content and fostering creativity in physics among less academically inclined students through a simple designbased toy project. In: de Silva E (ed) Cases on Research-Based Teaching Methods in Science Education. IGI Global Publishing, USA, pp 157–196.
 • Anderson, T. R., Schonborn, K. J., du Plessis L., Gupthar A. S., & Hull. T. L. (2013). Identifying and developing students ability to reason with concepts and representations in biology. In: Multiple representations in biological education. Springer, Netherlands, pp 19–38.
 • Armstrong, T. (1994). Multiple intelligence in the classroom. Alexandria,VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Ayar, M. C., & Yalvac, B. (2016). Lesson learned: Authenticity, interdisciplinarity, and mentoring for STEM learning environments. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 30-43. DOI:10.18404/ijemst.78411.
 • Baran, M., & Maskan, A. (2010). The effect of project-based learning on pre-service physics teachers’electrostatic achievements. Cypriot Journal of Educational Sciences, 5, 243-257.
 • Belardo, C. M. A. (2015). STEM Integration with Art: A Renewed Reason for STEAM. Doctoral Projects, Masters Plan B, and Related Works.
 • Barrett, B. S, Moran, A. L., & Woods, J. E. (2014). Meteorology meets engineering: an interdisciplinary STEM module for middle and early secondary school students. International Journal of STEM Education, 1(6), 2-7.
 • Barroso, R.L, Bicer, A., Capraro, M. M., Capraro, R. M., Foran, A. L., Grant, M. R., Lincoln, Y. S., Nite, S. B., Öner, A. T., & Rice, D. (2017). Run! Spot. Run!: Vocabulary development and the evolution of STEM disciplinary language for secondary teachers. ZDM Mathematics Education, 49,187–201.
 • Baş, G., & Beyhan, Ö. (2010). Effects of multiple intelligences supported project-based learning on students’ achievement levels and attitudes towards English lesson. International Electronic Journal of Elementary Education. 2(3), 365-385.
 • Bicer, A., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2017). Hispanic students’ mathematics achievement in the context of their high school types as STEM and non-STEM schools. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 49(5), 705-720. DOI: 10.1080/0020739X.2017.1410735.
 • Bicer, A., Boedeker, P., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2015). The effects of STEM-PBL on students’ mathematical and scientific vocabulary knowledge. International Journal of Contemporary Educational Research, 2(2), 69-75.
 • Bicer, A., Navruz, B., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). STEM schools vs. non-STEM schools: Comparing students’ mathematics state based test performance. International Journal of Global Education, 3(3), 8-18.
 • Bicer, A., Navruz, B., Capraro, R. M., Capraro, M. M., Oner, T. A., & Boedeker, P. (2015). STEM schools vs. non-STEM schools: Comparing students' mathematics growth rate on high-stakes test performance. International Journal of New Trends in Education and Their Implications, 6(1), 138-150.
 • Black, S. (1994). Different kinds of smart. The Executive Educator, 16(1), 24–27.
 • Breiner, J. M., Harkness, S. S., Johnson, C. C., & Koehler, C. M. (2012). What is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3–11.
 • Brown, R., Brown, J., Reardon, K., & Merrill, C. (2011). Understanding STEM: Current perceptions. Technology and Engineering Teacher, 70(6), 5-9.
 • Brualdi, A. (1996). Multiple intelligences: Gardner’s theory. ERIC. ED410226.
 • Bümen, N. (2002). Okulda çoklu zeka kuramı.Ankara: Pegem
 • Bümen, N. (2005). Çoklu zeka kuramı ve eğitimi (Ed. Ö. Demirel). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Deneysel desenler. 3. Baskı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi: Ankara.
 • Bybee, R. (2000). Teaching science as inquiry. In J. Minstrel & E. H. Van Zee (Eds.), Inquiring into inquiry learning and teaching in science (pp. 20-46). Wasington, DC: American Association for the Advancement of Science (AAAS).
 • Bybee, R. (2013). The case of STEM education: challenges and opportunities. NSTA Press, Arlington.
 • Capraro, R. M., Capraro, M. M., & Morgan, J. R. (2013). STEM Project-Based Learning An Integrated Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Approach. Second Edition. Sense Publishers, Rotterdam.
 • Capraro, M. M., & Nite, S. B. (2014). STEM integration in mathematics standards. Middle Grades Research Journal, 9(3), 1-10.
 • Capraro, R. M., & Slough, S. W. (2009). Project Based Learning, An İntegrated Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Approach. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers.
 • Chang, S. H., Ku, A. C., Yu, L. C., Wu, T. C., & Kuo, B. C. (2015). A science, technology, engineering and mathematics course with compute r-assisted remedial learning system support for vocational high school students. Journal of Baltic Science Education, 5(14), 641-654.
