Çiğdem ASAR
(Milli Eğitim Bakanlığı, Yalova, Türkiye)
Hasan KAYIKLIK
(Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri, Adana, Türkiye)
Asım YAPICI
(Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 0Sayı: 36ISSN: 1304-4524 / 2651-2637Sayfa Aralığı: 375 - 405Türkçe

6 0
Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Yalova Örneği
Bireyin duygu, düşünce ve davranışıyla tanımlanan değer kavramı, ne olduğu kadar, neyi ne kadar kapsadığı konusunda da akademik çevrelerce henüz üzerinde uzlaşılamamış bir kavramdır. Literatürü taradığımızda yüzlerce değer tanımının olduğu, farklı bilimsel disiplinlerde, hatta aynı disiplin içinde bulunan araştırmacıların dahi çeşitli kuramsal yaklaşımlara göre değer tanımlamaları yaptıkları görülebilir. Son zamanlarda birçok bilim insanı ve araştırmacı tarafından, değerlerin insan yaşantısı ve davranışlarına etkisi daha yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Çalışmamızın temel amacı, Yalova örneği üzerinden, lise öğrenimi gören öğrencilerin değer eğilimlerini ortaya koymaktır. Çalışmamızda ilişkisel tarama yöntemine uygun olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Yalova İli lise öğrencileridir. Örneklem Yalova’da Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam-Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Acar, Hakan vd.. "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Değer Yönelimleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24/1 (2016), 97-118.
 • Akkaya, Nevin. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercihleri: DEU (Buca Eğitim Fakültesi Örneği)". TSA/Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 17/2 (2013), 69-82.
 • Aktepe, Vedat - Yel, Selma. "İlköğretim Öğretmenlerinin Değer Yargıların Betimlenmesi: Kırşehir ili örneği". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7/3 (2009), 607-622.
 • Altun, Rıza. "Fen Lisesi ve İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri (Samsun Örneği)". Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2015), 195-224.
 • Arslan, Mustafa - Tunç, Esra. "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerindeki Farklılaşmalar". Değerler Eğitimi Dergisi 11 (2013), 7-39.
 • Ateş, Bozdoğan Figen. Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara İli Örneği). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • Aydın, Mustafa. "Değerler, İşlevleri ve Ahlâk". Eğitime Bakış Dergisi 7/19 (2011), 39-45.
 • Başaran, Fatma. "Üniversite Eğitim Süresi İçerisinde Öğrencilerin Değer Tercih Sıralamalarında Değişme". VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. ed. Rüveyda Bayraktar - İhsan Dağ. 49-58. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını, 1993.
 • Çileli, Meral - Tezer, Esin. "Life and Value Orientations of Turkish University Students". Adolescence. 33/129 (1998), 219-224.
 • Dilmaç, Bülent vd.. "Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Değerler Eğitimi Dergisi 6/16 (2008), 69-91.
 • Doğan, Mebrure. "Ergenlerin Değer Yönelimleri ve Değer Yönelimlerinin İnternet Bağımlılığıyla İlişkisinin İncelenmesi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5/10 (2018), 263-285.
 • Duriez, Bart vd.. "Dindarlık Hayatımızı Hâlâ Etkiliyor Mu? Çeşitli Dindarlık Tiplerine Göre Değer Yapılarının Farklılaşmasını Destekleyen Yeni Deliller". çev. Veysel Uysal. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (2003), 25-42.
 • Emre, Yunus. Değişen Dünyada Değer Yönelimleri ve Dindarlık (KKTC Örneği). Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • Feather, Norman T. "Gender Differences İn Values: Implications of The Expectancy-Value Model". İntention and Volition. ed. Frank Halisch - Julius Kuhl. 31-45. Berlin: Springer-Verlag, 1997.
 • Fichter, Joseph. Sosyoloji nedir?. çev. Nilgün Çelebi. Ankara: Anı Yayıncılık, 2002.
 • Güngör, Halil İbrahim vd.. "Yetişkinlerde Değer Tercihlerinin Narsistik Kişilik Özellikleri Yordaması". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12/2 (2012), 1271-1290.
 • Güven, İsmail. "Küreselleşme ve Eğitim Dizgesine Yansımaları". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 32/1 (1999), 145-159.
 • İşcan Demirhan, Canay. İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, 2007.
 • Karaca, Rüveyda. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • Kaya, Zöhre vd.. "Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2017), 662-674.
 • Kınasakal, İdris. İlköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler Programı’nda yer alan değerlerin, kazanılmışlık düzeyinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
 • Kıran, Özgür - Gül, Seyfullah. "Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Schwartz Değerler Ölçeği Açısından İncelenmesi". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9/47 (2016), 487-495.
