MUSTAFA BAŞKONAK
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Felsefesi Anabilim Dalı, Karaman, Türkiye)
Ayşe AKŞENER
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 11Sayı: 25ISSN: 2146-4901 / 2667-6575Sayfa Aralığı: 714 - 740Türkçe

26 0
Kuran Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar: On Saatte Online Kuran Eğitimi Örneği
İnsanoğlunu diğer canlılardan farklı kılan en önemli özelliği aklının olması ve buna bağlıolarak öğrenebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Bu nedenle “Oku” ilahi emri ile başlayanKuran-ı Kerim, pek çok ayette akletmeyi, öğüt almayı ve ilim sahibi olmayı tavsiye etmiştir.Bu nedenle Müslümanların hayatında bir süreç olarak çok önemli yeri olan Kuran eğitimi,insanın değişen ihtiyaçları, gelişen teknoloji ve yaşam şartları ile hem öğretildiği kurumlaraçısından hem de yöntem açısından değişerek günümüze ulaşmıştır. Son yıllardateknolojinin gelişen imkânları ve özellikle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’debaşlayan pandemi süreci ile diğer eğitimlerle birlikte Kuran eğitimi ve öğretimi de uzaktansenkron/asenkron eğitim ortamlarına taşınmıştır. Araştırmada 10 saat gibi kısa bir süredeöğrencilere Kuran okumayı öğretebilmesi ve Türkiye’deki ilk uzaktan-senkron Kuranöğretimi yöntemi olması sebebiyle literatürdeki benzer çalışmalardan ayrılan “On SaatteOnline Kuran Eğitimi” ele alınmıştır. Araştırmada sosyal medya üzerinden duyurusuyapılan bu eğitime katılan bireylerle yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarakgerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Araştırma sonucundakatılımcıların tamamına yakınının 10 saat gibi kısa bir süre sonunda Kuran okuyabildikleriniifade etmesi, eğitimde beklenen hedefe ulaşıldığını göstermektedir. Ayrıca katılımcıların çokbüyük kısmı yüz yüze eğitimi daha etkili bulduğu halde online eğitimin yüz yüze eğitimealternatif olabileceğini de ifade etmişlerdir. Ayrıca çeşitli Kuran öğretim yöntemleri vekatılımcıların görüşlerinden yola çıkılarak On Saatte Online Kuran Eğitimi hakkında tespitve önerilerde bulunulmuştur
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aydın, Mehmet Zeki. Din Öğretiminde Yöntemler. Ankara: Nobel Yayınları, 12. Basım, 2018.
 • Bayraktar, Ahmet. “Yeni Kuran Okuma Öğretim Yöntemi”. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 1/1(2017), 54-101.
 • Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2.Basım, 1422/2001.
 • Creswell, John W. Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, çev. Ed. Mesut Bütün- Selçuk B. Demir. Ankara: Siyasal Kitabevi, 3. Basım, 2007.
 • Çakıcı, İrfan. “Kuran Tilavetinde Nitelik Sorunu”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 18/1 (Yaz 2018), 147-175. https://doi.org/10.33420/marife.397034
 • Çakıcı, İrfan. “Kuran'ın Korunmasında Hıfz ve Kitabet”. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 11/2 (Ağustos 2019), 573-597. https://doi.org/10.26791/sarkiat.531685
 • Çanakcı, Ahmet Ali. “Yaz Kuran Kurslarında Kullanılan Öğretim Teknolojileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”. 2. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi Bildirileri. 174-208. Konya: Yediveren Kitap, 2018.
 • Çanakcı, Ahmet Ali. “Din Eğitiminde Motivasyon-Verimlilik Sorunu ve Çözüm Önerileri: Kuran Kursları Örneği”. Din Eğitiminde Motivasyon ve Verimlilik Sempozyumu, Balıkesir: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları/Eğitim-1, (14-15 Mayıs 2017): 31-97.
 • Çilenti, Kamuran. Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. İstanbul: Kadıoğlu Matbaası, 1984.
 • Demirezen, Vijdan - Korkmaz, Mehmet. “Kuran Kursu Öğreticilerinin Yöntem Anlayışları”. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6/2 (2018), 29-58.
 • DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı. Kuran Yolu. Erişim 1 Temmuz 2020. https://kuran.diyanet.gov.tr/
 • DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı. İstatistikler 31.12.2019. Erişim 7 Ağustos 2020. https://stratejigelistirme.diyanet.gov.tr/sayfa/57/istatistikler
 • Diyanet TV, Kuran Öğreniyorum, Erişim 1 Temmuz 2020. http://www.Kuranogreniyorum.tv/
 • Hasan, Ömer Halil. “Kuran-ı Kerim Öğretimi”. çev. Yusuf Alemdar. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8/1 (Haziran 2004), 261-292.
 • Işık, Emin. “Tarihi Gelişimi İçinde Kuran Öğretimi”. Kuran Kurslarında Eğitim, Öğretim ve Verimlilik. 65-69. İstanbul: İslami İlimler Araştırma Vakfı, 2000.
 • Kablan, Süleyman. "Kuran-ı Kerim Öğretiminde Teknolojik İmkânlar ve Kullanımı". İlahiyat Akademi 10 (Aralık 2019), 65-86.
 • Kaya, Umut. “Bir Kuran Öğretim Modeli Olarak 3 Günde Kuran Öğreten Program”. MÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 53 (Aralık 2017), 151-178. https://doi.org/10.15370/maruifd.405255
 • Koç, Ahmet. “Yaz Kuran Kursları Üzerine Bir Araştırma” Diyanet İlmi Dergi 47/ 2 (2011), 7- 52.
 • Korkmaz, Mehmet. Din Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. Kayseri: Kimlik Yayınları, 4. Basım, 2018.
 • MEB, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Erişim 1 Temmuz 2020. https://www.eba.gov.tr/videoizle/Kuran-ogreniyorum
 • Merriam, Sharan B. Qualıtatıve Research: A Guide To Design And Implementation. USA: JosseyBass, 3rd Edition, 2009.
 • Maviş, Fazilet Özge vd. “İlk Okuma Yazma Öğretiminde Cümle Çözümleme ve Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Karşılaştırılması, Tokat İli Örneklemi”. The Journal of Academic Social Science Studies, 28 (Sonbahar 2014), 481-494. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2436
 • Subaşı, Necdet. Türkiye’de Dini Hayat Araştırması Raporu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014.
 • Tunç, İbrahim. Elifba (Kuran) Öğretim Tekniklerinin Standardizasyonu ve Yeni Bir Elifba Önerisi. İstanbul: Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018.
 • Tunç, İbrahim, Elif-Bâ, Erişim 1 Temmuz 2020. http://Elif-Ba.org/
 • Tunç, İbrahim, Temel Elif-Bâ, Erişim 1 Temmuz 2020. http://kuranogreniyorum.net/
 • Yılmaz, Nazif. Kuran-ı Kerim’i Nasıl Öğretelim? İstanbul: DEM Yayınları, 2016.
 • Yıldırım, Ali - Şimşek, Hasan. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 8. Basım, 2011.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.