 • Craft, A. M., & Capraro, R M. (2017). Science, technology, engineering, and mathematics project-based learning: merging rigor and relevance to ıncrease student engagement. Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, 3(6), 140-158.
 • Claymier, B. (2014). Integrating STEM into the elementary curriculum. Children's Technology & Engineering, 18(3), 5.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis For The Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Connors-Kellgren, A., Parker, C. E., Blustein, D. L., & Barnett, M. (2016). Innovations and Challenges in Project-Based STEM Education: Lessons from ITEST. Journal of Science Education and Technology, 25(6), p825-832.
 • Cook, M. P. (2006). Visual representations in science education: the influence of prior knowledge and cognitive load theory on instructional design principles. Science Education, 90(6), 1073–1091.
 • Creswell, J. W. (2012). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi [Mixed method research: Design and execution]. (Y. Dede, S. B. Demir, Dü, & A. Delice, Çev.) Ankara, Türkiye: Anı Yayıncılık
 • Çevik, M. (2017). Content analysis of Stem-focused education research in Turkey. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 14(2), 12-26.
 • Çinkılıç, İ., & Soyer, F. (2013). An investigation the relation between multiple inteligence areas of pre-service physical education teacher and their problem solving skills. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri. 8(1), 4-16.
 • Daempfle, P. A. (2013). Good science, bad science, pseudoscience, and just plain bunk: How to tell the difference. 1st. Ed.Rowman & Littlefield Publishers. MD. Demirel, Ö. (2002), Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dillivan, K. D., & Dillivan, M. N. (2014). Student ınterest in stem disciplines: results from a summer day camp. The Journal of Extension (JOE), 52(1), 1-11.
 • Dominguez, C., & Jaime, A. (2010). Database design learning: A project-based approach organized through a course management system. Computers & Education, 55(3), 1312–1320.
 • Dugger, E. W. (2010). Evolution of STEM in the United States. 6th Biennial International Conference on Technology Education Research. Australia. from received http://www.iteea.org/Resources/PressRoom/AustraliaPaper.pdf on 20 Mart 2013.
 • Egarievwe, S. U. (2015).Vertical education enhancement – a model for enhancing STEM education and research. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177, 336 – 344.
 • Ercan, S. (2014). Fen eğitiminde mühendislik uygulamalarının kullanımı: Tasarım temelli fen eğitimi. (Unpublished doctoral dissertation), Marmara University, Institute of Educational Sciences, İstanbul.
 • Erdoğan, N., & Stuessy, C. (2015). Examining the role of inclusive STEM schools in the college and career readiness of students in the united states: A multi-group analysis on the outcome of student achievement. Educational Sciences: Theory & Practice. 15(6), 1517-1529.
 • Fisher, H. (2015). How to STEM: Science, technology, engineering and math education in libraries, The Australian Library Journal, 64(3), 242-242, DOI: 10.1080/00049670.2015.1048564.
 • Gallant, D. (2011). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education. 16 October 2017 was accessed from adress: https://www.mheonline.com/mhmymath/pdf/stem_education.pdf.
 • Ganesh, T. G. (2011). Analyzing subject-produced drawings: The use of the draw-an-engineer assessment in context. From recevied https://www.researchgate.net/public ation/266867189 adress, 10 December 2017.
 • Ganesh T., Thieken J., Elser M., Baker, D., Krause, S., Roberts, C., Kurpius-Robinson, S., Middleton, J., & Golden, J. (2009). Eliciting underserved middle-school youths’ notions of engineers: Draw an engineer. Paper presented at American Society of Engineering Education Annual Conference & Exposition; Austin, TX. From received https://peer.asee.org/5796 adress on 09 October 2017
 • Gardner, H. (1993). Frames of mind: the theory of multiple ıntelligences, Basic Books, New York.
 • Gardner, H. (1997). Multiple intelligences as a partner in school improvement. Educational Leadership, 55(1), 20-21.
 • Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York, NY: Basic Books.
 • Gomleksiz, M. N., & Fidan, E. K. (2012). Web tasarımı dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 101-116.
 • Gömleksiz, M., & Fidan, E. (2013). Proje tabanlı öğrenme yönteminin web tasarımı dersinde kullanılmasına ilişkin nitel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 120-135. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/17382/181559.
 • Gürbüz, R. (2011). Positive and negative reflections of maths teaching carried out in learning environment designed based on multiple intelligence theory. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), 1195-1223.
 • Hall, A., & Miro, D. (2016), A Study of student engagement in project-based learning across multiple approaches to STEM education programs. School Science and Mathematics, 116, 310–319. doi:10.1111/ssm.12182.
 • Han, S. (2017). Korean students’ attitudes toward STEM project-based learning and major selection. Educatıonal Scıences: Theory & Practıce, 17(2), 529–548. DOI 10.12738/estp.2017.2.0264.
