Funda AYDIN GÜÇ
(Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Giresun, Türkiye)
Seda KESKİN
(Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 9Sayı: 17ISSN: 2148-2896 / 2148-2896Sayfa Aralığı: 145 - 176Türkçe

64 0
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Yaratıcılıkları ve Problem Kurma Öz Yeterlikleri ile Problem Kurma Yaratıcılıkları Arasındaki İlişki
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin problem kurma yaratıcılıklarının belirlenmesi ve problem kurma yaratıcılıkları ile problem kurma öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin ortaya koyulmasıdır. Öğrencilerin problem kurma hakkındaki öz yeterliklerini tespit etmek için Problem Kurma Öz Yeterlik Ölçeği uygulanmış, problem kurma yaratıcılıklarını belirlemek için yapılandırılmamış problem kurma çalışmaları yürütülmüştür. Çalışma sonucunda öğrencilerin problem kurmada esnekliklerinin, akıcılıklarının, özgünlüklerinin ve genel problem kurma yaratıcılıklarının oldukça düşük olduğu, problem kurmaya yönelik öz-yeterliklerinin ise yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin problem kurma öz yeterlikleri ile kurdukları problemlerin akıcılıkları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alkan, R. (2014). Genel yaratıcılık, matematiksel yaratıcılık ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Amaral, N., & Carreira, S. (2012). An essay on students’ creativity in problem solving beyond school: Proposing a framework of analysis. Pre-Proceedings of the International Congress on Mathematical Education (ICME 12) –Topic Study Group, 3, 1584-1593.
 • Arıkan, E. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 305-325.
 • Bakaç, E., & Özen, R. (2016). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumları, yaratıcılık algıları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 41-61.
 • Balka, D.S. (1974) Creative ability in mathematics. The Arithmetic Teacher, 21(7), 633-636.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New york: Freeman.
 • Bayazit, İ., & Kırnap-Dönmez, S. M. (2017). Prospective teachers’ proficiencies at problem posing in the context of proportional reasoning. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(1), 130-160.
 • Brunkalla, K. (2009). How to increase mathematical creativity–an experiment. The Montana Mathematics Enthusiast, 6(1), 257-266.
 • Brown, S.I., & Walter, M. I. (1990). The art of problem posing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
 • Budak, İ. (2007). Matematikte üstün yetenekli öğrencileri belirlemede bir model. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bunar, N. (2011). Altıncı sınıf öğrencilerinin kümeler, kesirler ve dört işlem konularında problem kurma ve çözme becerileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Chamberlin, S. A., & Moon, S. M. (2005). Model-eliciting activities as a tool to develop and identify creatively gifted mathematicians. Journal of Secondary Gifted Education, 17(1), 37-47.
 • Choi, J. N. (2004). Individual and contextual predictors of creative performance: The mediating role of psychological processes. Creativity Research Journal, 16(2-3), 187– 199.
 • Cildir, S., & Sezen, N. (2011). Skill levels of prospective physics teachers on problem posing. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 105-116.
 • Çetinkaya, A., & Soybaş, D. (2018). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), 169-200.
 • English, L. D. (1997). The development of fifth-grade children’s problem- posing abilities. Educational Studies in Mathematics. 34(3), 183–217.
 • Freire, P. (2018). Pedagogy of the oppressed. Bloomsbury publishing USA.
 • Gall, M. D., Gall, J. P. & Borg, W. R.(1989). Educational research: An Introduction. London: Pearson Education.
 • Gist, M. E. (1989). The influence of training method on self-efficacy and idea generation among managers. Personnel Psychology, 42(4), 787–805.
 • Gören-Summak, A. E., & Aydın, Z. (2011). Yaratıcılık ve ulusal eğitim programlarında yaratıcılığa ilişkin araştırmalar. Education Sciences, 6(1), 362-385.
 • Haavold, P. Ø. (2013). What are the characteristics of mathematical creativity? An emprical and theorical investigation of mathematical creativity? Unpublished Doctoral thesis. University of Tromso, Norway.
 • Haylock, D. W. (1987). A framework for assessing mathematical creativity in school chilren. Educational Studies in Mathematics, 18(1), 59-74.
 • Hiebert, J., & Wearne, D., (2003). Developing understanding through problem solving. In H.L. Schoen & R. Charles (Eds.), Teaching mathematics through problem solving: Grades 6-12: 3-14. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • İraz, R. (2005). Yaratıcılık ve yenilik bağlamında girişimcilik ve KOBİ'ler. Ankara: Çizgi Kitabevi.
