YAVUZ KÜRŞAD DAŞ
(Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
SEZAİ KAYA
(Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 15Sayı: 1-2ISSN: 1016-3573Sayfa Aralığı: 15 - 38Türkçe

127 1
Türkiye'de üretilen ballarda bazı sentetik piretroid insektisit kalıntıların incelenmesi
Bu çalışma, ballarda sentetik piretroid insektisit kalıntılarının araştırılması amacıyla laboratuvar için metot uyarlamak ve bu metotla Türkiye 'de üretilen ballarda sentetik piretroid insektisidlerin kalıntı varlığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Metot denemeleri yapıldıktan sonra, 33 farklı ilden gelen 275 bal numunesinde 10 sentetik piretroid insektisidin kalıntı varlığı gaz kromatografı (ECD dedektörde) yöntemi ile incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda insektisidlerin gaz kromatografı cihazında alıkonma süreleri ile teşhis ve hesaplama alt sınırları belirlenmiş, kalibrasy on eğrileri çizilmiş, geri kazanım oranlan hesaplanmıştır. İnsektisit. standartlarının alıkonma süreleri deltametrin 14.094, flumetrin 30.573, lambda-siyhalotrin 42.973, letrametrin 44.332, bifentrin 44.448, siflutrin 49.588, tau-fluvalinat 52.422, permetrin 52.551, fenvalerat 56.014 ve sipermetrin 56.193. dk'dır. İnsektisit standartlarının teşhis alt sınırları deltametrin 1.15, flumetrin 8.1, lambda-siyhalotrin 25.5, tetrametrin 5.7, bifentrin 0.5, siflutrin 13.3, tau-fluvalinat 3.2, permetrin 1.5, fenvalerat 1.75 ve sipermetrin 13.85 ng/g'dır. Hesaplama alt sınırları ise cihazın formülüne göre teşhis alt sınırlarının yaklaşık 3.33 katı olarak bulunmuştur. İnsektisit standartlarının ballardan geri alım % oranlan ise deltametrin 762, flumetrin 1051, lambda-siyhalotrin 185, tetrametrin 181, bifentrin 65, siflutrin 90, tau-fluvalinat 41, permetrin 127, fenvalerat 162 ve sipermetrin 449'dur. Balların analizinde belirtilen insektisit kalıntılarına rastlanmamıştır. Bu durum ülkemiz gıda güvenliği, halk sağlığı ve arıcılığı açısından olumlu olarak değerlendirilmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. AL RIFAI, J., AKEEL, N. (1997). Determination of pesticide residues in imported an locally produced honey in Jordan. J.Apicultur. Res. 36(3- 4): 155-161.
 • 2. ANON. (1996). Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996. On measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products and repealing Directives 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC and 91/664/EEC. Of. J. EC. No: L 125/11.23.05.1996.
 • 3. ANON. (1999). Report on the Australian National Residue Survey 1998 Results. National Office of Food Safety Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Canberra, Australia. Erişim: [http://www.brs.gov.au/residues/residues. html]. Erişim tarihi: 11.06.2004.
 • 4. ANON. (2001). A Review of Treatment Options For Control of Varroa Mite in New Zealand. Eri¬ şim: [http://www.maf.govt.nz/biosecurity/pest- diseases/animals/varroa/varroa-treatment- options.pdf]. Erişim tarihi:21.05.2002.
 • 5. ANON. (2002). Balda kalıntı sorunu ve çözüm öne¬ rileri. Erişim: [http://www.mugla-tarim.gov.tr/degi/ dergi5/index.php? sayfa=22]. Erişim tarihi: 02.10.2002.'
 • 6. ANON. (2003a). 2002 Kalıntı İzleme Plan ve So¬ nuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar Ankara-TURKEY.
 • 7. ANON. (2003b). Quality control procedures for pesticide residue analysis. Document N° SANCO/10476/2003. Erişim: [http://europa.eu.int/ comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_ en.pdfj. Erişim tarihi: 22.04.2004.
 • 8. ANON. (2004). The results and evaluation for 2003 in the residue monitoring program implemented for the live animals, and primary animal products in Turkey. Republic of Turkey- Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control. Akay Cad. No: 3 06100 Bakanlıklar Ankara-TURKEY.
 • 9. AYDINOĞLU, H., DURSUN, H.Y., BAYRAKTAR, K. (2002): Bitki Koruma Ürünleri. T.C. Tarım ve Köyİşeri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.
 • 10. BLASCO, C, FERNANDEZ, M., PENA, A, UNA, C, SILVERIA, M.I., FONT, G., PICO, Y. (2003). Assessment of pesticide residues in honey samples from Portugal and Spain. J. Agric. FoodChem. 51: 8132-8138.
 • 11. BOGDANOV, S. ve KLICHENMANN, V. (1993). İsviçre'de Varroa zararlısına karşı kullanı lan akarisitlerin petekteki kalıntılarının belirlenme si üzerine ilk araştırma sonuçları. Alpenlandische Bienenzeitung. 81(10): 228-230. Çev. SIRALI, R. (1997): Tek. Arı. Derg. 56: 26-28.
