ALİ GÖÇER
(Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye)
BEKİR SITTIK KILIÇ
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Kilis, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 16Sayı: 31ISSN: 1307-1076 / 2687-3281Sayfa Aralığı: 1 - 20Türkçe

47 0
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Kelime Öğretimi Üzerine Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Bu çalışmada ortaokul Türkçe ders kitaplarında kelime öğretimine ilişkin öğretmengörüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırma Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullardagörev yapan on beş öğretmen ile yürütülmüştür. Nitel yöntemle yapılan çalışmanın verileriaraştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir.Hazırlanan görüşme formu iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınarak düzenlenmiştir.Öğretmenlerden elde edilen görüşme formu üzerinde kodlamalar yapılarak söz konusu verileriçerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretmenlerden alınan görüşler çerçevesinde ortaokulTürkçe ders kitaplarında kelime öğretimi etkinliklerinin programla uyumu, etkinliklerin yeterliolma durumu, kelime öğretimine ayrılan süre, kelime öğretiminde karşılaşılan sorunlar ortayakonmuştur. Sonuç olarak Türkçe öğretmenlerinin kelime öğretiminde farklı yöntemler vesüreler kullandıkları, kılavuz kitaplarının kaldırılmasını kelime öğretimi açısından olumsuzbuldukları tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Açıkgöz, B. (2008). İlköğretim 6. sınıf Türkçe kitaplarının kelime serveti bakımından değerlendirilmesi (Tez No. 220072) [Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyon]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Akar, A. (2019). Düşünen Türkçe. Ötüken Neşriyat.
 • Aksan, D. (2014). Anadilimizin söz denizinde (3. Basım). Bilgi Yayınevi.
 • Alkış Küçükaydın, M., & İşcan, A. (2017). İlköğretim 3.sınıf Türkçe ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygunluk düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(1), 1-13. https://doi.org/10.16916/aded.268692
 • Anagün, Ş. S. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinde yapılandırmacı öğrenme yoluyla fen okuryazarlığının geliştirilmesi: bir eylem araştırması (Tez No. 229235) [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Anılan, H., & Genç, B. (2011). Türkçe dersinde öğrenilen yeni sözcüklerin yazılı anlatımlarda kullanım durumu. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 111- 132.
 • Arı, G. (2003). İlköğretim altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki kelimeler ve bu kelimelerin kullanılabilirliği (Tez No. 130333) [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Aru Akyüz, S. (2013). İlköğretim programına göre hazırlanan Türkçe ders kitaplarında kelime hazinesini geliştirmeye yönelik planlamanın incelenmesi (Tez No. 336106) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Baskin, S., Iscan, A., Karagöz, B., & Birol, G. (2017). The use of vocabulary learning strategies in teaching Turkish as a second language. Journal of education and practice, 8(9), 126-134.
 • Baş, B., & Demirci, S. (2015). 2. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerle çalışma kitaplarındaki etkinliklerin söz varlığı açısından karşılaştırılması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(1), 17-29. http://dx.doi.org/10.16916/aded.22794
 • Bay, Y. (2014). ABD’nin anasınıfı ve ilköğretim birinci sınıf okuma kitaplarının kelime öğretimi açısından incelenmesi. Turkish Studies, 9(12), 17-30. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7452
 • Baysal, A. D. (2007). İlköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitaplarınının kelime serveti bakımından değerlendirilmesi (Tez No. 206184) [Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyon]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Çiftçi, Ö., & Çeçen, M. A. (2010). İlköğretim 6-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin anlamı bilinmeyen sözcükler açısından değerlendirilmesi. Türkçe öğretiminde güncel tartışmalar içinde (s. 122-136). Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınevi.
 • Demir, C. (2010). İlköğretim 2. kademe Türkçe ders kitaplarının içerik ve sözcük sayısı bakımından değerlendirilmesi. Türkçe öğretiminde güncel tartışmalar içinde (s. 53-66). Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınevi.
 • Ergin, M. (1986). Türk dil bilgisi. Boğaziçi Yayınları.
 • Göçer, A. (2007). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme açısından incelenmesi. Dil Dergisi, 137, 30-46. http://dx.doi.org/10.1501/Dilder_0000000078
 • Göçer, A. (2010). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies, 5(1), 1007-1036. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1318
 • Göçer, A. (2015). Türkçe dersi metin işleme sürecinde bağlam temelli sözcük öğretimi ve etkin sözcük dağarcığı oluşturmadaki işlevi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(1), 48-63. http://dx.doi.org/10.16916/aded.39222
 • Göçer, A. (2018). Türkçe öğrenme ve öğretim yaklaşımları-metin işleme süreçli-mikro öğretim uygulama örnekli (3. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Gündoğdu, E. A. (2012). İlköğretim altıncı sınıf Türkçe dersi sözcük öğretimi etkinliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(1), 201-217. https://doi.org/10.7884/teke.18
 • Güneş, F. (2013). Kelimelerin gücü ve zihinsel sözlük. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 1-24.
 • Güzel, G. (2015). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında sözcük öğretiminin yaratıcı dil öğretimi açısından değerlendirilmesi (Tez No. 463402) [Yüksek lisans tezi, Başkent ÜniversitesiAnkara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Kaya, E. (2008). İlköğretim 2. kademe Türkçe ders kitaplarında sözvarlığı incelemesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Kurudayıoğlu, M., & Karadağ, Ö. (2006). Ortak kelime hazinesi kazandırmada ilköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarının durumu. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 353-343.
 • MEB (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312239736T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3 %96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202018.pdf (Erişim Tarihi:25.12.2018).
 • Mert, E. L. (2010). İlköğretim Türkçe ders ve çalışma kitaplarında kullanılan atasözü ve deyimlere yönelik bir sözvarlığı çalışması. Türkçe öğretiminde güncel tartışmalar içinde (s. 113-12). Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınevi.
 • Mert, E. L. (2013). İlköğretim Türkçe programı ile Türkçe çalışma kitaplarındaki kazanım ve etkinliklerin sözcük öğretimi açısından değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(5), 13-31.
 • Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis. Sage Publication.
 • Nation, P., & Newton, J. (1997). 1 9 teaching vocabulary. Second language vocabulary acquisition: A rationale for pedagogy, 238.
 • Özaslan, A. (2006). Kelime oyunları ile kelime dağarcığının geliştirilmesinin okuduğunu anlama düzeyine etkisi (Tez No. 189306) [Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi-Konya]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Yağcı, E., Katrancı, M., Erdoğan, Ö., & Uygun, M. (2012). Sınıf öğretmenlerinin kelime öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve kullandıkları yöntem-teknikler. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 1-12.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, T., & Doğan, Y. (2014). 7. sınıf öğrencilerinin anlamını bilmedikleri kelimeler ve Türkçe ders kitaplarındaki kelime çalışmaları bağlamında kelime öğretimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 279-295

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.