Mutlu Pınar Demirci GÜLER
(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)
İbrahim ALPTEKİN
(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 22Sayı: 1ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 299 - 331Türkçe

26 0
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
İlkokul dönemindeki çocukların, gelişim dönemleri itibariyle meraklı ve hareketli yapıları ve çevrelerindeki risklerin farkında olmamaları kazaya maruz kalma potansiylelerini arttırmaktadır. Bu nedenlerle öğretmenlerin temel ilkyardım uygulama bilgi ve becerilerinin kritik bir öneme sahip olduğu düşüncesinden yola çıkılarak çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının ilkyardım bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve ilkyardım uygulamalarında doğru bildikleri yanlışların açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli benimsenmiştir. İç Anadolu Bölgesi'ndeki bir üniversitenin sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları araştırmanın ulaşılabilir evrenini, bu evreni temsil etmek amacıyla 250 sınıf öğretmeni adayı kolay ulaşılabilir durum örneklemi kapsamında araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Deniz Öztürk (2018) tarafından geliştirilen İlkyardım Bilgi Testi ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler olarak yüzde, standart sapma ve aritmetik ortalama değerleri; verilerin farklılaşmasının incelenmesinde ise non-parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde Tip 1 hataları kontrol altına almak amacıyla Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının temel ilkyardım bilgi düzeylerinin orta seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aktaş, B., Yılmaz, M., Dereli, F. & Yıldırım Sarı, H. (2019). İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmenlerinin ilk yardım bilgi düzeyi. Jaren, 5(1), 17-22.
 • Altındiş, S., Tok, Ş., Aslan, G. F., Pilavcı Adıgül, M., Ekerbiçer, Ç. H. & Altındiş, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin ilkyardım bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi, 7(3), 125- 130.
 • Aytaç, Ş., Gök, M. G. & Özkan, S. (2016). Bir işçi sağlığı ve güvenliği uygulaması olan temel ilk yardım eğitiminin incelenmesi. Gazi Medical Journal, 27(2), 53-57.
 • Başer, M., Çoban, S., Taşci, S., Sungur, G. & Bayat, M. (2007). Evaluating first-aid knowledge and attitudes of a sample of Turkish primary school teachers. Journal of Emergency Nursing, 33(5), 428-432.
 • Boynukara, Z., Atlı, M., Türkoğlu, İ., Temur, A., Selçuk, A., Çuhadar, A., … Bakırcı, H. (2009). Sağlık ve trafik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bozkurt, A., Özbar, N., Çekiç, S. & Küçük Yetkin, M. (2015). Sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin ilk yardım bilgi düzeylerinin tespit edilmesi. Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi, 2(3), 1-10.
 • Büyükbörklü, A., Bakırcı, H. & Boynukara, Z. (2010). Bilgisayar destekli sağlık bilgisi ve ilk yardım öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 251- 264.
 • Büyükkayacı Duman, N., Koçak, C. & Sözen, C. (2013). Üniversite öğrencilerinin ilk yardım bilgi düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 57-70.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deniz Öztürk, Y. (2018). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri ve Niğde merkez okullarındaki sınıf öğretmenlerinin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Eraslan, R. ve Aycan, S. (2008). Bir ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinde okul kazası görülme sıklığının incelenmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2(1), 8-18.
 • Erdoğan, Ö., Yıldız, M. & Dündan, M. (2020). Afyom Kocatepe Üniversitesi beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin ilkyardım bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2(21), 76-81.
 • Erkan, M. & Göz, F. (2006). Öğretmenlerin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(4), 63-68.
 • Genç, Ü. (2009). Samsun il merkezindeki lise ve dengi okullarda çalışan öğretmenlerin ilkyardım konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Gilbert, G. G. & Windsor, R. (1977). The Ohio State University standart first aid and personal safety achievement test. The Journal of School Health, 47(1), 48-50.
 • Gülmez Dağ, G. (2019) Yarının öğretmenleri acil durumda hayat kurtarmaya hazır mı? İlköğretim Online, 18(2), 893-902.
 • Güngör, Y. & Hanilçi, N. (2013). Acil durum ve kurtarma. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.
 • İnan, H. F., Kurt, Z. & Kubilay, İ. (2011). Temel ilkyardım uygulamaları eğitim kitabı. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı.
 • Jamaludin, T. S. S., Zakaria, M. A. B., Saidi, S. & Chan, C.M. (2018). A literature review on knowledge, awareness and attitude related to first aid among university students. Scholars Journal of Applied Medical Sciences, 6(7): 2660-2664.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kirilmaz, A. Y. & Arisoy, M. (2002). Ev kazaları ve ilkyardım. Sağlık ve Toplum Dergisi, EkimAralık, 12(4), 27-32.
 • Kuğuoğlu, S. (2004). Acil bakım. İçinde Şelimen, D. (Ed.), Acil bakım (3-21). İstanbul: Yüce Yayıncılık.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2018a). Trafik güvenliği öğretim programı, Ankara: Talim Terbiye Kurulu.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2018b). Sağlık bilgisi ve trafik kültürü öğretim programı, Ankara: Talim Terbiye Kurulu.
 • Nayir, T., Uskun, E., Türkoğlu, H. & Uzun, E. (2011). Isparta il merkezinde görevli öğretmenlerin ilkyardım bilgi düzeyleri ve tutumları. Medical Journal of Suleyman Demirel University, 18(4), 123-127.
 • Pallant, J. (2017). SPSS kullanma kılavuzu: SPSS ile adım adım veri analizi. (Çev. S. Balcı & B. Ahi). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Saruhan, Ç., Saruhan, R., Yıldırım, C. & Ovaoğlu, N. (2018). Gaziantep ili devlet ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin ilkyardım uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerinin yaş, cinsiyet ve eğitim durumlarına göre belirlenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 8(1/2), 36-46.
 • Singer, A. J., Gulla, J., Thode, H. C. & Cronin, K. A. (2004). Pediatric first aid knowledge among parents. Pediatric emergency care, 20(12), 808-811.
 • Uşaklı, H. & Cengiz, N. (2001). Uşak il merkezinde görevli sınıf öğretmenlerinin ilkyardım bilgi seviyelerinin araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 24-26.
 • Yükseköğrenim Kurulu, (2007). Sınıf öğretmenliği lisans programı. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmenyetistirme-lisans-programlari.pdf on the 10.09.2020.
 • Yükseköğrenim Kurulu, (2018). Sınıf öğretmenliği lisans programı. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-OgretmenYetistirme-Lisans-Programlari/Sinif_Ogretmenligi_Lisans_Programi09042019.pdf on the 10.09.2020.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.