 • Han, S., Capraro, R., & Capraro, M. M. (2015). How science, technology, engineering, and mathematics (stem) project-based learning (pbl) affects high, middle, and low achievers differently: the ımpact of student factors on achievement. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(5), 1089-1113.
 • Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. (Eds.) (2014). STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research. National Academy of Engineering and National Research Council. Washington DC: National Academies Press.
 • Işık, D. (2007). Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 8(1), 63-77.
 • Hartzler, D. S. (2000). A meta-analysis of studies conducted on integrated curriculum programs and their effects on student achievement. Doctoral dissertation. Indiana University.
 • Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Research methods in psychology.( Tenth Edition) Mc Graw-Hill Education, New York.
 • Johnson, C. C. (2013) Conceptualizing integrated STEM education. School Science and Mathematics, 113(8), 367–368
 • Kaldi, S., Filippatou, D. & Govaris, C. (2011). Project-based learning in primary schools: Effects on pupils’ learning and attitudes. Education, 3–13, 39(1), 35–47.
 • Kangas, M. (2010) Creative and playful learning: learning through game co-creation and games in a playful learning environment. Think Skills Creativity, 5(1), 1–15.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kearney, S. K., & Hyle, E. A. (2004). Drawing out emotions: the use of participant produced drawings in qualitative inquiry. Qualitative Research, 4(3), 361-382.
 • Kline, P. (2000). The Handbook of Psychological Testing (2nd Edition). London and Newyork: Routledge.
 • Kozhevnikov M, Motes, M. A., & Hegarty, M. (2007). Spatial visualization in physics problem solving. Cogn Sci. 8;31(4):549-79. Doi: 10.1080/15326900701399897.
 • Kuloğlu, S. (2005). Çoklu zeka kuramının ilköğretim sekizinci sınıflarda matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. (Unpublished masters thesis), Balıkesir University, Institute of Sciences, Balıkesir.
 • Liao, C. (2016). From interdisciplinary to transdisciplinary: an artsintegrated approach to STEAM Education, Art Education, 69(6), 44-49.
 • Lou, S. J., Chou, Y. C., Shih, Y. C., & Chung , C. C. (2017). A Study of Creativity in CaC2 steamship-derived STEM Project-based learning. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 13(6), 2387–2404.
 • Lou, S. J., Tsai, H. Y., Tseng, K. H., & Shih, R. C. (2014). Effects of ımplementing stem-ı project-based learning activities for female high school students. International Journal of Distance Education Technologies, 12(1), 52-73.
 • Lyons, J., & Thompson, S. (2005). A study examining change in underrepresented student views of engineering as a result of working with engineers in the elementary classroom. Paper presented at 2005 Annual Conference, Portland, Oregon. From received https://peer.asee.org/14995 adress on 11 December 2017.
 • Madden, M. E., Baxtera, M., Beauchampa, H., Boucharda, K., Habermasa, D., Huffa, M., Ladda, B., Pearona, J., & Plaguea, G. (2013) . Rethinking STEM education: An interdisciplinary STEAM curriculum. Procedia Computer Science, 20, 541 – 546.
 • Mayer, R. E., Bove, W., Bryman, A., Mars, R., & Tapangco, L. (1996). When less is more: meaningful learning from visual and verbal summaries of science textbook lessons. Journal of Educational Psychology, 88(1),64.
 • McKillup, S. (2012). Statistics explained: An introductory guide for life scientists (Second edition). United States: Cambridge University Press.
 • Melanlıoğlu, D. (2015). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi algılarına yönelik yaptıkları çizimler. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 3(1), 27-38.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morrison, J. A. (1999). Investigating teachers’ understanding and diagnosis of students’ preconceptions in the secondary science classroom. Retrieved from Oregon State University Library. http://hdl.handle.net/1957/33374
 • Morrison, J. (2006). STEM education monograph series, Attributes of STEM education. Baltimore, MD: TIES.
 • National Academy of Engineering [NAE]. (2010). Standards for K-12 engineering education. Washington, DC: National Academies Press.
 • National Research Council [NRC]. (2012). A Framework for k-12 science education: practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington DC: The National Academic Press.
 • Öner, A. T., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2016). The effect of T-STEM designation on charter schools: A longitudinal examination of students’ mathematics achievement. Sakarya University Journal of Education. 6(2), 80-96.
 • Öner, A. T., Nite, S. B., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2016). From STEM to STEAM: students’ beliefs about the use of their creativity, The STEAM Journal, 2(2), 1-16. DOI: 10.5642/steam.20160202.06
 • Pallant, J. (2005). Using graphs to describe and explore the data (Ch. 7). In SPSS Survival Manual (2nd ed.). Sydney: Allen & Unwin.
