Gülşah KÖSE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Muğla, Türkiye)
Hatice AYHAN
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Sevinç TAŞTAN
(Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gazimağusa, KKTC, Mersin 10, Türkiye)
Emine İYİGÜN
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Ayşe Nur ÖZÇAKIR
(Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2148-3590 / 2149-2956Sayfa Aralığı: 58 - 64Türkçe

25 0
Hemşirelik Öğrencilerinde Eğitim Stresi Algısı ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki
Amaç: Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin eğitim ile ilgilialgıladıkları stres ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkininincelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Mart-Nisan 2016tarihleri arasında 258 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerintoplanması için Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği ve İnternetBağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistikseldeğerlendirilmesinde Mann-Whitney U, Kruskal Wallis Test veSpearman Korelasyon Testi kullanılmıştır.Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.87±0.95’dir. ÖğrencilerinHemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği toplam puan ortalaması 55.17±15.01olup, ölçeğin alt boyutları olan uygulama stresi puan ortalaması27.64±7.83, akademik stres puan ortalaması 27.51±7.82 ve İnternetBağımlılığı Ölçeği puan ortalaması 34.29±12.26’dır. Uygulama veakademik stres alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı birkorelasyon olduğu, Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği ile İnternetBağımlılığı Ölçeği arasında ilişki olmadığı saptanmıştır.Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar, öğrencilerin hemşirelikeğitimi ile ilgili orta derecede stres algıladıkları, internetbağımlılığının olmadığı, bağımlılık riskinin ise düşük orandaolduğunu göstermektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Akkaya G, Babacan Gümüş A, Akkuş Y. Hemşirelik öğrencilerinin eğitim stresini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Hemşırel ̇ ıkte Eğ ̇ ıṫım ve ̇ Araştırma Dergisı. ̇ 2018;15(4):202-8.
 • 2. Fırat Kılıç H. Hemşirelik öğrencilerinin eğitim stresi ve mesleki benlik saygısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2018;5(1):49- 59.
 • 3. Evgin D, Çalışkan Z, Caner N. Sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin klinik uygulama öncesi kaygı düzeyleri ve stresle başa çıkma tarzları. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017;8(3):22-8.
 • 4. Ergin E, Çevik K, Pakiş Çetin S. Hemşirelik öğrencilerinin eğitimlerine ilişkin algıladığı stres ve stresle baş etme davranışlarının incelenmesi. Hemşırel ̇ ıkte Eğ ̇ ıṫım ve ̇ Araştırma Dergisı. 2018;15(1):16 ̇ -22.
 • 5. Goff AM. Stressors, academic performance, and learned resource fulness in baccalaureate nursing students. Int J Nurs Educ Scholarsh. 2011;8:Article 1.
 • 6. Bagcivan G, Cinar Fİ, Tosun N, Korkmaz R. Determination of nursing students' expectations for faculty members and the perceived stressors during their education. Contemp Nurse. 2015;50(1):58-71.
 • 7. Gurková E, Zeleníková R. Nursing students' perceived stress, coping strategies, health and supervisory approaches in clinical practice: A Slovak and Czech perspective. Nurse Educ Today. 2018;65:4-10.
 • 8. Tastan S, Iyigun E, Ayhan H, Hatipoglu S. Experiences of Turkish undergraduate nursing students in the intensive care unit. Collegian. 2015;22(1):117-23.
 • 9. McCarthy B, Trace A, O’Donovan M, Brady-Nevin C, Murphy M, O'Shea M, et al. Nursing and midwifery students' stress and coping during their undergraduate education programmes: An integrative review. Nurse Educ Today. 2018;61:197-209.
 • 10. Karaca A, Yıldırım N, Ankaralı H, Açıkgöz F, Akkuş D. Hemşirelik eğitimi stres ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2014;16(2):29-40.
 • 11. Brown K, Anderson-Johnson P, McPherson AN. Academic-related stress among graduate students in nursing in a Jamaican school of nursing. Nurse Educ Pract. 2016;20:117-24.
 • 12. Turner K, McCarthy VL. Stress and anxiety among nursing students: A review of intervention strategies in literature between 2009 and 2015. Nurse Educ Pract. 2017;22:21-9.
 • 13. Güler Ö, Çınar S. Hemşirelik öğrencilerinin algıladıkları stresörler ve kullandıkları başetme yöntemlerinin belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı e-Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı. 2010;253-60.
 • 14. Pulido-Martos M, Augusto-Landa JM, Lopez-Zafra E. Sources of stress in nursing students: A systematic review of quantitative studies. Int Nurs Rev. 2012;59(1):15-25.
 • 15. Al-Gamal E, Alzayyat A, Ahmad MM. Prevalence of internet addiction and its association with psychological distress and coping strategies among university students in Jordan. Perspect Psychiatr Care. 2016;52(1):49-61.
