Şenol ORAKCI
(Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 16Sayı: 31ISSN: 1307-1076 / 2687-3281Sayfa Aralığı: 252 - 266Türkçe

36 0
Türkiye’de Ayrılıp Birleşme Tekniğine ilişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi (2010-2020)
Bu çalışmanın temel amacı, ayrılıp birleşme tekniği kullanılarak yürütülen çalışmalarıyayın türü, yayın tarihi, ders, konu, araştırma yöntemi ve deseni, örneklem grubu, örneklembüyüklüğü, veri toplama araçları ve ulaşılan özet sonuçlar açısından incelemektir. Buaraştırma nitel bir çalışma olup araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış olup,toplam 71 yayın, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarakiçerik analizi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi tekniğindenfaydalanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, araştırmaların en çok sırasıyla 2019, 2017 ve 2012yıllarında yapıldığı görülmüştür. Çalışmaların amaçlarına yönelik bulgular incelendiğinde,çalışmaların öğrencilerin görüşlerini almanın yanında en çok akademik başarıyı, kalıcılığı vetutumu tespit etmeyi amaçladığı, çalışmaların çoğunun fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe vematematik derslerinde yapıldığı, çalışmalarda nicel yöntemler tercih edildiği, en çok ortaokulöğrencileri ile çalışıldığı, veri toplama araçları olarak en çok başarı testleri, görüşme formlarıve tutum ölçeklerinin kullanıldığı belirlenmiştir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Açıkgöz, K. Ü. (2007). Aktif Öğrenme (13. Baskı). Biliş Yayınları.
 • Akbulut, S. (2019). Hücre konusunun karikatür destekli birleştirme tekniği ile öğretimi (Tez No. 587525) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Akçöltekin, A. (2013). 9. sınıf öğrencilerine insanların çevreye zararları konusunun ayrılıp birleşme tekniği (jigsaw) ile öğretimi (Tez No. 325328) [Doktora tezi, Atatürk ÜniversitesiErzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Akçöltekin, A. (2019). Jigsaw tekniğinin 9. sınıf öğrencilerinin çevresel davranışları üzerindeki etkisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 273-320.
 • Akkaş Baysal, E., & Ocak, G. (2020). İngilizce okuma becerisinde karşılaşılan sorunların jigsaw reading tekniği ile giderilmesi. International Journal of Field Education, 6(1), 37- 56.
 • Alıcı, B. (2019). Jigsaw iv tekniğinin 4. sınıf fen bilimleri dersinde öğrencilerin akademik başarısına ve kalıcılığa etkisi (Tez No. 571890) [Yüksek lisans tezi, Fırat ÜniversitesiElazığ]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Antekin, S. Ç. (2019). Türkçe dil bilgisi öğretiminde jigsaw iv tekniğinin akademik başarıya, türkçe dersine karşı tutuma ve biliş ötesi farkındalığa etkisi (Tez No. 598376) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Araz, H. (2019). Jigsaw ve birlikte soralım birlikte öğrenelim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarilarina ve duyuşsal gelişimlerine etkisi (Tez No. 548764) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Arslan, A. (2012). Sözcük türleri öğretiminde jigsaw tekniğinin etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(32), 157-168.
 • Aydın, A., & Kömürkaraoğlu, S. (2016). Işık ve ses ünitesinin öğretiminde Jigsaw tekniğinin bilgilerin kalıcılık düzeylerine etkisinin incelenmesi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 335-352.
