Hicran Hanım HALAÇ
(Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
ÖMÜR GÜRDOĞAN BAYIR
(Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Tuba ÇENGELCİ KÖSE
(Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 16Sayı: 31ISSN: 1307-1076 / 2687-3281Sayfa Aralığı: 197 - 208Türkçe

29 0
İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*
Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin kültürel mirasa duyarlılık düzeyinibelirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Kültürel mirasaduyarlılık ölçeğinin üç alt faktörü toplam varyansın %47.335’ini açıklamaktadır. Ölçeğin KMOdeğeri, .85 olup, Bartlett Küresellik Testi sonucunun .01 düzeyinde anlamlı olduğugörülmektedir ($𝑋^2$ = 1090.218. 𝑠𝑑 = 78. 𝑝 < .001). Ölçeğin güvenirlik analizlerisonucunda tamamına ilişkin alpha katsayısı .79’tur. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizlerikapsamında üç boyutlu dörtlü likert tipi bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Elde edilen KültürelMirasa Duyarlılık Ölçeği “Merak Duyma”, “Geleceğe Aktarma” ve “Koruma” altboyutlarından oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 52 iken, en düşük puan13’dür. Ölçekten alınan puan yükseldikçe kültürel mirasa duyarlılık yükselmektedir. AyrıcaKültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin açımlayıcı faktör analizi sonucunda ortaya konulanyapısının doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aerila, J. A., Rönkkö, M. L., & Grönman, S. (2016). Field trip to a historic house museum with preschoolers: Stories and crafts as tools for cultural heritage education. Visitor Studies, 19(2), 144-155. https//doi.org/10.1080/10645578.2016.1220187
 • Akbulut, Y. (2008). Exploration of the attitudes of freshman foreign language students toward using computers at a Turkish state university. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 7(1), 18-31.
 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Avcı, M., & Memişoğlu, H. (2016). Kültürel miras eğitimine ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 104-124. https//doi.org/10.17051/io.2016.42123
 • Barghi, R., Zakaria, Z., Hamzah, A., & Hashim, N. H. (2017). Heritage education in the primary school standard curriculum of Malaysia. Teaching and Teacher Education, 61, 124-131. https//doi.org/10.1016/j.tate.2016.10.012
 • Blake, J. (2000). On defining the cultural heritage. The International and Comparative Law Quarterly, 49(1), 61-85.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (12. baskı). Pegem Akademi.
 • Curtis, R., & Seymour, C. (2004). Louisiana heritage education program and heritage in the classroom: children‟s attitudes towards culturel heritage. Journal of Social Studies Research, 28(2), 20-24.
 • Chen, G. M., & Starosta, W. J. (2000). The development and validity of the Intercultural Sensitivity Scale. Paper presented at the annual meeting of National Communication Association, Seattle, WA.
 • Çengelci, T. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 185-203.sswx
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. spss ve lisrel uygulamaları. Pegem A Yayıncılık.
 • Çulha Özbaş, B. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde kültürel miras eğitimi. M. Safran. (Ed.), Sosyal Bilgiler Eğitimi (s. 702-718) içinde. Pegem Akademi.
 • Darian Smith, K. & Pascoe,C. (2013). Children, childhood and cultural hertiage. Routledge Taylor & Francis Group.
 • Dönmez, C., & Yeşilbursa, C. C. (2014). Kültürel miras eğitiminin öğrencilerin somut kültürel mirasa yönelik tutumlarına etkisi. İlköğretim Online, 13(2), 425-442.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (Geliştirilmiş 2. baskı). Anı Yayıncılık. Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I: temel kavramlar ve işlemler. (2. baskı). Pegem Akademi.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I: temel kavramlar ve işlemler. (2. baskı). Pegem Akademi.