 • Pallant, J. (2007). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for Windows. Philadelphia, PA: Open University Press.
 • Peeck, J. (1993). Increasing picture effects in learning from illustrated text. Learning and Instruction, 3(3), 227–238.
 • Rabitoy, E. R., Hoffman, J. L., & Person, D. R. (2015). Supplemental ınstruction: the effect of demographic and academic preparation variables on community college student academic achievement in stem-related fields. Journal of Hispanic Higher Education, 14(3), 240-255.
 • Radloff, J., & Guzey, S. (2016). Investigating preservice stem teacher conceptions of STEM education. Journal of Science Education and Technology, 25, 759–774. DOI 10.1007/s10956-016-9633-5
 • Rochford, K. (1985). Spatial learning disabilities and underachievement among university anatomy students. Medical Education, 13-26.
 • Roberts, A. (2012). A justification for STEM education. The Technology and Engineering Teacher Online. 1-5. Retrieved from http://www.iteeaconnect.org. on 02 December 2018.
 • Robinson, A., Dailey, D., & Cotabish, G. A. (2014). The effects of a science-focused STEM intervention on gifted elementary students’ science knowledge and skills. Journal of Advanced Academics, 25(3),189 – 213.
 • Root-Bernstein, R. (2015). Arts and crafts as adjuncts to STEM education to foster creativity in gifted and talented students. Asia Pacific Education Review, 16(2), 203-212.
 • Roth, W. M., Bowen, G. M., & McGinn, M. K. (1999). Differences in graphrelated practices between high school biology textbooks and scientific ecology journals. Journal of Research in Science Teaching, 36(9), 977–1019.
 • Saban, A. (2005). Çoklu zeka teorisi ve eğitim [Multiple intelligence theory and education]. (5.Baskı).Ankara: Nobel Yayın dağıtım.
 • Saban, A. (2011). Çoklu zekâ kuramına göre geliştirilen örnek bilgisayar ve teknoloji destekli ders materyallerinin değerlendirilmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 15-34.
 • Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Research methods in psychology.( Tenth Edition) Mc Graw-Hill Education, New York.
 • Sias, C. M., Nadelson, L. S., Stephanie M. J., & Seifert, A. L. (2017). The best laid plans: Educational innovation in elementary teacher generated integrated STEM lesson plans, The Journal of Educational Research, 110, 3, 227-238, DOI: 10.1080/00220671.2016.1253539.
 • Siew, M. N., Amir, N., & Chong, C.L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. Springer Plus, 4,8. doi:10.1186/2193-1801-4-8.
 • Sochacka, N. W., Guyotte, K. W., & Walther, J. (2016). Learning together: A collaborative autoethnographic exploration of STEAM-inspired education. International Journal of Engineering Education, 105(1), 15–42.
 • Stearns, L. M., Morgan, J., Capraro, M. M., & Capraro, R. M. (2012). A Teacher observation ınstrument for pbl classroom ınstruction. Journal Of STEM Education: Innovations & Research, 13(3), 7-16.
 • Stephen, M., Pugalee, M., Cline, J., & Cline, C. (2017). Lesson imaging in math and science: anticipating student ideas and questions for deeper stem learning. ASCD, Alexandria VA, USA.
 • Subramaniam, R., & Ning H. T. (2004) Pendulums swing into resonance. Physics Education, 39(5), 395.
 • Suhonen, J. (2009). Qualitative and mixed method research. Scientific Methodology in Computer Science-Fall, 1-13.
 • Şahin, A., Ayar, M. C., & Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okulsonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 14(1), 1-26.
 • Şentürk, C. (2017). Science literacy in early childhood. Journal of Research & Method in Education, 7(1), 51-62.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education.
 • Tan, Ş. (2006). Öğretimi planlama ve değerlendirme. (10. Baskı). Ankara: Pegem A yayıncılık, Ankara.
 • Uttal, D. H., & Cohen, C. A. (2012). Spatial thinking and STEM education: When, why, and how? In B. H. Ross (Ed.), The psychology of learning and motivation: Vol. 57. The psychology of learning and motivation (pp. 147-181). San Diego, CA, US: Elsevier Academic Press. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-394293-7.00004-2
 • Van Rooij, S. W. (2009). Scaffolding project-based learning with the project management body of knowledge. Computers & Education, 52(1), 210–219.
 • Vasquez, J. A., Sneider, C., & Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials. Heinemann, Portsmouth, NH.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Zians, A. W. (1997). A qualitative analysis of how experts use and interpret the kinetic school drawing technique. (Unpublished masters thesis).Toronto University, Kanada.
 • Zubrowski, B. (2002). Integrating science into design technology projects: using a standard model in the design process. J. Technol Educ. 13(2), 48–67.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.