Onur YILDIRIM
(Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 12Sayı: 23ISSN: 1309-4289 / 2149-9136Sayfa Aralığı: 394 - 414Türkçe

53 0
BATI’DA POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: HEYULADAN FENOMENE
1969 yılında bir grup akademisyen,popülizm terimini tanımlamak amacıyla GhitaIonescu ve Ernst Gellner’in editörlüğünde birçalışma gerçekleştirmişti. Bu çalışmanın “Giriş”bölümünü kaleme alan Ionescu ve Gellner, bubölümün hemen ilk cümlesinde “adına popülizmdenen bir heyulanın dünya üzerinde” dolaştığınıifade ederler. Bu yönüyle, bundan yaklaşık ellisene evvel popülizm üzerine araştırma yapanakademisyenler onun toplumsal-siyasal hayatüzerinde ne denli etkili olacağını kestirmektezorlanmaktaydılar. Ancak bugün popülizmintoplumsal-siyasal hayat üzerindeki etkinliğihakkında daha net ifadeler kullanma imkânınasahibiz. Çünkü bazı akademik-entelektüelmahfillerde temsili demokrasinin kriz halindeolduğu, yurttaşların siyasal-kamusal hayata tamanlamıyla katılımını gerçekleştiremediğiyönündeki iddia ile popülizmin yükselişiarasında pozitif bir ilişki olduğu belirtilmektedir.Buna göre, temsili demokrasinin krizinden ilkelden istifade eden popülizm olmuştur. Buçalışmanın konusunu, temsili demokrasininanavatanı olan Batı’da popülizmin heyuladanfenomene dönüşme macerası oluşturmaktadır.Fenomenin, Batı dünyasında hem sağ hem de solsiyasetçiler tarafından istihdam edilişinindüşünsel, toplumsal ve siyasal dinamiklerleaçıklamasını sunmaya çalışacağız.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Albertazzi, D., McDonnell, D., (2008). Introduction: The sceptre and the spectre, içinde Twenty- First Century Populism: The spectre of western european democracy, ed. Danielle Albertazzi & Duncan McDonnell, Palgrave Macmillan, New York, ss. 1-15.
 • Albertazzi, D., Mueller, S., (2013). Populism and liberal democracy: Populists in government in Austria, Italy, Poland and Switzerland, Government and Opposition, Sayı. 48, No. 3, ss. 343-371.
 • Arditi, B., (2010). Liberalizmin Kıyılarında Siyaset: Farklılık, Popülizm, Devrim, Ajitasyon, çev. Emine Ayhan, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Canovan, M., (1981). Populism, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
 • Çınar, M. (2017). Demokrasi. Yüksel Taşkın (Ed.) Siyaset içinde (ss. 203-249). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • De la Torre, C., (2013). The people, populism and the leader’s semi-embodied power, Rubrica Contemporanea, Sayı. 2, No. 3., ss. 5-20.
 • De la Torre, C., (2017). Populism and democracy: Lessons from Latin America, Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations, ss. 33-46.
 • Fassin, E., (2018). Populizm: Büyük hınç, çev. Gülener Kırnalı, Heretik Yayıncılık, Ankara.
 • Finhelstein, F., (2019). Faşizmden Popülizme, çev. Ali Karatay, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Fukuyama, F., (1989). The end of history, The National Interest, Summer, 1989, ss. 1-18.
 • Gentile, E. (2019). “Demokraside halk her zaman egemendir” (Yalan!), çev. Volkan Çandar, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Ionescu, G., Gellner, E., (1969). Introduction, içinde Populism: Its meanings and national characteristics, ed. Ghita Ionescu & Ernest Gellner, The Garden City Press, Hertfordshire.
 • Judis, J. B., (2016). The populist explosion: How the great recession transformed America and European politics, Columbia Global Reports, New York.
 • Kaltwasser, C. R. (2012). The ambivalence of populism: threat and corrective for democaracy. Democratization, 19 (2), 184-208.
 • Kaya, A. (2018). Populism as a neo-liberal form of governmentality: resorting to heritage, culture and past. L. Galani, E. Mavrikaki, K. Skordoulis (Eds.) Geographical literacy and european heritage içinde (ss.64-94). Limassol: Solva-tech LTD.
 • Krastev, I. (2011). The age of populism: reflections on the self-enmity of democracy. European View, 10, 11-16.
 • Laclau, E. (2018). Populist akıl üzerine. N. B. Çelik (Çev.). Ankara: Epos Yayınları.
 • Mouffe, C. (2019). Sol popülizm. A. Yanık (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. Government and Opposition, 39 (4), 541-563.
 • Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2019). Popülizm: kısa bir giriş. S. E. Türközü (Çev.). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Müller, J. W. (2017). Popülizm nedir?. O. Yıldız (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Outram, D. (2007). Aydınlanma. S. Çalışkan & H. Çalışkan (Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Panizza, F. (2005). Introduction: populism and the mirror of democracy. F. Panizza (Ed.) Populism and the mirror of democracy içinde (ss. 1-32). New York: Verso.
 • Rancière, J. (2016). The populist that is not to be found. A. Allen (Ed.) What is a people? içinde (ss. 101-105). New York: Columbia University Press.
 • Rousseau, J. J. (2015). Toplum sözleşmesi. V. Günyol (Çev.). İstanbul: Türkiye İş bankası Kültür Yayınları.
 • Sartori, G. (2014). Demokrasi teorisine geri dönüş. T. Karamustafaoğlu & M. Turhan (Çev.). Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Seçkin, B. (2021). İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti. 15 Mart 2021 tarihinde https://www.aa.com.tr/tr/dunya/italyada-basbakan-giuseppeconte-ve-hukumeti- istifa-etti-/2123351 adresinden erişildi.
 • Şahin, B. (2013). Liberalizm. Ö. Çaha & B. Şahin (Eds.) Dünyada ve türkiye’de siyasal ideolojiler içinde (ss. 41-102). Ankara: Orion Kitabevi.
 • Taggart, P. (2000). Populism. Buckingham: Open University Press.
 • Taguieff, P. A. (1997), Populism and political science: from conceptual illusions to real problems. Revue d’histoire, 56 (4), 4-33.
 • Trump, D. J. (2017). Yeniden büyük Amerika. İ. Sağlamer (Çev.). İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Urbinati, N. (1998). Democracy and populism. Constellations, 5 (1), 110-124.
 • Urbinati, N. (2013). The populist phenomenon. Presses de Sciences, 51 (3), 137-154.
 • Žuvela, A., & Vidović, D. (2018). Kültür politikalarında popülizm paradoksu. M. D. Sesic & J. Vickery (Eds.) Kültür politikası ve popülizm içinde (ss. 43-53). İstanbul: İletişim Yayınları

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.