Pınar URAL KELEŞ
(Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Ağrı, Türkiye)
Hamza SOYUÇOK
(Milli Eğitim Bakanlığı, Denizli, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 16Sayı: 31ISSN: 1307-1076 / 2687-3281Sayfa Aralığı: 128 - 148Türkçe

43 0
ÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına Fen Projeleriyle Katılan Öğrencilerin Velilerinin Bilim Fuarları Hakkındaki Görüşleri
Bu araştırmanın amacı; TÜBITAK 4006 bilim fuarlarına fen projeleri ile katılanöğrencilerin velilerinin bilim fuarları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışmada özeldurum yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini TÜBITAK 4006 Bilim Fuarlarına fenprojeleri katılan 30 öğrencinin velisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 7 sorudan oluşanbir anket formu ile toplanmıştır. Elde edilen velilerin analizinde içerik analizindenyararlanılmıştır. Çalışmada araştırmaya katılan velilerinin %66,6’sının öğrencilerinin bilimfuarına fen projeleriyle katılmasını istediği, % 73,3’ünün proje hazırlama sürecindeöğrencilerine yardımcı olduğu belirlenmesine rağmen önemli bir bölümünün bu etkinlikleriizlemeye gitmediği saptanmıştır. Çalışmada ayrıca bazı velilerinin Bilim Fuarları içinöğrencilerin hazırlaması gereken projeleri üstlendiğine işaret eden bulgulara rastlanırken bazıvelilerin de öğrencilerinin Bilim Fuarlarına tekrar katılmasını istemediği belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akbaba Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 567-586.
 • Avcı, E., & Su Özenir, Ö. (2018). Bilim fuarları sürecinin yürütücü öğretmenler gözünden değerlendirilmesi, İlköğretim Online, 17(3), 1672-1690. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.466417
 • Avcı, E., Su Özenir, Ö., & Yücel, E. (2016). TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan öğrencilerin yarışma sonrası kazanımlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(27/3), 1-21.
 • Balcı, E. (2019). TÜBİTAK 4006 Bilim fuarlarının değerlendirilmesi: Polatlı örneği (Tez No. 538149) [Yüksek lisans tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Bolu]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2014). Geleneksel-tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri öğretmen el kitabı. Pegem Akademi.
 • Bolat, A., Bacanak, A., Kaşıkçı, Y., & Değirmenci, S. (2014). Bu benim eserim proje çalışması hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 100-110.
 • Bozdemir, E. (2018). TUBİTAK bilim fuarlarında yapılan projelerin öğrenciler üzerindeki etkililiğinin değerlendirilmesi (Tez No. 495549) [Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Çanakkale]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education. Routledge Falmer.
 • Çavuş, R., Balçın, M. D., & Yılmaz, M. (2018). Bilim fuarı etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen ve problem çözme becerilerine yönelik algılarına etkisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(10),1-17. https://doi.org/10.29129/inujgse.395132
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Geliştirilmiş 6. Baskı). Celepler Matbaacılık.
 • Çepni S., Ayvacı H., Ş., & Bakırcı, H. (2012). Veli rehber materyalinin yapılandırmacı yaklaşım içinde fen ve teknoloji öğretimine etkileri üzerine bir ön çalışma, Millî Eğitim Dergisi, 195, 134-145.
 • Çolakoğlu, M. H. (2018). TÜBİTAK 4006 bilim fuarları desteğinin eğitim ve öğretime katkısı. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, 1(1), 48-63. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/488392
 • Demiral, Ü. (2015). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. G. Ekici (Ed.) Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme-öğretme yaklaşımları-II içinde (s. 459-500). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demiray, P. (2013). Proje tabanlı öğrenme modelinin etkililiği: Bir meta analiz çalışması. (Tez No. 347368) [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Dilşeker, Z. (2008). Fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yöntemi kullanımının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına, ders başarısına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi (Tez No. 230948) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Doğay, G. (2010). Ekoloji ünitesinin öğrenilmesinde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi (Tez No. 278285) (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Efe, R., & Aslan Efe, H. (2018). Science student teachers’ approaches to studying, International Journal of Educational Studies (IEJES), 2 (3), 53-63. https://doi.org/10.31458/iejes.376848
 • Erdoğan, Ç., & Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 399-431.
 • Ersoy, A., & Anagün, S., Ş. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 58- 79.
 • Grix, J. (2010). The foundations of research. Palgrave Mac llan.