 • A.A., Gül., & Aydın. (2020). Jigsaw tekniğinin hemşirelik öğrencilerinin psikomotor beceri düzeyleri, akademik başarıları ve bilginin kalıcılığı üzerine etkisi (Tez No. 638447) [Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi-Antalya]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Baş, K. (2012) Sosyal bilgiler dersinde işbirlikçi öğrenme yönteminin yedinci sınıf öğrenci başarısına olan etkisi (Tez No. 326881) [Yüksek lisans tezi, Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Baydar, A. (2015). Jigsaw ve öğrenci takımları başarı bölümleri yöntemlerinin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarına ve akademik başarılarına etkisi (Tez No. 418263) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Bektaş, Z. (2012). Maddenin tanecikli yapısı ünitesinin öğretiminde uygulanan birlikte öğrenme ve jigsaw yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları ve tutumları üzerindeki etkisi (Tez No. 325339) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Bershon, B. L. (1992). Cooperative problem solving: A link to inner speech. In HertzLazarowitz & N. Miller (Eds.), Interaction in cooperative groups (pp. 36-48). Ny: Cambridge Press.
 • Bilgin, İ. (2006). İşbirlikli öğrenme, M. Bahar (Ed.), Fen ve Teknoloji öğretimi içinde (s.137- 158). Pegem Akademi.
 • Bölükbaş F. (2014). Jigsaw-IV tekniğinin yabancı öğrencilerin türkçedeki temel zamanları öğrenmeleri üzerindeki etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3(3), 196-210.
 • Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching. Longman.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak K., E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 12. Baskı). Pegem Akademi
 • Buzludağ, P. (2010). 6. Sınıf fen ve teknoloji dersi “Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme” ünitesinin işbirlikli öğrenmeyle (jigsaw tekniği) öğretiminin öğrenci başarısına etkisi (Tez No. 259185) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi-Elazığ]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Can, M.C. (2020). Ayrılıp birleşme tekniğinin 3. sınıf öğrencilerinin empatik eğilimleri ve hayat bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi (Tez No. 613436) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi-Elazığ]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Çatalkaya, F. B. (2019). Jigsaw 1 tekniğinin 7. sınıf öğrencilerinin çevresel farkındalıklarına, iletişim becerilerine ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi (Tez No. 562333) [Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi-Denizli]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Çelik, H. (2019). Jigsaw okuma tekniğinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin okuma-anlama becerilerine etkisi (Tez No. 553952) [Yüksek lisans tezi, Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Clarke, J. (1994). Pieces of the puzzle: The jigsaw method. In S. Sharan (Ed.), The handbook of cooperative learning methods (pp. 34-50). Praeger Publishers.
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Sage.
 • Dellalbaşı, O., & Soylu, Y. (2012). Jigsaw ve grup araştırması tekniklerinin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik derslerindeki akademik başarılarına etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 229-245.
 • Dellalbaşı, O. (2012). Jigsaw ve grup araştırması tekniklerinin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi (Tez No. 301119) [Yüksek lisans tezi, Atatürk ÜniversitesiErzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Demiral, S. (2012). Jigsaw tekniğinin kümeler ve önermeler konusunun öğretiminde öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi (Tez No. 325797) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Dewey, J. (1916). Democracy and Education: An introduction to the philosophy of education. The Macmillan Company
 • Dirlikli, M., Aydın, K., & Akgün, L. (2016). Cooperative learning in Turkey: A content analysis of theses. Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 1251-1273.
 • Doğan, A., Uçar., S., & Şimşek, Ü. (2015). Jigsaw tekniğinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi “Yer kabuğu nelerden oluşur?” ünitesinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 413-432.
 • Doğru, M., & Ünlü, S. (2012). Jigsaw IV tekniği kullanımının fen öğretiminde öğrencilerin motivasyon, fen kaygısı, akademik başarılarına etkisi. Mediterranean Journal of Humanities, 2(2), 57-66.
 • Dönmez, B. (2017). 7. sınıf Türkçe dersinde ayrılıp birleşme tekniği (jigsaw) kullanımının öğrencilerin tutum, erişi, öz-düzenleme becerileri ve bilginin kalıcılığına etkisi (Tez No. 472220) [Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi-Aydın]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Doymuş, K., Karaçöp, A., Şimşek, Ü., & Doğan, A. (2010). Üniversite öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramları anlamalarına jigsaw ve bilgisayar animasyonları tekniklerinin etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 431-448.