 • Kızılgeçit, Muhammed vd.. "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi: Rize Örneği". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (2015), 43-84.
 • Kuşdil, M. Ersin - Kağıtçıbaşı, Çiğdem. "Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı". Türk Psikoloji Dergisi 45 (2000), 59-76.
 • Lindeman, Marjaana - Verkasalo, Markku. "Measuring Values With The Short Schwartz’s Values Survey". Journal of Personality Assessment 85 (2005), 170-178.
 • Loyd, Fernald - Soloman, George. "Value Profiles of Males ve Female Entrepreneurs". Journal of Creative Behaivor 21/3 (1987), 234- 237.
 • Mehmedoğlu, Ali Ulvi. "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık Değer İlişkisi: M. Ü. İlahiyat Fakültesi Örneği". M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (2006), 133-167.
 • Özcan, Zeynep - Erol, Hatice Kübra. "Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi: Karabük Örneği". Journal of History Culture and Art Research 6/4 (2017), 913- 947.
 • Polat, Seyat - Çalışkan, Muhittin. "Ortaokul Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26/2 (2013), 1-18.
 • Rokeach, Milton. The Nature of Human Values. New York: The Frees 1973.
 • Sarı, Enver. "Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği". Değerler Eğitimi Dergisi (2005), 73-88.
 • Sarıcı-Bulut, Safiye. "Gazi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 1/3 (2012), 216-238.
 • Schwartz, Shalom H. "Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries". Advances in Experimental Social Psychology. ed. Mark P. Zanna. 1-65. London: Academic Press, 1992.
 • Schwartz, Shalom H. "Les Valeurs De Base De La Personne: Théorie, Mesures Et Applications". Revue Française De Sociologie 4/47 (2006), 929-968.
 • Schwartz, Shalom H.- Bardi, Anat. "Value Hierarchies Across Cultures: Taking A Similarities Perspective". Journal of CrossCultural Psychology 32 (2001), 268-290.
 • Schwartz, Shalom H.- Huismans, Sipke. "Value Priorities and Religiosity in Four Western Religions". Social Psychology Quarterly 58/2 (1995), 88-107.
 • Schwartz, Shalom H.- Rubel, Tammy. "Sex Differences In Value Priorities: Cross Cultural and Multimethod Studies". Journal of Personality and Social Psychology 89/6 (2005), 1010-1028.
 • Sesli, Çiğdem - Başaran Demir, Semra. "Ortaöğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Özerklik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13/34 (2016), 238-258.
 • Smith, Peter B.- Schwartz, Shalom H. "Values". Social Behavior and Applications, Handbook of cross-cultural psychology. ed. John W. Berry vd. 75-118. Boston: Allyn& Bacon, 1997.
 • Spranger, Eduard. İnsan Tipleri, Bir Kişilik Psikolojisi. çev. Ahmet Aydoğan. İstanbul: İz Yayınları, 2001.
 • Şahin Fırat, Necla - Açıkgöz, Kemal. "Bazı Değişkenler Açısından Öğretmenlerin Değer Sistemleri". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2012), 422-435.
 • Ural, Sedef Nazlı - Sağlam, Halil İbrahim. "İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik Tutum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Değerler Eğitimi Dergisi 9/22 (2011), 161-180.
 • Vatandaş, Celalettin. "Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı". Sosyoloji Konferansları Dergisi 35 (2007), 29-56.
 • Verkasalo, Markku vd.. "Universal Values İn Estonia, Finland and Sweden". Ethnologia Europaee 24/1 (1994), 101-117.
 • Verkasalo, Markku vd.. "15 Year Old Pupils and Their Teachers’ Values, and Their Beliefs About The Values of An İdeal Pupil". Educational Psychology 16/1 (1996), 35-47.
 • Yağcı, Hamdiye. Ortaöğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • Yapıcı, Asım. "Biz Ve Onlar: İç ve Dış Dinî Grupların Oluşumu Besleyen Faktörler ve Aidiyet Psikolojisi". Kur’an ve Toplumsal Bütünleşme: Mezhepler ve Dinî Gruplar Arası İlişkiler. ed. Hayati Hökelekli - Vejdi Bilgin. 247-279. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2015.
 • Yapıcı, Asım - Kayıklık, Hasan. "Ruh Sağlığı Bakımından Öz Saygı Kaygı İle İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği". Değerler Eğitimi Dergisi 3/9 (2005), 177-206.
 • Yapıcı, Asım vd.. "Value Orientations of Teacher Candidates". Electronic Journal of Social Sciences 11/42 (2012), 129-151.
 • Yapıcı, Asım - Zengin, Zeki Salih. "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği". Değerler Eğitimi Dergisi 1/4 (2003), 173-206.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.