Huriye DÖNMEZ ÖZYAKAR
(Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta, Türkiye)
Hasan YILMAZ
(Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Isparta, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 460 - 469Türkçe

7 0
Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Ahır Gübresi Kullanımının ve Yönetiminin Ekonomik Analizi: Burdur İli Örneği
Bu çalışmanın amacı Burdur ilinde süt sığırcılığı ile birlikte bitkisel üretim yapan işletmelerin, gübre olarak ahır gübresi kullanımlarının farklı işletme büyüklükleri düzeyinde ekonomik analizini yapmaktır. Araştırmanın verileri süt sığırcılığı ile birlikte bitkisel üretim yapan 102 işletmeden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; işletme büyüklüğü arttıkça işletmelerin bitkisel üretimlerinde ihtiyaçları olan bitki besin maddesini, hayvan gübresinden karşılama oranlarının arttığı belirlenmiştir. Ahır gübresinden besin maddesi ihtiyacının karşılanma oranı Grup I, II ve işletmeler ortalaması için sırasıyla; %29,9, %58,9 ve %45,2 olarak hesaplanmıştır. Çiftçilerin gübre olarak ahır gübresi kullandıklarında, Grup I, II ve işletmeler ortalaması için sırasıyla 51,8, 107,1 ve 80,6 TL/dekar tasarruf sağladıkları hesaplanmıştır. Bu sonuçlar ahır gübresi kullanımının çiftçiler için ekonomik olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, işletmelerde fazla kimyasal gübre kullanımı ile ilişkili olarak besin maddesi kayıplarının olduğu saptanmıştır. İhtiyaç fazlası kimyasal gübre kullanımından dolayı ortaya çıkan besin maddesi kayıpları (fazlalıkları) Grup I, II ve işletmeler ortalaması için sırasıyla 7,1, 15,9 ve 11,8 kg olarak belirlenmiştir. Fazla bitki besin maddesi kullanımından dolayı ortaya çıkan ekonomik kayıp Grup I, II ve işletmeler ortalaması için sırasıyla 65,1, 152,6 ve 110,6 TL olarak hesaplanmıştır. Araştırma bölgesinde ahır gübresi ve kimyasal gübre kullanımında ve yönetiminde çiftçilerin bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu söylemek mümkündür. Ahır gübresi kullanımından önce çözülmesi gereken önemli bir sorun, çiftçileri toprak analizinin önemi hakkında bilgilendirmektir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adhikari M, Paudel KP, Martin NR. Jr, Gauthier WM. 2005. Economics of dairy waste use as fertilizer in central Texas. Waste Management, 25: 1067-1074.
 • Anonim. 1995. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. T.C Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 4. Baskı, Genel yayın no 209. Teknik yayın no t. 66. sayfa s. 205-213.1995.
 • Anonim. 2009. Hayvancılık Bilgisi. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Açık öğretim Fakültesi Yayınları. http://books.google.com/books. Erişim Tarihi: 27.04.2018.
 • Anonim. 2019. Hayvancılık Sektör Raporu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), http://www.tigem.gov.tr, Erişim Tarihi:7.02.2021.
 • Araji AA, Abdo ZO, Joyse P. 2001. Efficient use of animal manure on cropland-economic analysis. Bioresource Technology, 79:179-191.
 • Ata N, Yılmaz H. 2015. Türkiye’de Uygulanan Hayvansal Üretimi Destekleme Politikalarının Süt Sığırcılığı İşletmelerine Yansımaları: Burdur İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (1): 44-54.
 • Bakır G, Kibar M. 2018. Muş İlinde Büyükbaş Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Besleme Özellikleri. Uluslararası Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(2): 61-68.
 • Barker JC, Hodges SC, Walls FR. 2005. Livestock manure production rates and nutrient content. North Carolina agricultural chemicals manual, Chapter X- Fertilizer Use, College of Agriculture and Life Sciences, NC State University.
 • Çiçek A, Erkan O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, No:6, Tokat.
 • Erkmen J, Özdemir N. 2012. Organik Gübre Kullanımının Yaygınlaştırılmasında Biogaz Üniteli Süt ve Besi Üretim Çiftlikleri Vasıtası ile Sözleşmeli Çiftçilik Modelinin Uygulanabilirliği. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2 (6): 27-38.
 • Eyüpoğlu F. 2002. Türkiye Gübre Gereksinimi Tüketimi ve Geleceği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü İşletme Müdürlüğü Yayınları. Teknik Yayın No: T-2. Genel Yayın No:2.Ankara.