 • Jay, E. S., & Perkins, D. N. (1997). Problem finding, The search for mechanism. In M. A. Runco (Ed), The creativity research handbook: 257- 293, Cresskil, NJ: Hampton.
 • Kar, T., & Işık, C. (2015). İlköğretim matematik öğretmenlerinin öğrencilerin kurdukları problemlere yönelik görüşlerinin incelenmesi: kesirlerle toplama işlemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 122-136.
 • Kayan, F. & Çakıroğlu, E. (2008). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmeye yönelik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 218-226.
 • Kesgin, E. (2006). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin öz-yeterlilik düzeyleri ile problem çözme yaklaşımlarını kullanma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kırnap-Dönmez, S. M. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Kilpatrick, J. (1987). Where do good problems come from? In A. H. Schoenfeld, (Ed), Cognitive science and mathematics education, (pp. 123-148). USA: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
 • Kojima, K., Miwa, K., & Matsui, T. (2009). Study on support of learning from examples in problem posing as a production task. In Proceedings of the 17th International Conference on Computers in Education [CDROM]. Hong Kong: Asia-Pacific Society for Computers in Education.
 • Korkmaz, E. & Gür, H. (2006). Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 64-74.
 • Leikin, R. (2009). Exploring mathematical creativity using multiple solution tasks. In Creativity in mathematics and the education of gifted students (pp. 129-145). Brill Sense.
 • Locke, E. A., Frederick, E., Lee, C., & Bobko, P. (1984). Effect of self-efficacy, goals, and task strategies on task performance. Journal of Applied Psychology, 69(2), 241–251.
 • Nardone, C. F., & Lee, R. G. (2011) Critical inquiry across the disciplines: Stategies for student generated problem posing. College Teaching, 59(1), 13-22.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston.
 • Nicolaou, A. A. & Philippou, G. N. (2007). Efficacy beliefs, problem posing, and mathematics achievement. Paper presented at Proceedings of the V Congress of the European society for research in mathematics education (pp. 308-317). Department of Education, University of Cyprus, Larnaca (Chipre).
 • Özgen, K., Aydın, M., Geçici, M. E., & Bayram, B. (2017). Sekizinci sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(2), 323-351.
 • Özgen, K., & Bayram, B. (2019). Problem kurma öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Elementary Education Online, 18(2), 663-680
 • Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Advances in motivation and achievement, 10(149), 1-49.
 • Schunk, D. H., & Rice, J. M. (1987). Enhancing comprehension skill and self-efficacy with strategy value information. Journal of Reading Behavior, 19(3), 285–302.
 • Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the learning of mathematics, 14(1), 19-28.
 • Siswono, T. Y. E. (2011). Levels of students’ creative thinking in classroom mathematics. Educational Research and Review, 6(7), 548-553.
 • Sriraman, B. (2005). Are giftedness and creativity synonyms in mathematics? The Journal of Secondary Gifted Education, 17(1), 20–36.
 • Sriraman, B. (2009). The characteristics of mathematical creativity. ZDM, 41(1-2), 13.
 • Stoyanova, E. (2003). Extending students’ understanding of mathematics via problem posing. The Australian Mathematics Teacher, 59(2), 32-40.
 • Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing. In P. Clarkson (Ed.), Technology in mathematics education (pp. 518-525). Melbourne: Mathematics Education Research Group of Australasia.
 • Şengül, S., & Katranci, Y. (2012). Problem solving and problem posing skills of prospective mathematics teachers about the sets subject. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69(, 1650-1655.
 • Taşkın, D. (2016). Üstün yetenekli tanısı konulmuş ve konulmamış öğrencilerin matematikte yaratıcılıklarının incelenmesi: Bir özel durum çalışması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SSPS uygulamalı nicel veri analizi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Taylor, D. W. (1960). Thinking and creativity. Annals of the New York Academy of Sciences, 91(1), 108-127.
 • Tertemiz, N. I., & Sulak, S. E. (2013). Examination of problem posing skills of fifth grade students in primary education. Elementary Education Online, 12(3), 713-729.
 • Tierney, P., & Farmer, S. M. (2002). Creative self-efficacy: Its potential antecedents and relationship to creative performance. Academy of Management Journal, 45(6), 1137–1148.
 • Torrance, E. P. (1966). Torrance tests of creative thinking: Normstechnical manual. Princeton, NJ: Personnel Press.
 • Turhan, B., & Güven, M. (2014). Problem kurma yaklaşımıyla gerçekleştirilen matematik öğretiminin problem çözme başarısı, problem kurma becerisi ve matematiğe yönelik görüşlere etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(2), 217-234.
 • Yenilmez, K., & Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 95-105.
 • Zeytun, S. (2010). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.