Hatice BEKTAŞ
(İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 5Sayı: 2ISSN: 2587-0882 / 2587-0882Sayfa Aralığı: 1027 - 1034Türkçe

23 0
Yakup Bıyıkoğlu. Câhiliyyeden Kur’ân’a Ahlâk. Ankara: İlâhiyât Yayınları, 1. Baskı, 2020, 228 s.
Allah’ın insanlara son ilahî hitabı olan Kur’an-ı Kerim’in inzâli, belli bir dönem ve toplum üzerinden gerçekleşmiştir. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’in toplumlar üzerinden gerçekleştirmeyi hedeflediği ahlak inşasının daha iyi anlaşılabilmesi adına nüzul sürecinin aşamalı olarak incelenmesi, öncesi ve sonrasının mukayese edilmesi gerekmektedir. Yakup Bıyıkoğlu tarafından kaleme alınan “Câhiliyyeden Kur’ân’a Ahlâk” adlıçalışma da buna paralel olarak Câhiliyye dönemi erdemlerinin İslâmiyet’in teşekkülü ile nasıl bir dönüşümeuğradığını ve bunların ilâhî kelâma yansımalarını mukayeseli bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır.Giriş ve üç bölümden oluşan bu eser, ilk bölümünde konuyla ilgili kavramsal çerçeve sunmaktadır. İkincibölümde ise Kur’an-ı Kerim’in ıslah ettiği ve maksadını dünyevî arzu ve menfaatlerden uhrevî gayeye tahvil ettiği ahlakî değerler cömertlik-cimrilik, cesaret/yiğitlik-korkaklık, ahde vefa-vefasızlık, iffet/nâmusiffetsizlik ve dayanışma-himâye anlam diyalektiği içerisinde ele alınmaktadır. Son bölümde ise Câhiliyyedönemindeki savaşlar ve Kur’an’ın inşa ettiği savaş ahlakı mukayeseli bir şekilde incelenmektedir.
Dergititle.paper.book_presentationErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.