Sedef SÜER
(Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye)
Behçet ORAL
(Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 17Sayı: 1ISSN: 1305-5429 / 1306-7850Sayfa Aralığı: 132 - 147Türkçe

54 0
Öğretmenler İçin Yenilikçi Pedagoji Uygulamaları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Bu çalışmada öğretmenlerin yenilikçi pedagoji uygulamalarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan taslak ölçek Diyarbakır ili merkez ilçelerine bağlı ilkokullarda görev yapan toplam 463 sınıf öğretmenine uygulanmış ve toplanan veriler üzerinde geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %36’sını açıkladığı ve 46 maddelik tek boyuttan oluştuğu belirlenen “Öğretmenler İçin Yenilikçi Pedagoji Uygulamaları Ölçeği” doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ise 0,95 olarak belirlenmiştir. Yapılan analizler neticesinde öğretmenlerin yenilikçi pedagoji uygulama düzeylerini tespit etmek amacıyla kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı elde edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akyüz, H. (1991). Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Altıntaş-Yüksel, E. & Gelişli, Y. (2018). Sınıf öğretmenlerinin mesleki yenilikçilik eğilimleri ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği, Ulakbilge. 6(26), 821-839.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve Ilkeler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bennett, S., Maton, K., & Kervin, L. (2008). The ‘Digital Natives’ debate: A critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 39(5), 775-786.
 • Brown, T. A. (2015). The common factor model and exploratory factor analysis. Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, 12-37.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Veri Analizi El Kitabı (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (16.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., & Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2013). Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Comrey, A. L., & Lee, H. B. (2013). A First Course in Factor Analysis, (2nd edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Çimen, İ., & Yücel, C. (2017). Yenilikçi davranış ölçeği (YDÖ). Türk kültürüne uyarlama çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education. 6(3), 365-381.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dawe, S. (2004). Vocational Education and Training and Innovation. Research Readings. Stational Arcade. Australia: National Centre for Vocational Education Research Ltd.
 • Devellis, F. (2014). Ölçek Geliştirme: Kuram ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ebel, R.L. (1995). Measuring Educational Achievement. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Edwards, S., & Bone, J. (2012). Integrating peer assisted learning and e-learning: Using innovative pedagogies to support learning and teaching in higher education settings. Australian Journal of Teacher Education, 37(5), 1-12.
 • Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003). Calculating, interpreting, and reporting cronbach’s alpha reliability coefficient for likert-type scales. Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education. Retrieved on November,11, 2018 from https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/344/Gliem%20%26%20Gliem.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Hattie, J. (1985). Methodology review: assessing unidimensionality of tests and items. Applied Psychological Measurement, 9(2), 139-164.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit Retrieved on December, 12, 2018 from https://www.researchgate.net/publication/254742561_Structural_Equation_Modeling_Guidelines_for_Determining_Model_Fit
 • Hughes, J. (2005). The role of teacher knowledge and learning experiences in forming technology-ıntegrated pedagogy. Journal of Technology and Teacher Education, 13(2), 277-301.
 • Jirasatjanukul, K., & Jeerungsuwan, N. (2018). The design of an instructional model based on connectivism and constructivism to create innovation in real world experience. International Education Studies, 11(3), 12-17.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1996). LISREL 8 User’s Reference Guide. Uppsala, Sweden: Scientific Software International.
 • Katitia, D. M. O. (2015). Teacher education preparation program for the 21st century. Which way forward for kenya? Journal of Education and Practice, 6(24), 57-63.
 • Kavalcı, K. ve Ünal, S. (2016). Y ve z kuşaklarının öğrenme stilleri ve tüketici karar verme tarzları açısından karşılaştırılması. Journal of Graduate School of Social Sciences, 20(3), 1033- 1050
 • Kılıçer, K. & Odabaşı, H.F. (2010) Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 150-164.
 • Kim, H. Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis. Restorative Dentistry & Endodontics, 38(1), 52-54.
 • Knowles, M. S. (1970). The Modern Practice of Adult Education (Vol. 41). New York: New York Association Press.
 • Kocasaraç, H., & Karataş, H. (2018). Yenilikçi öğretmen özellikleri: bir ölçek geliştirme çalışması. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 34-57.
 • Konokman, G. Y., Yokuş, G., & Yelken, T. Y. (2016). Yenilikçi materyal tasarlamanın sınıf öğretmeni adaylarının yenilikçilik düzeylerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 857-878.
 • McCrindle, M., & Wolfinger, E. (2009). The ABC of XYZ: Understanding the global generations. The ABC of XYZ. Australia, Sydney: University of New South Wales Press.
 • Muijs, D. (2004). Doing Quantitative Research in Education with Spss. Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc.
 • Osborne, J. W. & Anna B. C. (2004). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. Practical assessment, research & evaluation, 9(11).
 • Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows (Version 12).
 • Pallant, J. (2016). SPSS kullanma kılavuzu: SPSS ile Adım Adım Veri Analizi (S. Balcı ve B. Ahi, Çev). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Prachagool, V., Nuangchalerm, P., Subramaniam, G., & Dostal, J. (2016). Pedagogical decision making through the lens of teacher preparation program. Online Submission, 4(1), 41-52.
 • Redding, S., Twyman, J. S., & Murphy, M. (2013). What is an innovation in learning. Handbook on Innovations in Learning, 3-14. Temple University, Philadelphia, USA: Center on Innovations in Learning.
 • Rusdiana, A. (2014). Konsep Inovasi Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia.
 • Salmon, G. (2005). Flying not flapping: A strategic framework for e-learning and pedagogical innovation in higher education institutions. ALT-J, 13(3), 201-218.
 • Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37(3), 580-607.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Stukalenko, N. M., Zhakhina, B. B., Kukubaeva, A. K., Smagulova, N. K., & Kazhibaeva, G. K. (2016). Studying innovation technologies in modern education. International Journal of Environmental and Science Education, 11(14), 6612-6617.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (4th edition). New York: HarperCollins.
 • Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of cronbach's alpha. International Journal of Medical Education, 2, 53-55.
 • Vikas, O. (2012). Innovation-centric teaching and learning processes in technical education. Journal of Modern Education Review, 2(2), 116–131.
 • Wiersma, W. (1995). Research Methods in Education: An Introduction. (6th edition). Boston: Allyn Bacon Inc.
 • Williamson, R. (2011). Digital literacy. Research brief. Education Partnerships Inc. Retrieved Novenber, 1st, 2018 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED538315.pdf .
 • Worthington, R. & Whittaker, T. (2006). Scale development research: A content analysis and recommendations for best practices. Counseling Psychologist, 34, 806-838.
 • Tezbaşaran, A. A. (2004). Likert tipi ölçeklere madde seçmede geleneksel madde analizi tekniklerinin karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 19(54), 77-87.
 • URL-1. https://www.researchgate.net/post/What_is_Innovative_Pedagogy2. What is Innovative Pedagogy?
 • Yurdugül, H. (2005). Faktör Analizinde KMO ve Bartlett Testleri Neyi Ölçer. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara. Retrieved July, 30, 2018 from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/Kuresellik.pdf

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.