 • Ghosh N. 2004. Reducing dependence on chemical fertilizers and its financial implications for farmers in India. Ecological Economics, 49(2): 149-162.
 • Güzel N, Gülüt KY, Büyük G. 2002. Toprak Verimliliği ve Gübreler: Bitki Besin Elementlerinin Yönetimine Giriş. Çukurova University Faculty of Agriculture general publication no: 246 textbook publication no:A-80. Adana, pp 85-87.
 • Herrero M, Wirsenius S, Henderson B, Rigolot C, Thornton P, Havlík P, Boer I, Gerber PJ. 2015. Livestock and the Environment: What have we learned in the past decade? Annual Review of Environment and Resources 40: 177-202.
 • İnan İ. 2012. Hayvansal Atıkların ve Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonunda Kullanılan Kompostlama ve Anaerobik Çürütme Proseslerinin Verimliliklerinin Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
 • Kaçar B. 1997. Gübre Bilgisi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın no:1490 ders kitabı 449, Ankara s. 1-44, s.57.
 • LIFE. 2005. Exploitation of Agricultural Residues in Turkey. Funded by the European Commission under the LIFE Programme EC Contract Number LIFE03 TCY/TR/000061, Training Course, Adana/Turkey, 1-185.
 • Mendonça GG, Simili, FF, Augusto JG, Bonacim PM, Menegatto LS, Gameiro AH. 2020. Economic gains from crop-livestock integration in relation to conventional systems. Revista Brasileira de Zootecnia 49:e20190029.
 • Mutiro K, Murwira, HK. 2002. The Profitability of Manure Use on Maize in the Small-holder Sector of Zimbabwe. http://webapp.ciat.cgiar.org/tsbf_institute/managing_nutrient_cycles/ AfNetCh40.pdf.
 • Nicholson FA, Chambers BJ, Moore A, Nicholson RJ, Hickman G. 2004. Assessing and managing the risks of pathogen transfer from livestock manures into the food chain. Water and Environment Journal, 18(3): 155-160.
 • Parlakay O, Çelik A, Kızıltuğ T. 2015. Hatay İlinde Tarımsal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 17-26
 • Rausch J, Sohngen B. 2010. An Economic Comparison of Three Manure Handling Systems. Factsheet. Ohio State University Extension, Agricultural Economics, 2120 Fyffe Rd., Columbus, Ohio.
 • Rotz CA, Kleinman PJA, Dell CJ, Veith TL, Beegle DB, 2011. Environmental and Economic Comparisons of Manure Application Methods in Farming Systems. Journal of Environmental Quality, 40: 438–448.
 • Soyer G. 2014. Aydın İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Gübre Yönetim Uygulamaları ve Bitkisel Üretimde Gübre Kullanım Olanaklarının Geliştirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, FenBilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 80 sayfa, Aydın.
 • Şahin K. 2001. Kayseri İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Pazarlama Sorunları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1), 79-86.
 • Unterschultz JR, Jeffrey SR. 2001. “Economic Evaluation of Manure Management and Farm Gate Applications: A Literature Review Of Environmental And Economic Aspects Of Manure Management In Alberta'S Livestock Sectors,” Project Report Series 24057, University of Alberta, Department of Resource Economics and Environmental Sociology.
 • Wilkins RJ. 2008. Eco-efficient approaches to land management: a case for increased integration of crop and animal production systems. Philosophical Transactions of the Royal Society B 363: 517-525.
 • Yılmaz H, Köknaroğlu H, Demircan V. 2009. Economics of Manure use as Fertilizer in Crop Production Engaged also in Beef Cattle Farms in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(5): 843-852.
 • Yılmaz H, Demircan V, Gul M. 2010. Examining of chemical fertilizer use levels in terms of agriculture environment relations and economic losses in the agricultural farms: The case of Isparta, Turkey. Bulgarian Journal of Agricultuıral Science, 16: 143–157.
 • Yılmaz H, Ata N. 2016. Assessing The Impact of Dairy Policies on the Socioeconomic and Technological Characterization of Turkish Dairy Industry, AgroLife Scientific Journal, 5 (1): 214-222.
 • Yılmaz H, Lauwers L, Buysse J, Van Huylenbroeck G. 2019. Economic aspects of manure management and practices for sustainable agriculture in Turkey. Present Envıronment and Sustaınable Development, 13(1): 249–263.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.