 • Gürdoğan Bayır, Ö., & Çengelci Köse, T. (2019). Kültürel miras ve korunmasına ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1827-1840. https//doi.org/10.24106/kefdergi.3393
 • Gürel, D., & Çetin, T. (2019). Intangible cultural heritage attitude scale: validity and reliability study. Bartın University Journal of Faculty of Education, 8(1), 82-102. https//doi.org/10.14686/buefad.465604
 • Güvenç, B. 2002. İnsan ve kültür. (9. basım). Remzi Kitabevi. Halaç, H. H., & Demir, İ. (2017). Toplumsal hafızamız kültürel mirasımız. Journal of International Social Research, 10(52), 1141-1145. https//doi.org/10.17719/jisr.2017.1993
 • Halaç, H. H., Mokrane, H., & Turan, S. (2019). Tömer öğrencilerinin kültürel miras ve koruma farkındalığı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi örneklemi. Journal of Awareness, 4(2), 185- 204. https//doi.org/10.26809/joa.4.015
 • Henderson, T. Z., & Atencio, D. J. (2007). Integration of play, learning, and experience: What museums afford young visitors. Early Childhood Education Journal, 35(3), 245-251. https//doi.org/10.1007/s10643-007-0208-1
 • Ivon, H., & Kuscevic, D. (2013). School and the cultural-heritage environment: pedagogical, creative and artistic aspects. CEPS Journal, 3(2), 29-50.
 • Keskin, Y., & Öğretici, B. (2013). Sosyal bilgiler dersinde" duyarlılık" değerinin etkinlikler yoluyla kazandırılması: nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 143-181.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practise of structural equation modeling. Guilford Publications
 • Kula Kartal, S., & Mor Dirlik, E. (2016). Geçerlik kavramının tarihsel gelişimi ve güvenirlikte en çok tercih edilen yöntem: cronbach alfa katsayısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1865-1879.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354
 • Oğuz, E. S. (2011). Toplum bilimlerinde kültür kavramı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 28 (2), 123-139.
 • Oğuz, Ö. (2008). Unesco ve insanlığın sözlü ve somut olmayan mirası başyapıtları. Millî Folklor, 20(78), 5-11.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Pallant, J. (2017). SPSS kullanma kılavuzu SPSS ile adım adım veri analizi. S. Balcı ve B. Ahi (Çev.) Anı Yayıncılık. (Özgün Çalışma: 2015).
 • Ruddock, H.C. & Turner, S. (2007) Developing cultural sensitivity: nursing students’ experiences of a study abroad programme. Journal of Advanced Nursing, 59(4), 361-369.
 • Selanik Ay, T., & Kurtdede Fidan, N. (2013). Öğretmen adaylarının" kültürel miras" kavramına ilişkin metaforları. Electronic Turkish Studies, 8(12), 1135-1152. https//doi.org/10.7827/TurkishStudies.5982
 • Sidekli, S., & Karaca, L. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde yerel kültürel miras ögelerinin kullanımına ilişkin öğretmen adayı görüşleri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 5, 20-38.
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (2003). https://teftis.ktb.gov.tr/TR264414/somut-olmayan-kulturel-mirasin-korunmasi-sozlesmesi.html adresinden 12 Eylül 2020 tarihinde alındı.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. D. (2016). Sosyal bilimlerde ölçme aracı hazırlama. Anı Yayıncılık.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. (1.baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. AllynveBacon, Inc.
 • UNESCO. (1972). Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage. Adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 november 1972. Retrieved July 15, 2020 from https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
 • UNESCO. (2003). Convention fort he Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, (MISC/2003/CLT/CH/14), Paris, 17 October. Retrieved July 15, 2020 from https://ich.unesco.org/en/convention.
 • UNESCO. (2003). Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi. https://ich.unesco.org/doc/src/00009-TR-PDF.pdf adresinden 30 Kasım 2020 tarihinde alındı.
 • Vecco, M. (2010). A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible. Journal of Cultural Heritage, 11(3), 321-324.
 • Yeşilbursa, C. C. (2011). Sosyal bilgilerde miras eğitiminin öğrencilerin somut kültürel mirasa karşı tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi (Tez No. 298403) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Yılmaz, V., & Çelik, E. H. (2009). Lisrel ile yapısal eşitlik modellemesi-I: temel kavramlar, uygulamalar, programlama. Pegem Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.