 • 16. Schmidt G, Valdez M, Farrell M, Bishop F, Klam WP, Doan AP. Behaviors associated with internet use in military medical students and residents. Mil Med. 2019;184(11-12):750-7.
 • 17. Asiri S, Fallahi F, Ghanbari A, Kazemnejad-Leili E. Internet addiction and its predictors in guilan medical sciences students, 2012. Nurs Midwifery Stud. 2013;2(2):234-9.
 • 18. Ersun A, Şahin Köse B, Muslu G, Beytut D, Başbakkal Z, Conk Z. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde internet kullanımı ile sosyal destek sistemi arasındaki ilişkinin ıncelenmesi. ̇ İÜFN Hem Derg. 2012;20(2):86-92.
 • 19. Öksüz E, Guvenc G, Mumcu Ş. Relationship between problematic internet use and time management among nursing students. Computs Inform Nurs. 2018;36(1):55-61.
 • 20. Anand N, Thomas C, Jain PA, Bhat A, Thomas C, Prathyusha PV, et al. Internet use behaviors, internet addiction and psychological distress among medical college students: A multi centre study from South India. Asian J Psychiatr. 2018;37:71-7.
 • 21. Spada MM. An overview of problematic internet use. Addict Behav. 2014;39(1):3‐6.
 • 22. Turan N, Durgun H, Kaya H, Aştı T, Yilmaz Y, Gündüz G, et al. Relationship between nursing students' levels of internet addiction, loneliness, and life satisfaction. Perspect Psychiatr Care. 2020;56(3):598-604.
 • 23. Gedam SR, Shivji IA, Goyal A, Modi L, Ghosh S. Comparison of internet addiction, pattern, and psychopathology between medical and dental students. Asian J Psychiatr. 2016;22:105-10.
 • 24. Srijampana VVGR, Endreddy AR, Prabhath K, Rajana B. Prevalence, and patterns of Internet addiction among medical students. Medical Journal of Dr. D.Y. Patil University. 2014;7(6):709-13.
 • 25. Azizi SM, Soroush A, Khatony A. The relationship between social networking addiction and academic performance in Iranian students of medical sciences: A cross-sectional study. BMC Psychol. 2019;7(1):28.
 • 26. Yücens B, Üzer A. The relationship between internet addiction, social anxiety, impulsivity, self-esteem, and depression in a sample of Turkish undergraduate medical students. Psychiatry Res. 2018;267:313-8.
 • 27. Rhead M. Stress among student nurses: Is it practical or academic? J Clin Nurs. 1995;4(6):369-76. doi: 10.1111/j.1365-2702.1995.tb00038.x.
 • 28. Young KS. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychol Behav. 1998;1(3):237- 44
 • 29. Balta ÖÇ, Horzum MB. İnternet bağımlılık testi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama. 2008;7(13):87-102.
 • 30. Taşdelen S, Zaybak A. Hemşirelik öğrencilerinin ılk ̇ klinik deneyim sırasındaki stres düzeylerinin ıncelenmesi. FN Hem Derg. 2013;21(2):101 ̇ -6.
 • 31. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [İnternet]. Sayı: 27449-31 Aralık 2009. [Erişim Tarihi: 29 Nisan 2020]. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/12/200 91231-6.htm
 • 32. Khater WA, Akhu Zaheya LM, Shaban IA. Sources of stress and coping behaviours in clinical practice among baccalaureate nursing students. Int J Humanit Soc Sci. 2014;4(6):194-202.
 • 33. Singh C, Sharma S, Sharma KR. Level of stress and coping strategies used by nursing interns. Nurs Midwifery Res J. 2011;7(4):152-60.
 • 34. Ağaçdiken S, Boğa NM, Özdelikara A. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik eğitimine yönelik yaşadıkları stres düzeyinin belirlenmesi. Samsun Sağ Bil Der. 2016;1(1):1-19.
 • 35. Edwards D, Burnard P, Bennett K, Hebden U. A longitudinal study of stress and self-esteem in student nurses. Nurse Educ Today. 2010;30(1):78-84.
 • 36. Yıldırım N, Karaca A, Cangur S, Acıkgoz F, Akkus D. The relationship between educational stress, stress coping, self-esteem, social support, and health status among nursing students in Turkey: A structural equation modeling approach. Nurse Educ Today. 2017;48:33-9.
 • 37. Hasan AA, Jaber AA. Prevalence of internet addiction, its association with psychological distress, coping strategies among undergraduate students. Nurse Educ Today. 2019;81:78-82.
 • 38. Bhandari PM, Neupane D, Rijal S, Thapa K, Mishra SR, Poudyal AK. Sleep quality, internet addiction and depressive symptoms among undergraduate students in Nepal. BMC Psychiatry. 2017;21;17(1):106.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.