Şefika TOPALAK
(Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 17Sayı: 2ISSN: 1305-5429 / 1306-7850Sayfa Aralığı: 291 - 308Türkçe

71 0
Müzik Öğretmenlerinin Bakış Açısından Pandemi Döneminde Online Eğitim
Bu araştırma, müzik öğretmenlerinin pandemi dönemi online eğitim ortamlarına yönelik görüşlerinin ne yönde olduğunu incelemek ve online eğitim sürecinde yaşadıkları eğitimin görünümünü belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması prensipleri ile yürütülmüştür. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiş ve on iki katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme soruları aracılığı ile elde edilmiş ve içerik analizine tabi tutularak sonuçlandırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların teknolojik yönden yürütülen programdan kaynaklanan senkron hataları, cihazlara ulaşma, alt yapı ve internet erişiminde tüm eğitim paydaşlarının sorun yaşadığı, öğrencilerin derslere katılımının çok az olduğu, öğrenmeyi ölçmede eksiklik hissettikleri, uygulamaya yönelik konuları derslerine katamadıkları, ancak teknolojik becerilerinin arttığını, dijital içerikleri öğrenme etkinliklerine katmada gelişme hissettikleri, gelecekte online eğitimin olacağını düşündükleri tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre internet alt yapılarının güçlendirilmesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ve öğretmenlerin belirlenerek cihaz desteğinin sağlanması, öğretmenlere konu ile ilgili hizmet içi kurslar düzenlenmesi önerilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Acar, S.; Peker, B. & Küçükgencay, N. (2020). “Çeşitli Branşlardaki Ortaokul Öğretmenlerinin Online Eğitim Platformları Hakkındaki Görüşleri”, Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(27):901-925
 • Akyurek, R. (2020). The Views of Lecturers about Distance Music Education Process in the Pandemıc Period, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, Vol: 5, Issue: 13, pp. (1790-1833).
 • Altun Ekiz, M. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Karantina Dönemindeki Uzaktan Eğitim ile İlgili Görüşleri (Nitel Bir Araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(ÖS1), 1-13.
 • Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 28(3), 125-145.
 • Balaman, F , Hanbay Tiryaki, S . (2021). Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle Mecburi Yürütülen Uzaktan Eğitim Hakkında Öğretmen Görüşleri . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 52-84 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/60435/769798
 • Başaran, M , Doğan, E , Karaoğlu, E , Şahin, E . (2020). Koronavirüs (Covıd-19) Pandemi Sürecinin Getirisi Olan Uzaktan Eğitimin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma . Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 368-397 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim/issue/54643/753149
 • Bozkurt, A . (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 112-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/56247/773769
 • DeNeui, D. L., & Dodge, T. L. (2006). Asynchronous learning networks and student outcomes: The utility of online learning components in hybrid courses. Journal of Instructional Psychology, 33(4).
 • Hark Söylemez, N. (2020). The Evaluation of Some Studies on Distance Learning in Context of Covid 19. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (3), 625-642. doi: 10.26579/jocress.396
 • Horspool, A., & Lange, C. (2012). Applying the scholarship of teaching and learning: Student perceptions, behaviours and success online and face-to-face. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(1), 73-88.
 • Karadağ, E , Yucel, C . (2020). Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması . Yükseköğretim Dergisi , 10 (2) , 181-192 . DOI: 10.2399/yod.20.730688
 • Koç, E. (2020). An evaluation of distance learning in higher education through the eyes of course ınstructors. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-39.
 • MEB, (2021). Fatih Projesi (meb.gov.tr) adresinden 05.04.2021 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covıd-19 Pandemi Dönemindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43. Doi: https://doi.org/10.37669/milliegitim.788118
 • Özer, B., & Ustun, E. (2020). Evaluation of Students’ Views on the Covid-19 Distance Education Process in Music Departments of Fine Arts Faculties. Asian Journal of Education and Training, 6(3), 556-568. https://doi.org/10.20448/journal.522.2020.63.556.568
 • Pınar, M. A. & Dönel Akgül, G. (2020). The Opinions of Secondary School Students About Giving Science Courses with Distance Education During the Covid-19 Pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2), 461-486.
 • Sarı,H. (2020). Evde Kal Döneminde Uzaktan Eğitim: Ölçme ve Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız?. Uluslararası Eğitim Araştşırmacıları Dergisi, 3(1), 121-128. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ueader/issue/55302/730598
 • Sarı, T., Nayır, F. (2020). Pandemi Dönemi Eğitim: Sorunlar ve Fırsatlar. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Tuncer, M., Tuncer, M. (2007). Sanal eğitim-öğretim ve geleceği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 112-132.
 • Tuncer, M., Taşpınar, M. (2007). Sanal Eğitim-Öğretim Ve Geleceği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 6 (20), 112-133.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayınları. Ankara.
 • Yıldız, V. A. (2020, September). Üniversite Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri. In Conference Proceedıng Book (p. 19). Near East University.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.