 • Durna, İ. H. (2019). Sosyal bilgiler dersinde jigsaw tekniği kullanımının öğrenci başarısına, bilgilerin kalıcılığına ve derse karşı tutuma etkisi (Tez No. 554714) [Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi-Antalya]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Gerehan, M. (2011). Bilimsel söylevlerle desteklenmiş birleştirme I tekniğinin öğrencilerin çevre konularındaki öğrenmeleri üzerine etkisi (Tez No. 300394) [Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Gürbüz, H., Çakmak, M., & Derman, M. (2012). Çevre eğitiminde jigsaw tekniği kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi ve öğrencilerin bu tekniğe ilişkin görüşler. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 1-12.
 • Güzelsarı, B. (2018). Jigsaw II tekniğinin 9. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık ünitesini anlamalarına ve tutumlarına etkisi (Tez No. 526703) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Huber, A.A. (1999). Bedingungen Effektiven Lernens in Kleingruppen Unter Besonderer Berücksichtigung der Rolle von Lernskripten. Koblenz: Landau Schwangau.
 • Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1999). What makes cooperative learning work. Erişim: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED437841.pdf .
 • Johnson, R., Johnson, D., & Holubec, E. (1998). Advanced Cooperative Learning (7th ed.). Edina, MN: Interaction.
 • Kaba, Y., Özdişçi, S., & Soylu, Ş. (2017). Jigsaw-I tekniğinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik tutumuna ve öz-yeterliğine etkisi, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(28), 473- 488.
 • Kandemir, M. A. (2017). İlkokul dördüncü sınıf fen bilimleri dersinde aktif öğrenme yaklaşımı doğrultusunda jıgsaw II tekniğini kullanmanın akademik başarı ve kalıcılık üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Karabilgin Öztürkçü, Ö.S., & Başer Kolcu, İ. (2018). İntern hekimlere yönelik “I. basamakta hasta-hekim ilişkisi” dersinde jigsaw tekniğinin kullanımı. Tıp Eğitimi Dünyası, 53, 69-79.
 • Karaca, S. (2014). Asit-baz ünitesinin öğretiminde uygulanan jigsaw I tekniğinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi (Tez No. 370127) [Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi-Malatya]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri (Tez No. 269320) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Karakoyun, M. E. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine noktalama işaretlerinin öğretiminde işbirlikli öğrenme tekniklerinden jıgsaw I’in akademik başarıya etkisi (Tez No. 263835) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Kardaş, M. N. (2014). İşbirlikli ve geleneksel grup çalışmasının dil bilgisi öğretiminde akademik başarıya etkisi. Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(8), 603-622.
 • Kasap, H. (1996). İşbirlikli öğrenme, fen başarısı, hatırda tutma, öğrenci yüklemeleri ve işbirlikli öğrenme gruplarındaki etkileşim (Tez No. 51068) [Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Kılıç, M. A. (2013). Jigsaw tekniğinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi maddenin tanecikli yapısı ünitesinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisi (Tez No. 354675) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Kılınç, A., & Güven Yıldırım, E. (2015). Jigsaw tekniğinin öğrencilerin akademik başarısı ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 37, 421- 431.
 • Kılınç, A. (2014). İşbirlikli öğrenme yönteminin (jigsaw tekniği) asitler ve bazlar konusunda öğrenci başarısına etkisi ve öğrenci görüşleri (Tez No. 366288) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Kızılkaya, A., & Seven, S. (2017). Fen öğretiminde jigsaw I tekniğinin öğrencilerin bloom taksonomisi’nin bilişsel alan alt ve üst düzey akademik başarılarına etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 250-270
 • Kızılkaya, A. (2017). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ve jigsaw ı tekniğinin öğrencilerin bloom taksonomisi bilişsel alanın her bir basamağındaki akademik başarısına ve bilgi kalıcılığına etkisi (Tez No. 451230) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Koç Damgacı, F., & Karataş, H. (2015). İşbirlikli öğrenme yöntem ve tekniklerinin eğitimde kullanımına ilişkin deneysel çalışmalar ve sonuçları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 304-314.
