Yaşare ARNAS AKTAŞ
(Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü, Adana, Türkiye)
Ebru GÜL DERETARLA
(Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü, Adana, Türkiye)
Ayperi SIĞIRTMAÇ
(Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü, Adana, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 12Sayı: 12ISSN: 1304-8880 / 1304-8899Sayfa Aralığı: 147 - 157Türkçe

193 2
48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi'nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Araştırma, 48-86 ay arası çocuklarda sayı ve işlem kavramının kazanılmasına ilişkin bir başarı testi geliştirmek amacı ile planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 48-86 ay arası toplam 865 çocuk oluşturmuştur. Testin güvenirliğini araştırmak amacıyla iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve KR-20 değeri tüm test için .98 , test tekrar test için hesaplanan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı r=.95** olarak bulunmuştur. Analizler sonucunda, sayı ve işlem kavramları yetenekleri açısından yaş grupları arasındaki farklığın istatistiksel olarak önemli olduğu ve yaş arttıkça çocukların sayı ve işlem yeteneklerinde de doğrusal bir artış olduğu görülmüştür. Cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ashlock,R.B.1990. Parents can help children learn mathematics. Arithmetic Teacher, 38(3); 42-46.
 • Benhow, C.P. (1988). Sex differences in mathematical reasoning ability in intellectually talented preadolescents: their nature, effects, and possible causes. Behavioral and Brain Science, 11, 169-232.
 • Benhow, C.P. & Stanley, J.C. (1980). Sex differences in mathematical ability: fact or artifact? Science,' 120(12), 1262-1264.
 • Benhow, C.P. & Stanley, J.C. (1983). Sex differences in mathematical reasoning ability: more facts. Science, 222, 1029-1031.
 • Burton, G. M. 1985. Good beginning teaching early childhood mathematics. Addison- Wesley Push.Comp., Canada.
 • Çepoğlu,H.N. 1994. Sayı Kavramları Testi'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek lisans tezi (basılmamış), istanbul.
 • Charlesworth,R.L. and Lind,K.K 1990. Math and science for young children. Delmar, Publ.Inc.,U.S.A.
 • Greenberg, P. 1994. How und why to teach all aspects of preschool and kindergarten math naturally, democratically, andl effectively-Part-2. Young Children,49(2);12-18.
 • Güven, Y. 1997. Erken Matematik Yeteneği Testi-2'nin geçerlik, güvenirlik, norm çalışması ve sosyo-kültürel faktörlerin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi (basılmamış), İstanbul.
 • Henniger.M.L. 1987.Learning mathematics and science through play. Childhood Education, 63(3);167-171.
 • Hopkins.C., Gifford,S. and Pepperell, S. 1996. Mathematics in the primary school. A sence of Progression. David Fulton Pub. London.
 • Reys, R.E. , Suydam,M.N. and Lindquist, M.M.1989. Helping children learn mathematics. Second Edition. Prentice Hall, Eriglewood Cliffs, New Jersey.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.