Funda AYDIN GÜÇ
(Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye)
Yavuz İsa AYGÜN
(Giresun İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şehit İsmail Kefal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Giresun, Türkiye)
Keziban ORBA
(Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Amasya, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 50Sayı: 229ISSN: 1302-5600 / 2791-7657Sayfa Aralığı: 337 - 362Türkçe

75 0
ÜSTÜN YETENEKLİ TANISI KONULMUŞ VE KONULMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli tanısı konulmuş ve konulmamışöğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerinin farklılaşıp farklılaşmadığınınbelirlenmesidir. Çalışma grubunu Giresun ilindeki Bilim ve Sanat Merkezi’nekayıtlı 3 üstün yetenekli tanısı konulmuş ve bir devlet okuluna devam etmekteolan 3 üstün yetenekli tanısı konulmamış 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler matematiksel düşünme süreçlerini ortaya çıkarmaya yönelik tasarlanan 6etkinlikteki öğrenci çalışmaları ve öğrenci çalışmaları doğrultusunda yürütülenklinik mülakatlarla elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda özelleştirme, genelleme ve varsayımda bulunma aşamalarındaki davranışlarda üstün yetenekli tanısı konulmuş öğrencilerin üstünyetenekli tanısı konulmamış öğrencilerden farklılaştığı ancak ispat/ikna etmeaşamalarında farklılaşmadığı görülmüştür. Bu durum üstün yetenekli tanısıkonulurken alana özgü üstün yeteneğin göz ardı edilmemesi gerektiğini ortayakoymuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKKAN, Y., ve Baki, A. (2016). Doğal Sayı Sistemindeki Özellikleri Genelleme Yoluyla Görünür Kılma Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Cebire Geçişlerinin İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 198-230.
 • ALBAYRAK B. Ö. (2010). 8. sınıf matematik öğretiminde ispat ve muhakeme kavramlarının ve önemlerinin farkındalığı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • AYLAR, E. (2014). 7. sınıf öğrencilerinin ispata yönelik algı ve ispat yapabilme becerilerinin irdelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • BAKİ, A. (2015). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (6.basım). Trabzon: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • BAKİ, A., Karataş, İ., ve Güven, B. (2002). Klinik mülakat yöntemi ile problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,16-18 Eylül 2002 Ankara.
 • BAKİ, A., Yıldız, A. Ve Baltacı, S. (2012). Mathematical thinking skills shown by gifted students while solving problems in a computer-aided environment. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. Special Issue: 993-995
 • BALTACİ, S. (2016). Examination of gifted students’ probability problem solving process in terms of mathematical thinking. Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET), 4(4), 18-35.
 • BİBER, A., ve Argün, Z. (2012). Matematik öğretmen adaylarında iki değişkenli fonksiyonların limiti kavramının yapılandırılmasının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 56-66.
 • BİLSEM YÖNERGESİ (2007). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. https://orgm.meb.gov.tr/www/bilim-ve-sanat-merkezleri-yonergesi-yayimlandi/icerik/582 adresinden 05.11.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • CHANG, L. L. (1985). Who are the mathematically gifted elementary school children? Roeper Review, 8 (2), 76-79.
 • ÇALIŞKAN, Ç. (2012). 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarılarıyla ispat yapabilme seviyelerinin ilişkilendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • DURAN, N. (2005). Matematiksel düşünme becerilerine ilişkin bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • HAAVOLD, P. Ø. (2013). What are the characteristics of mathematical creativity? An emprical and theorical investigation of mathematical creativity? Yayımlanmamış doktora tezi. University of Tromso, Norway.
 • HAREL, G., and Sowder, L. (2007). Toward comprehensive perspectives on the learning and teaching of proof. Second handbook of research on mathematics teaching and learning, 2, 805-842.
 • HENDERSON, P. B., Hitchner, L., Fritz, S. J., Marion, B., Scharff, C., Hamer, J., and Riedesel, C. (2003). Materials development in support of mathematical thinking. ACM SIGCSE Bulletin, 35(2), 185-190.
 • KIM, H., Cho, S., and Ahn, D. (2003). Development of mathematical creative problem solving ability test for identification of gifted in math. Gifted Education International, 18, 164–174.
 • LEGARD, R., Keegan, J., and Ward, K. (2003) In-depth Interviews. Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers, 6(1), 139-168.
 • LIU, P. H. (2003). Do teachers need to incorporate the history of mathematics in their teaching. Mathematics Teacher, 96(6), 416–421.
 • LIVNE, N. L., and Milgram, R. M. (2006). Academic versus creative abilities in mathematics: Two components of the same construct? Creativity Research Journal, 18, 199–212.
 • MASON, J., Burton, L., and Stacey, K. (1991). Thinking Mathematically. England, Addison- Wesley Publishers, Wokingham.
 • MEB, (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr adresinden 4 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • ÖNGÖZ, S., ve Aksoy, D. A. (2015). Üstün yetenekli öğrenciler bilişim teknolojileri dersinden ne bekliyorlar? Journal of Education ve Special Education Technology, 1(1), 34-47.
 • ÖZTÜRK, G. (2013). Matematiksel düşünme odaklı öğretim: ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının planlama becerileri ve görüşleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • PESEN, C. (2003). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • POLYA, G. (1945). How to solve ıt, Princeton. NJ: Princeton U. Press.
 • RENZULLI, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180.
 • STACEY, K. (2006). What is mathematical thinking and why is it ımportant? APECTsukuba International Conference, Tokyo and Sapporo, Japan. Retrieved from http://www.apecneted. org/resources/files/12_3-4_06_1_Stacey.pdf at 9 January 2018.
 • STACEY, K., Burton, L., and Mason, J. (1985). Thinking mathematically. England: Addison- Wesley Publishers.
 • TARHAN, S., ve Kılıç, Ş. (2014). Üstün yetenekli bireylerin tanılanması ve Türkiye’deki eğitim modelleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 27-43.
 • TAŞKIN, D. (2010). Üstün yetenekli tanısı konulmuş ve konulmamış öğrencilerin matematikte yaratıcılıklarının incelenmesi: bir özel durum çalışması (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • UMAY, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 234-243.
 • YEŞİLDERE, S. (2006). Farklı matematiksel güce sahip ilköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme ve bilgiyi oluşturma süreçlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • YEŞİLDERE, S., ve Akkoç, H. (2011). Matematik öğretmen adaylarının şekil örüntülerini genelleme süreçleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 141-153.
 • YILDIRIM, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YILDIZ, A., Baltacı, S., Kurak, Y., ve Güven, B. (2012). Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan 8. Sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 123-143.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.