 • Koçyiğit, M., & Engin, A. O. (2019). İşbirlikli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin coğrafya derslerindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 11(43), 174-188.
 • Köseoğlu, P. (2010). Biyoloji eğitiminde birleştirme tekniği temelli öğretimin akademik başarı, özyeterlilik ve tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 244-254.
 • Kurtuldu, G. (2019). Ortaokul 6. sınıf “yurdumuzdaki başlıca müzik türlerini ayırt eder” kazanımının işbirlikli öğrenme yaklaşımı ile öğretilmesine dönük bir çalışma (Tez No. 557925) [Yüksek lisans tezi, Trabzon Üniversitesi-Trabzon]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Kyndt, E., Raes, E., Lismont, B., Timmers, F., Dochy, F., & Cascallar, E. (2013). A meta analysis of the effects of face-to-face cooperative learning. Do recent studies falsify or verify earlier findings? Educational Research Review, 10, 133–149.
 • Maden, S. (2011). Jigsaw ı tekniğinin yazılı anlatım becerisi akademik başarısına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 901-917.
 • Meral, E., & Şimşek, U. (2014). Sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme tekniklerinin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Journal of Computer and Education Research, 2(4), 134-151.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2. bs.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Namlu, A.G. (1999). Bilgisayar destekli işbirliğine dayalı öğrenme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan, 57(1145), 50-84.
 • Özdemir, E. (2014) Yabancı dil öğretiminde öz düzenlemeli jigsaw iv tekniğinin üniversite öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına etkisi (Tez No. 361921) [Yüksek lisans tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi-Zonguldak]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Özdilek, K., Erkol, M., Doğan, A., Doymuş, K., & Karaçöp, A. (2010). Fen ve teknoloji dersinin öğretiminde Jigsaw tekniğinin etkisi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 209-225.
 • Özyalçın, B. (2020). Artırılmış gerçeklikle zenginleştirilmiş jigsaw etkinliklerinin “Maddenin tanecikli yapısı”na ilişkin başarıya ve teknolojik farkındalığa etkisi (Tez No. 643350) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Palak, T. (2018). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde kullanılan işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi birleştirme tekniğinin öğrencilerin sosyal becerilerine ve akran zorbalığına etkisi (Tez No. 518663) [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Pazar, Ş.B. (2020). Ortaokul "Saf madde ve karışımlar" ünitesinin öğretiminde jigsaw tekniği ve öğrenme sürecine etkililiği (Tez No. 628246) [Yüksek lisans tezi, Amasya ÜniversitesiAmasya]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Sancı, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretiminde uygulanan Jigsaw ve grup araştırması tekniklerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi (Tez No. 279280) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Şen Şahin, S. (2011). İşbirliğine dayalı öğretim tekniklerinden birleştirme (jigsaw II) tekniği ile takım-oyun-turnuva (TOT) tekniklerinin ortaöğretim coğrafya dersinde dış kuvvetler konusunda başarıya etkisi (Tez No. 288401) [Yüksek lisans tezi, Gazi ÜniversitesiAnkara]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Şentürk, Ü. (2020). Fen eğitiminde ‘jigsaw’ tekniğianin öğrenci başarısı ve derse karşı tutuma etkisi (Tez No. 621165) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Seyhan, A. (2017). Jigsaw yöntemi'nin lise 9. sınıf tarih dersinde öğrencilerin akademik başarıları ve tutumları üzerinde etkisi (Tez No. 463307) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Sharan, S. (1980). Cooperative learning in small groups: Recent methods and effects on achievement, attitudes, and ethnic relations. Review of Educational Research, 50, 241–271.
 • Şimşek, U., Örten, H., Topkaya, Y., & Yılar, B. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının işbirlikli öğrenme teknikleri hakkındaki görüşleri, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(1), 231-257.
