Hakki KIYMIK
(Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü, Burdur, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2149-1658 / 2149-1658Sayfa Aralığı: 508 - 538Türkçe

0 0
TMS, BOBİ FRS VE VUK/MSUGT'E GÖRE STOKLARIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
Bünyesinde bulundukları işletmelerin büyüklükleri ve faaliyet alanları ne olursa olsunstoklar, tüm işletmeler için önemli bir finansal tablo kalemini oluşturmaktadır.Yürürlükte olan finansal raporlama çerçevelerine göre stokların ölçümü vemuhasebeleştirilmesinde bir takım farklılık ve benzerlikler bulunmaktadır. Çalışmada,halen yürürlükte olan Vergi Usul Kanunu / Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği,Türkiye Muhasebe Standartları ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin FinansalRaporlama Standartlarına göre stoklar, tanım ve kapsam, maliyetlerin belirlenmesi vedönem sonu değerleme ilkeleri bakımından açıklanmış ve yürürlükteki düzenlemelerbakımından karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde, vade farkları,dönem sonu değerleme ve kapsamına göre maliyet hesaplama yöntemlerinin kullanımıaçışından düzenlemeler arasında farklılıkların bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.Çalışmada, stoklara ilişkin muhasebeleştirme işlemleri, Kamu Gözetimi MuhasebeDenetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan “Muhasebe Standartlarına UygunHesap Planı Taslağı” esas alınarak yapılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arısoy, K. ve Tuğay, O. (2019). Stok maliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde incelenmesi ve bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 155-178.
 • Demir, E. (2015). Muhasebede iskonto ve komisyon uygulamaları. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 50(1), 124-153.
 • Doğan, A. (2018). Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı ile vuk/msugt karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 80, 115-131.
 • Gençoğlu Gücenme, Ü. (2017). Temel konularda bobi frs ve tms/tfrs karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 76, 1-24.
 • Gökçen, G. ve Baysak, İ.A. (2019). Birleşik imalatta ortak ve yan mamullerin maliyetlerinin hesaplanması ve entegre et tesisinde bir uygulama. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 2(1), 38-66.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, www.kgk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 25.12.2020).
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Türkiye Muhasebe Standardı 2 Stoklar, www.kgk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 23.12.2020).
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Türkiye Muhasebe Standardı 23 Borçlanma Maliyetleri, www.kgk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 26.12.2020).
 • Karakaya, M. (2007). Maliyet Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Tebliği No 26, 31.12.1987 Tarih ve 19681 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete.
 • Kaya, H.P. (2018). Stoklara İlişkin TMS ve BOBİ FRS Karşılaştırması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(2), 262-285.
 • Kaygusuzoğlu, M. (2010). Vadeli alım-satım işlemlerinin tekdüzen muhasebe sistemi ve muhasebe standartları açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 184-199.
 • Kıymetli Şen, İ. ve Özbirecikli, M. (2018). Bobi frs’nin muhasebe uygulamalarına getirdiği değişiklikler: bob frs, tms/tfrs ve mevcut muhasebe sistemi çerçevesinde bir inceleme. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Özel Sayı, 462-484.
 • Özbirecikli, M., Kıymetli Şen, İ. ve Tüm, K. (2017). Uygulamaya Dönük Örnekli Açıklamalarla Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özerhan, Y. ve Sultanoğlu, B. (2018). Msugt-Tms/Tfrs Karşılaştırmalı Uygulamalı Bobi Finansal Raporlama Standardı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Özerhan, Y. ve Yanık, S. (2015). IFRS/IAS İle Uyumlu TMS/TFRS Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Güncelleştirilmiş 3.Baskı, Ankara: Türmob Yayınları.
 • Öztürk, E. (2017). Stok maliyetlerinin ölçüm ve muhasebeleştirme esaslarının vuk, tms/tfrs ve yfrç taslağı açısından karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 141-157.
 • Özulucan, A. ve Temel, E. (2020). Vergi usul kanunu ve türkiye muhasebe standardı-2 çerçevesinde stokların incelenmesi ve finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağı'na göre muhasebe uygulamaları. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 13(3), 911-947.
 • Selvi, Y. ve Ercan, M. (2018). Bobi frs kapsamında stoklar. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 16(59), 47-57.
 • Vergi Usul Kanunu. www.gib.gov.tr, (Erişim Tarihi:25.12.2020).
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, No:238, 02.03.1995 tarih ve 22218 Sayılı Resmi Gazete.
 • Yalçın, S. (2019). Türkiye finansal raporlama standartları, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı ve muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde stoklar: muhasebeleştirme, değerleme, sunum ve açıklamalar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 60, 202-222.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.