Fırat ALATÜRK
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Çanakkale, Türkiye)
Çağlar ÇINAR
(Sarıkemer Tarım Kredi Kooperatifi, Aydın, Türkiye)
Ahmet GÖKKUŞ
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Çanakkale, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2148-3647 / 2148-3647Sayfa Aralığı: 53 - 57Türkçe

54 0
Farklı Sıra Aralıklarının Bazı Yem Bezelyesi Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
Bu araştırma sıra aralığının Taşkent ve Töre yem bezelyesi çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkilerinibelirlemek amacıyla 2015 ve 2016 yıllarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi denemealanında yürütülmüştür. Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 6 tekerrürlü olarak kurulmuştur.Denemede 3 farklı sıra aralığı (12,5, 25 ve 37,5 cm) ve iki adet çeşit kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre,incelenen bütün özelliklere göre (yeşil ve kuru ot verimi, ham protein ve ham kül oranı, NDF ve ADF oranı)çeşitler arasında istatistiki olarak önemli bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Fakat otun besin maddesi içerikleri sıraaralıklarına göre önemli oranda değişmiştir. En uygun sonuçlara 12,5 cm sıraya ekimlerde ulaşıldığı için, benzerekolojilerde yem bezelyesi yetiştiriciliğinde, her iki çeşidin de kullanılabileceği ve 12,5 cm sıraya ekilmesigerektiği sonucuna varılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Açıkgöz, E., Çelik, N. 1986. Bursa kıraç koşullarında bazı önemli tek yıllık baklagil yem bitkilerinin kuru ot verimi ve kalitesi üzerinde ön araştırmalar. Uludağ Üni. Ziraat Fakültesi Dergisi, 5: 47-53.
 • Alan, M. N. 1984. Bezelye El Kitabı. Ege Bölgesi Zirai Araş. Enst. Yay., No: 37, Menemen- İzmir.
 • Albayrak, S., Türk, M., Yüksel, O. 2011. Effect of row spacing and seeding rate on hungarian vetch yield and quality. Turk. J. Field Crops, 16(1): 54-58.
 • Anonim, 2014. www.tarim.gov.tr. Anonim, 2015. Yem Bezelyesi Tescil Raporu. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü. Ankara, 2015.
 • AOAC, 1990. Official Method of Analysis. Association of Official Analytical 12 Chemists. 15th. Edition. Washington DC., USA. 66-88.
 • Cupina, B., Eric, P. 1999. The Effects of sowing method and seeding rate on yield and quality of Sainfoin (O. sativa L.) forage. Scientia Agriculturae Bohemica, 30: 107- 114.
 • Düşünceli, F., Şakar, D. 1993. Ülkesel Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Araştırma Projesi. Yem Bezelyesi Islah Projesi 1992-1993 Gelişme Raporu. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Genel Müd., Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enst. Müd., Diyarbakır.
 • Hakyemez, B. H. 2000. Çok Yıllık yonca, korunga ve nohut geveninde bitki sıklığının yem verimine etkileri. Ankara Üni. Fen Bil. Enst. Tarla Bitk. Anabilim Dalı (Doktora Tezi), Ankara, 157s.
 • Johnston, A. M., Clayton, G. W., Lafond, G. P., Harker, K. N., Hogg, T. J., Johnson, E. N., May, W. E., McConnell, J. T. 2002. Field pea seeding management. Canadian J. Plant Sci., 82: 639- 644.
 • Kearl, L. C., Harris, L. E., Lyord, H., Farrid, M., Wardeh, M. 1979. Arab and Middle East Tables of feed composition. Utah State Univ. Agr. Exp. Res. Rep. 30.
 • Kırcı, K. 2012. Doğu Anadolu Yem Bezelyesi Ekotipinde Tohum Miktarı ve Sıra Aralığının Ot ve Tohum Verimine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi. Erzurum.
 • Kuşvuran, A., Kaplan, M., Nazlı, R. İ. 2014. Effects of mixture ratio and row spacing in Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.) and Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) ıntercropping system on yield and quality under semiarid climate conditions. Turkish Journal of Field Crops, 19(1): 118-128.
 • Manga, İ., Acar, Z., Ayan, İ. 1995. Baklagil Yem Bitkileri Ders Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Samsun, s: 342.
 • Martin, I. J., Tenoria, L., Ayerbe, L. 1994. Yield, growth and water use of conventional and semileafless peas in semiarid environments. Crop Science, 34(3): 1576-158.
 • Özcan, H., Ekinci, H., Kavdır, Y., Yüksel, O. 2003. Dardanos Yerleşkesi Alan Toprakları. ÇOMÜ Yardımcı Ders Kitabı.
 • SAS Institute, 1998. INC SAS/STAT Users’ Guide Release 7.0, Cary, NC, USA.
 • Tan, M., Kursun Kırıcı, K., Dumlu Gül, Z. 2015. Effects of row spacıng and seedıng rate on hay and seed yıeld of eastern anatolian forage pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) ecotype. Turkish Journal of Field Crops, 19(1): 96-100.
 • Tekeli, A. S., Ateş, E. 2007. Farklı biçim dönemlerinin yem bezelyesi (Pisum arvense L.)-Buğday (Triticum aestivum L.) karışımının yem verimi ve kalitesi ile tetani oranına etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum, 106-109.
 • TÜİK, 2015, www.tuik.gov.tr.
 • TÜİK, 2016, www.tuik.gov.tr
 • Türk, M. 2005. Farklı ekim sıklıklarının korunganın (Onobrychis sativa L.) kuru ot ve ham protein verimi üzerine etkisi. Ankara Üni. Ziraat Fak. Tarım Bil. Dergisi, 11: 292-298.
 • Türk, M., Çelik, N. 2006. The Effects of Different Row Spaces and Seeding Rates on the Hay and Crude Protein Yields of Sainfoin (Onobrychis sativa Lam.). Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2): 175-181.
 • Uzun, A., Aşık, F. F. 2009. Bezelye+Yulaf karışımında farklı karışım oranları ile biçim zamanlarının otun verimi ve kalitesi üzerine etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, 584-588.
 • Uzun, A., Gün, H., Açıkgöz, E. 2012. Farklı gelişme dönemlerinde biçilen bazı yem bezelyesi (Pisum sativum L.) çeşitlerinin ot, tohum ve ham protein verimlerinin belirlenmesi. Uludağ Üni. Ziraat Fak. Dergisi, 26(1): 27-38.
 • Van Soest, P. J., Robertson, J. D., Lewis, B. A. 1991. Methods 1 for dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Science, 74: 3583-3597.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.