 • 12. DOĞAN AY, A. (1993). Varroatosis. Türk Vet. Hek. Derg.5(3): 34-35,58-61.
 • 13. DOĞ AN AY, A. (1997). Türkiye'de anlarda görülen bazı önemli hastalıklar. Türk Vet. Hek. Derg. 9(1): 49-54.
 • 14. FERNANDEZ, M.A., SANCHO, M.T., SIMAL- GANDARA, J., CREUS-VIDAL, J.M., HUIDOBRO, J.F., SIMAL-LOZANO, J. (1997) Acaricide residues in honeys from Galicia (N. W. Spain). J. Food Prot. 60(1): 78-80.
 • 15. GARCIA, M.A., FERNANDEZ, M., HERRERO, C, MELGAR, M.J. (1996) Acaricide residue determination in honey. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 56: 881-887.
 • 16. GOODWIN, M., VAN EATON, C. (1999) Control of varroa: A guide for New Zealand beekeepers. New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry. Erişim: [http://www.maf.govt.nz/ biosecurity/pests-diseases/animals/varroa/ guidelines/control-of-varroa-guide.pdfj. Erişim tarihi: 14.04.2004.
 • 17. JIMENEZ, J.J., BERNAL, J.L., DEL NOZAL, M.J., TORIBIO, L., MARTIN, M4.T. (1998). Gas chromatography with electron-capture and nitrogen-phosphorus detection in the analysis of pesticides in honey after elution from a Florisil column, influence of the honey matrix on the quantitative results. Journal of Chromatography A. 823:381-387.
 • 18. KAYA, S., BİLGİLİ, A. (\996). Pestisidler ve yol açabilecekleri başlıca sorunlar. Türk Vet. Hek. Derg. 8(4): 28-38.
 • 19. KAYA, S., BİLGİLİ, A. (2001}. Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi. Medisan Yayınevi, Ankara.
 • 20. KAYA, S., PİRİNÇCİ, İ., TRAŞ, B., UNSAL, A., BİLGİLİ, A., AKAR, F., DOĞAN, A., YARSAN, E. (2002a). Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji.. 2.Baskı, Medisan Yayınevi, Ankara.
 • 21. KAYA, S., PİRİNÇCİ, İ., UNSAL, İ.A., KARAER, Z., TRAŞ, B., BİLGİLİ, A., AKAR, F., DOĞAN, A. (2002b). Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji. 2. Cilt, 3.Baskı, Medisan Yayınevi. Ankara.
 • 22. KOENIGER, N. VE FUCHS, S. (1988). Control of Varroa jacobsoni oud. İn honeybee colonies containing sealed brood cells. Apidologie. 19(2): 117-130.
 • 23. MARTEL, A.C., ZEGGANE, S. (2002). Determination of acaricides in honey by high- performance liquid chromatography with photodiode array detection, J.Chromatogr. A. 954: 173-180.
 • 24.. M ERGEN, O. (2002). Zararlılara karşı savaşta bi¬linmesi gereken temel bilgiler. Tek. Arı. Derg. 76: 22-27.
 • 25. OĞUZ, H., AYDIN, H. (2001). Piretroid insektisidlerin veteriner hekimliğinde kullanımı, halk ve çevre sağlığı açısından önemi. Veterinarium. 12(1): 39-46.
 • 26. PELOSI, P., STEFANELLI, P., ATTARD BARBINI, D., GENERALİ, T., AMENDOLA, G., GIROLIMETTI, S., VANNI, F., Di MUCCIO, A. (2002). Methods for organochlorine, organophosphorus, pyrethroid and carbamate pestiıcide residues in foods of animal origin. The Italian National Reference Laboratory (Pesticide Residues Section of the ISS-Istituto Superiore di Sanitâ (National Institute of Health)-Roma.
 • 27. PINEIRO, A.P. (2003). Residues control in Cuban honey. Apiacta. 38: 58-62.
 • 28. SELÇUKOĞLU, E. (1999). Çukurova Bölgesinde toplanan bal örneklerinde 'am Ur az ve fhıvalinat ka¬ lıntılarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • 29. TSIGOURI, A.D., MENKISSOGLU- SPIROUDI, U., THRASYVOULOU, A.T., DIAMANTIDIS, G.C. (2000). Determination of fluvalinate residues in beeswax by gas chromatography with electron-capture detection. J AOAC Int. 83(5): 1225-8.
 • 30. TSIGOURI, A.D., MENKISSOGLU- SPIROUDI, U., THRASYVOULOU, A. (2001) Study of tau-fluvalinate persistence in honey. Pest. Manag. Sci. 57: 467-471.
 • 31. TUTKUN, E. (2000). Teknik Arıcılık El Kitabı. Türkiye Kalkınma Vakfı Yayın No: 6. Ankara.
 • 32. WALLNER, K. (1999). Residues of Varroacides in honey, bees wax and propolis. Coordination in Europe of integrated control of Varroa mites in honey bee colonies. Erişim [http://www.apis.admin, ch/english/host/pdf/alternativ/ Schlussbericht.pdf]. Erişim tarihi:30.06.2002.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.