 • Slavin R. E. (2008). Cooperative learning, success for all, and evidence-based reform in education. Education et didactique, 2(2), 149-159.
 • Talan, H. (2020). Jigsaw tekniğinin çoklu bütüncül yaklaşımla analizi bağlamında fen bilgisi öğretim programında kullanılmasının değerlendirilmesi (Tez No. 643809) [Yüksek lisans tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi-Kilis]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Tarım, K. (2003). Kubaşık öğrenme yönteminin matematik öğretimindeki etkinliği ve kubaşık öğrenme yöntemine ilişkin bir meta analiz çalışması (Tez No. 135741) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi-Adana]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Tonbul, C. (2001). İşbirlikli öğrenmenin ingilizce dersine ilişkin doyum, başarı ile hatırda tutma üzerindeki etkileri ve işbirlikli öğrenme uygulamalarıyla ilgili öğrenci görüşleri (Tez No. 103752) [Yüksek Lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Türkmen, H., & Atasayar Yamık, G. (2015). Jigsaw-II tekniğinin omurgalı hayvanlar konusunda öğrenci başarısına etkisi. International Journal of Social Science, 2(36), 33-46.
 • Türköz, H. (2018). Fen bilimleri dersinde konu jigsawı yöntemi ve rol oynama tekniğinin bilişsel ve duyuşsal değişkenler açısından incelenmesi (Tez No. 524493) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Uçar, M. N. (2018). 5. sınıf fen bilimleri dersi canlılar dünyası ünitesinde eşgüdümlü uygulanan altı şapka ve ayrılıp birleşme (jigsaw) tekniklerini kullanmanın öğrenme üzerindeki etkilerinin incelenmesi (Tez No. 535162) [Yüksek lisans tezi, Muş Alparslan ÜniversitesiMuş]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Uçar, S. (2014). Jigsaw tekniğinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi “Yer kabuğu nelerden oluşur?” ünitesinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisi (Tez No. 381530) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Uyar, E. K., & Girgin, S. (2016). İnsan ve çevre konularını kavramaya, bilgilerin kalıcılığına ve çevreye karşı tutuma jigsaw tekniğinin etkisi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 8-18.
 • Yavuz, M., Sönmez, E., & Dilber, R. (2017). Fizik dersi optik ünitesi öğretiminde jigsaw tekniğinin 10. Sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(43), 1-13
 • Yayla Eskici, G. (2017). Birleştirme II tekniğinin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerilerine ve akademik başarılarına etkisi (Tez No. 472011) [Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Yazman, İ. (2013). İşbirlikli jigsaw tekniği ve 5E modeliyle öğretimin 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji Dersi’nde ‘yayları tanıyalım’ile ‘iş ve enerji’ konularındaki başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi (Tez No. 336924) [Yüksek lisans tezi, Kafkas ÜniversitesiKars]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Yılar, M.B. (2015). Sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarına, demokratik tutumlarına ve sosyal becerilerine etkileri (Tez No. 389160) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Yıldırım Doğru, E. (2012). Matematik öğretiminde kullanılan ayrılıp birlesme tekniğinin öğrencilerin özyeterlilik, kaygı ve kalıcılık düzeylerine etkisi (Tez No. 302040) [Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi-Antalya]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. (2011). İlköğretim 8. sınıf fen bilgisi dersinde kalıtım ünitesinin işlenmesinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına ve kalıcılığına etkisi (Tez No. 274439) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Yılmaz, F. (2017). İşbirlikli öğrenme jigsaw yöntemiyle yapılan laboratuvar etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin yaşamımızdaki elektrik ünitesindeki başarılarına etkisi (Tez No. 451161) [Yüksek lisans tezi, Kafkas Üniversitesi-Kars]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • Yüksel, S. (2017). Scratch programı öğretiminde ayrılıp birleşme tekniği kullanımının öğrencilerin derse yönelik tutumuna akademik başarısına ve kalıcılığa etkisi (Tez No. 472231) [Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi-Aydın]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.