 • Güvey, E. (2009). İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarında yer alan proje ve performans görevlerine ilişkin öğretmen ve veli görüşleri (Eskişehir ili örneği) (Tez No. 239409) [Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Kaşarcı, İ. (2013). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması, (Tez No. 322081) [Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Kavacık, İ., Kılınç, H., & Kavacık, L. (2015, Nisan, 16-19). Ortaokul fen bilimleri öğretmenlerinin bu benim eserim proje yarışmasına proje hazırlama süreci ile ilgili görüşlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde.
 • Kaya, H., & Böyük, U. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ve fen deneylerine karşı tutumları. Tübav Bilim Dergisi, 4(2), 120-130.
 • Kılıç, İ., & Özel, M. (2015). Proje tabanlı öğrenme yönteminin fen ve teknoloji derslerinde uygulamaları hakkında öğretmen ve veli görüşlerinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 7-20. https:// dergipark.org. tr/tr/pub/ suje/issue/20639
 • MEB (2017, Mayıs). Temel eğitim genel müdürlüğü fen bilimleri dersi öğretim programı tanıtımı, öğretim programı tanıtım sunusu, Güncellenen öğretim programlarının eğitici eğitimi, 3-26 Mayıs 2017, Antalya Aydın. http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017 06/09163104 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programın Karşılaştırmaları.
 • MEB (2018). İlköğretim kurumlan (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/
 • Mupezeni, S., & Kriek, J. (2018). Out of school activity: A comparison of the experiences of rural and urban participants in science fairs in Limpopo Province, South Africa. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(8), 1-12.
 • Özel, M. (2013). Proje tabanlı öğrenme yönteminin İlköğretim 2. kademe Fen ve Teknoloji derslerindeki uygulanmasının incelenmesi (Tez No. 346479) (Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Edirne]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Öztuna Kaplan, A., & Diker Coşkun, Y. (2012). Proje Tabanlı Öğretim Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Eylem Araştırması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 137-159.
 • Özünal, S. (2016). Ortaokullarda coğrafya konularının öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 1903-1918. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.9126
 • Solomon, G. (2003). Project-based learning: A primer. Technology and Learning, 23(6), 20- 30.
 • Sontay, G., Anar, F., & Karamustafaoğlu, O. (2019). TÜBİTAK 4006 bilim fuarına katılan ortaokul öğrencilerinin bilim fuarı hakkındaki görüşleri, International e-Journal of Educational Studies,3 (5) ,16-28. https://doi.org/10.31458/iejes.423600
 • Stern, D., & Huber, G. L. (Eds.) (1997). Active learning for students and teachers: reports from eight countries. Peter Lang.
 • Şahin, Ş. (2012). Bilim şenliklerinin 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarına olan etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 89-103.
 • Taymaz, H. (2001). Okul yönetimi. Pegem A Yayıncılık.
 • Thomas, R. M. (1998). Conducting educational research: A comparative view. Bergin & Garvey.
 • Tonbuloğlu, B. Aslan, D. Altun, S., & Aydın, H. (2013). Proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin biliüstü becerileri ve öz-yeterlilik algıları ile proje ürünleri üzerindeki etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 97-117.
 • TÜBİTAK. (2018a) Öğretmenler için 4006-TÜBİTAK bilim fuarları kılavuzu, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü, Bakanlıklar/Ankara. https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/ogretmenler_icin_4006 tubitak.
 • TÜBİTAK. (2018b). 4006 TÜBİTAK bilim fuarları destekleme programı http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik4006.
 • TÜBİTAK. (2018c) Öğrenciler için 4006-TÜBİTAK bilim fuarları kılavuzu, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü, Bakanlıklar/Ankara. https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/f2204/ogrenciler_icin_4006- tubitak_bilim_fuar
 • TÜBİTAK. (2018d). Okul müdürleri için 4006-tübitak bilim fuarları kılavuzu, TÜBITAK bilim fuarları kılavuzu, TÜBITAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı, Bilim Ve Toplum Programları Müdürlüğü, Bakanlıklar/Ankara. https:// www.tubitak.gov.tr/ sites/default/files /2204/ okul_mudurleri_icin_4006-tubitak_bilim
 • Yaşar, Ş. (2010). Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmenin, öğrencinin ve velinin rolü “EğitimBirSen Dergisi, 17, 15-19.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. N. (2015). Fen bilimleri öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 6. sınıf öğrenci başarısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi (Tez No. 407000) (Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi-Denizli]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.