Ömer BOZDOĞAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyolojik Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
I. LEPRAN
(Girilmedi)
J. Gy PAPP
(Girilmedi)
Yıl: 1998Cilt: 30Sayı: 4ISSN: 1300-7254Sayfa Aralığı: 161 - 165Türkçe

54 7
Uyanık ratlarda koroner ligasyon sonucu oluşan aritmiler ve ölüm oranı üzerine glibenclamide ve metoprolol'ün birlikte etkisi
Glibenclamide, iskemik hücrelerde hücre içi ATP azalmasına bağlı olarak açılan potasyum kanallarını bloke eden bir sulfonilüre bileşiğidir. Koroner ligasyon sonrası aritmi şiddeti ve ölüm oranını azaltıcı etkisi ortaya konmuştur. Ancak bu ilacın aynı zamanda iskemiyi artırıcı etkiside saptandığından, antiaritmik etkisi tartışmalıdır. Metoprololün iskemiyi azltıcı yönde etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada glibenclamidin antiaritmik etkisinin metoprolol ile daha da artabileceği düşünülmüştür. Uyanık ratlarda koroner ligasyon, Lepran ve arkadaşlarınca geliştirilen bir metodla yapıldı ve ligasyonu takiben 15 dakika EKG sürekli olarak kaydedildi. Her hayvan için ligasyonu takiben oluşan aritmilerin tipi, süresi, çeşidi, ve aritmi skoru belirlendi. Glibenclamid-ve metoprololün kombine bir şekilde verildiği hayvanlarda koroner ligasyon sonrası 15. dakikada canlı kalma oranı belirgin bir şekilde arttı (Kontrolde %9 iken, kombinasyon grubunda % 62). Bu grupta aritmi skoru (P< 0.05) belirgin bir şekilde azaldı. Sonuç olarak bu çalışmada metoprololün glibenclamidin kalbi koruyucu etkisini artırdığı gözlenmiştir. Bu etki metoprololün normal ve iskemik miyokardiyumda oksijen kullanımını azaltıcı etkisine bağlanabilir. Ancak bunun tam mekanizmasının aydınlatılması daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç göstermektedir.Bu çalışmada diğer çalışma sonuçlarından farklı olarak tek başına glibenclamidin kalbi koruyucu etkisinin belirgin olmaması, kullanılan deney hayvanların yaş ve vücut ağırlıklarının fazla olmasına bağlanmıştır. Bu nedenle, bundan sonraki çalışmalarda ligasyon sonrası aritmiler üzerine farklı vücut ağırlığı ve yaşın etkisininde araştırılması yararlı olacaktır.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Lazdunski M. ATP-Sensitive polassium channels: An overview. J Cardiovasc Pharmacol 1994; 24{Sugpl.4):S1-S5
 • 2. Baczko I, Legran |, Papg J Gy. ATP<hanneI modulators increase survival rate during coronary occlusion-reperfusion in anesthetized rats. European J Pharmacol 1997; 324: 77-83
 • 3. Bozdogan 0, Lepran I, Papp J Gy. Effect of glimegride and g|ibencIamid, inhibitors of ATP dependent K+ channel, on ischemiau induced arrhythmias in rats. Acta Physiol Hungarien 1996;
 • 4. Lepran* I, Baczko I, Varro A. and Pagp J Oy. ATP-sensitive potassium channe| modulators: Both pinacidil and glibenclamjd producerats. J Pharmacol Exp Ther 1996; 273: 1215-1220
 • 5. Tosaki A, Szerdahely P, Angelman R M Des D K. Potassium channel openers and blockers: Do lhey possess proarrhythmic or anliarrhythmic activity in ischernic and regerlused rat hearls. J Phamacol EXg Ther 1993; 267: 1355-1362
 • 6. Auchampach J A,Maruyama M, Gross G 1. Cardioprotectiye ations of potassium channel openers. Europ Heañ Suppl 1994: 89-94
 • 7. Gross G J, Yao Z, Pieper G M Auchampach J A. The ATP-regul8]ed potassium channel in ischemia-reperfusion injury. In (ed). Cellular, Biochemica| and Reperusion Injury . New York: Annals of the New York Academy of Sciences, 1994; 723: 71-81
 • 8. Campbell C A, Przy'klenk K, and Kloner R A. Infarct size reduction: A review of the clinacal trials. J Clin Pharmacol 1986; 26: 317-329
 • 9. Lepran I, Kormanyos ZS, Papp J Gy. Interaction of cromokalim and metoprolol during the acute phase of myocardi6| infarctions ir conscious rats. J Mall Cell Cardiol 1996; 28: A47/ A184
 • 10. Lepran I, Koltai M, Siegmund W. and Seekers L. Coronary’ añery ligation early arrhythmias and determination of the ischemic area in conscious rats. J Pharmacol Mel 1983; 9:219-230
 • 11. Chamber|ain D A. and Vincent R Combined receptor inlen/ention and rriyocardial infarction. Drugs 1984; 28(Suppl.2): 8B102
 • 12. James RGG, Arno|d O, Allen JD, Partridge JF, Shanks RG. The effecla of heart rate, myoerdial ischemia and vagal stimulation on the threshold of ventricular fibrillation. Circulation 1976; s5: 311-317
 • 13. El-Sherif N, Lazzara R, Hope RR, Scherlag BJ. R+entrant ventricular arrhythmias in the |ate myocarrlal infarction period. Circu]alion 1977; 56:225-234
 • 14. WaIker MJA, Curtis MJ Hearse, DJ, Campbell RWF, Janse MJ, 'feIIon DM, Cobre SM, Coker SJ, Harness JB, Harron D\NG et al.: The Lambeth Conventions: Guidelines for the study of arrhylhmias in isshemia, infarction, and reperfusion. Cardiovasc Res 1988; 22:447-455

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.