Esra AKGÜL
(-)
Fulya EZMECİ
(-)
BERRİN AKMAN
(-)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 2148-8940 / 2148-8940Sayfa Aralığı: 167 - 184Türkçe

65 0
Okul öncesi öğretmen adaylarının, öğretmenlerinin ve öğretim elemanlarının "öğretmenlik uygulaması" sürecinde yaşadıkları zorlukların incelenmesi
raştırmada öğretmenlik uygulamasında yaşanan zorluklar ve uygulamanın daha iyi olması için neler yapılabileceğini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma nitel araştırma deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada okul öncesi eğitim bölümünde öğrenim gören 4. sınıf öğretmen adayları, öğretmen adaylarının uygulama yaptıkları sınıflardaki okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının uygulamalarını sistematik olarak gözlemleyen öğretim elemanları ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde öğretmen adaylarına; uygulamalar sırasında yaşanan zorluklar, teorik derslerin sürece yansıması, yeterli ya da donanımlı hissedilen alanlar, mesleki açıdan kazanımlar ve uygulamanın iyileştirilmesi adına önerilerinin neler olduğuna ilişkin sorular sorulmuştur. Okul öncesi öğretmenlerine ise uygulamalar esnasında yaşanan zorluklar, üniversiteyle iletişim, öğretmen adaylarının yaşadığı sorunlar ve bunlara yönelik olası çözümler ve mesleki açıdan öğretmene sunduğu olanaklara ilişkin sorular yönlendirilmiştir. Öğretmenlere yönlendirilen sorular; öğretmen adaylarını haftada en az 1 kez gözlemleyerek dönütler veren uygulama sorumlusu öğretim elemanlarına da yöneltilmiştir. Ayrıca hazırlanan gözlem formu ve kontrol listesi araştırmacılar tarafından 8 hafta boyunca en az bir yarım gün gözlem yapılarak ve öğretmen adaylarının bu süreçte hazırlamış oldukları tüm planlar incelenerek doldurulmuştur. Araştırma sonucunda öğretmenlik uygulamalarında yaşanan sorunların temel olarak öğretmen adaylarından, öğretmenden, üniversite ve lisans eğitiminden, devlet politikalarından ve okuldan kaynaklı nedenlerden dolayı ortaya çıktığı görülmüştür. Gözlem notları ve kontrol listelerinden elde edilen bulgular genel olarak tüm paydaşların görüşleriyle paralellik göstermektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Avcı, E. K. ve İbret, B. Ü. (2016). Öğretmenlik uygulaması-II dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2519-2536.
 • Baştürk, S. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili deneyimleri ve önerileri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Gaziosmanpaşa, Tokat.
 • Becit, G., Kurt, A. A. ve Kabakçı, I. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının okul uygulama derslerinin yararlarına ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 169-184.
 • Beck, C. ve Kosnik, C. (2002). Components of a good practicum placement: Student teacher perceptions. Teacher Education Quarterly, 29(2), 81–98.
 • Boz, N., ve Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32(4), 353–368.
 • Brooks, V. (2006). A 'quiet revolution'? The impact of training schools on initial teacher training partnerships. Journal of Education for Teaching, 32(4), 379–393.
 • Bulut, S., ve Demircioğlu, H. (2000). Kimya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması deneyimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 194-200.
 • Burton, D. (1998). The changing role of the university tutor within school-based initial teacher education: issues of role contingency and complementarity within a secondary partnership scheme. Journal of Education for Teaching, 24(2), 129–146.
 • Büyükgöze Kavas, A., ve Bugay, A. (2009). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde gördükleri eksiklikler ve çözüm önerileri1eri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 13-21.
 • Cansaran, A., İdil, Ö. ve Kalkan, M. (2006). Fen bilgisi eğitimi anabilim dallarındaki “Okul Deneyimi” uygulamalarının değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 83-99.
 • Çetintaş, B. ve Genç, A. (2005). Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüş ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 75-84.
 • Çiçek, Ş. ve İnce, L. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri, H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 16 (3), 146-155.
 • Değirmençay, Ş. A., ve Kasap, G. (2013). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 47-57.
 • Demir, Ö. ve Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-139.
 • Duman, G. (2013). Okul öncesi öğretmenliği lisans programı öğretmenlik uygulaması derslerinin öğrenci boyutunda değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1661-1674.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının" öğretmenlik uygulaması" üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207- 221.
 • Ergün, M. ve Özdaş, A. (1999). Okul gözlemi ve uygulama çalışmalarının öğretmen adayları üzerindeki etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi, 3, 115-119.
 • Genç, A., Sarıçam, C., ve Bakır, N. (2001). Alman dili eğitimi anabilim dallarında okul deneyimi I dersinin uygulanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 41-51.
 • Güzel, H. ve Cerit, N. (2006). Tezsiz yüksek lisans alan öğretmenliği öğrencilerinin okul deneyimi etkinliklerinin karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Kasapoğlu, K. (2015). A review of studies on school experience and practice teaching in turkey. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 30(1), 147-162.
 • Kavas, A. B. ve Bugay, A. (2009). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde gördükler eksiklikler ve çözüm önerileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 13- 21.
 • Kılıç, D. (2004). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 172-184.
 • Kiraz, E., ve Yıldırım, S. (2007). Enthusiasm vs. experience in mentoring: A comparison of turkish novice and experienced teachers in fulfilling supervisory roles. Asia Pacific Education Review, 8(2), 250-261.
 • Koç, C., ve Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236.
 • Köroğlu, H., Başer, N. ve Güneş, Y. (2000). Okullarda uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 85-95.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Seçer, Z., Çeliköz, N. ve Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152.
 • Şahin, E. (2003). Okul öncesi eğitimi öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adayları ile uygulama okullarındaki öğretmenlerin mesleki uygulamalara ilişkin bakış açıları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(13), 1.
 • Şişman, M. ve Acat, B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 235-250.
 • Turgut, M., Yılmaz, S. ve Firüzan, A. R. (2008). Okul deneyimi uygulama sürecinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Üniversite ve Toplum Dergisi, 8(2), 1-26.
 • Ünver, G. (2003). Öğretmenlik uygulamasında işbirliği: bir durum çalışması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 87-100.
 • Yıldırım, R. G., Özyılmaz Akamca, G., Ellez, A. M., Karabekmez, S., ve Bulut Üner, A. N. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Journal of Higher Education ve Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 9(2), 306-316.
 • Yıldız, R., Ulutaş, İ., ve Demiriz, S. (2018). Okul öncesi öğretmenliği lisans programında yer alan “öğretmenlik uygulaması” dersine ilişkin görüşlerin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 869-886.
 • Yükseköğretim Kurulu (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Anakara: Öğretmen Eğitimi dizisi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.