Abdussamet VARLI
(Bayburt Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı Bayburt, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 0Sayı: 18ISSN: 2147-0049 / 2147-2823Sayfa Aralığı: 224 - 247Türkçe

5 0
Kur’an’da Peygamberler Örnekliğinde Ailede Anne-Baba ve Çocukların Hukuku
Kur’an, geçmiş ümmetlerin hayatlarından kesitleri, ders çıkartıp güncelleme adına insanlığa örnek olması için içerisine almış bir kitaptır. Bu yönüyle Kur’an’ın belli bir kısmını kıssalar oluşturur. Bu kıssalar içerisinde çağlarına damga vurmuş peygamber misalleri önemli yer tutar. Peygamberlerin, nebevî ya da beşerî hayatta karşılaştıkları olaylara karşı tutum ve davranışları, farklı yönleriyle âhir zaman insanının dikkatine sunulur. Toplumların temel yapıtaşı olma özelliğini tüm asırlarda ve toplumlarda koruyan aile kurumundaki bireylere karşı peygamberlerin takınmış oldukları tutum ve davranışların bir kısmı Kur’an’da yer almaktadır. Aile kurumunda huzur ve saadetin yerleşmesi ve ailede zaman zaman karşılaşılan olaylara doğru ve yerinde tepkilerin verilebilmesi için, Kur’an’da yer verilmiş peygamberlerin rol model davranışları son derece önemlidir. Bu bağlamda, kişinin kendi dışında en öncelikli kimseler olan anne-baba ve evlatların peygamberler ekseninde Kur’an’daki hukuku ele alınacaktır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî elMervezî. el-Müsned. Müessesetü’r-risale, 2001.
 • Akdoğan, Ali. Geleneksel toplumdan modern topluma geçişte dini hayat : (Rize il merkezi örneği). İstanbul: Rağbet Yayınları, 2002.
 • Alûsî, Ebü’s-Senâ Şihâbüddîn Mahmûd b. Abdillâh b. Mahmûd el-Hüseynî el-. Ruhu’l-me`anî. Beirut: Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1415.
 • Aruçi, Muhammed. “Ülü’l-Azm”. 42/294-295. İstanbul: TDV Yayınları, 2012.
 • Aydın, Mahmut. “Yahya”. 43/232-234. İstanbul: TDV Yayınları, 2013.
 • Begavî, Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ el-. Me’alimu’t-tenzîl. 5 Cilt. Beirut: Daru ihyai’t-türasi’l-Arabi, 1420.
 • Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-. el-Âdâb li’l-Beyhakî. Beirut, 1998.
 • Beyhakī, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-. es-Sünenü’l-kübrâ. Beirut: Daru’lkütübi’l-ilmiyye, 3. Baskı., 2003.
 • Beyzâvî, Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullāh b. Ömer b. Muhammed el-. Envaru’t-tenzil ve esraru’t-te’vil. 4 Cilt. Beirut: Daru ihyai’t-türasi’l-Arabi, 1418.
 • Bezzâr, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhâlik el-Basrî el-. Müsnedü’l-Bezzâr (elBahrü’l-Zehhar). 9 Cilt. Medîneü’l-Münevvere, 1. Baskı., ts.
 • Bikaî, Ebü’l-Hasen Burhânüddîn İbrâhîm b. Ömer b. Hasen er-Rubât el-Hırbevî el-. Nazmü’d-dürer fî tenasûbi’l-ayati ve’s-süver. 22 Cilt. Kahire: Darü’l-kitabi’lİslami, ts.
 • Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-. el-Câmiu’s-sahîh. 4 Cilt. Riyad: Mektebetü’l-mearif, 2002.
 • Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-. el-Edebü’l-müfred. 1 Cilt. Beirut: Darü’l-beşâiri’l-İslamiyye, 3. Baskı., 1989.
 • Cessâs, Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî el-. Ahkâmü’l-Kur’an. 3 Cilt. Beirut: Daru’lkütübi’l-ilmiyye, 1994. Cevizci, Ahmet. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999.
 • Ebû Amr ed-Dânî, Osman b. Said b. Osman. er-Risâletü’l-vâfiyye li mezhebi ehli’s-sünne, Kuveyt: Daru’l-imam Ahmed, 2000.
 • Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî. Sünenu Ebî Davud. 4 Cilt. Beyrut: el-Mektebetü’l-Asrıyye, ts.
 • Ebû Osman, Said b. Mansur b. Şube el-Horasanî. et-Tefsîr min süneni Saîd b. Mansûr. 5 Cilt. thk: Sad b. Abdullah. Daru’s-Samiî, 1997.
 • Ebüssuûd Efendi. İrşâdü’l-ʿakli’s-selîm (Tefsiru Ebis’-Suûd). Beirut: Daru ihyai’ttürasi’l-Arabi, ts. Erbal, Mustafa E. Hz. Peygamber ve Aile Hayatı. “Türk Ailesi ve Batı Avrupa’daki Bazı Değişmeler”, 261-274.
 • Harman, Ömer Faruk. “Îsâ”. 22/465-472. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.
 • Harman, Ömer Faruk. “İsmâil”. 23/76-80. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
 • Harman, Ömer Faruk. “Nûh”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 33/224-227. İstanbul: TDV Yayınları, 2007.
 • İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir b. Muhammed b. Muhammed et-Tâhir et-Tûnisî. etTahrîr ve’t-tenvîr. Tunus: Daru’t-Tunusiyye, 1984.
 • İbn Ebî Hatim, Abdurrahman b. Muhammed b. İdris. Tefsiru’l-Kur’an’l-Azim. Arabistan: Mektebetü nizar Mustafa el-Baz, 1419.
 • İbn Ebû Hâtim, Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî. Tefsiru’l-Kur’an’l-Azîm. Mektebetü nizar Mustafa el-Baz, 3. Baskı., 1419.
 • İbn Hazm, Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd el-Endelüsî el-Kurtubî. el-Fasl fi’lmilel ve’l-ehvâi ve’n-nihal. Kahire: Mektebet’l-hanci, ts.
 • İbn Kesir. Büyük İslam Tarihi (el-Bidaye ve’n-Nihaye). çev. Mehmet Keskin. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1994.
 • İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî. Sünenü İbn Mâce. 2 Cilt. Daru ihyai’l-kütübi’l-Arabî, ts.
 • İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed elBağdâdî - Abdürrezzak el-Mehdi. Zâdü’l-mesîr fî ʿilmi’t-tefsîr. Beirut: Daru’lkitabi’l-Arabi, 1422.
 • Îcî, Ebü’l-Meâlî Muînüddîn Muhammed b. Abdirrahmân b. Muhammed el-. Câmiʿu’lbeyân fî tefsîri’l-Ḳurʾân (Tefsiru’l-Îcî). 4 Cilt. Beirut: Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2004.
 • Kasapoğlu, Abdurrahman. “Kur’an’da Anne Çocuk ilişkisi”. Ekev Akademik Dergisi 30 (2007), 85-102.
 • Kocacık, Faruk. Sivas’ta kentsel aile. F. Kocacık, 1997.
 • Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-. el-Cami’ li ahkami’l-Kur’an. 20 Cilt. Kahire: Darü’l-kütübi’l-Mısrıyye, 1964.
 • Kuşeyrî, Ebü’l-Kasım Zeynülislâm Abdülkerîm b. Hevâzin b. Abdilmelik el-. Letâʾifü’l-işârât (Tefsiru’l-kuşeyrî). Mısır: el-Hey’etü’l-Mısrıyye, 3. Baskı., ts.
 • Mâturîdî, Ebu M. Mansur el-. Tefsîrü’l-Mâturîdî (Teʾvîlâtü’l-Ḳurʾân). 15 Cilt. Bayrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 2005.
 • Mâverdî, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-. en-Nuket ve’l-u’yûn. 6 Cilt. Beirut: Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, ts.
 • Mâverdî, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-. en-Nüket ve’l-ʿuyûn (Tefsiru’l-Maverdî). 6 Cilt. Lübnan: Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, ts.
 • Mekkî, Ebû Muhammed Ebî Tâlib Hammûş b. Muhammed el-Kaysî. el-Hidâye ilâ buluği’n-nihâye. 13 Cilt. Şarika: Camiatü’ş-Şarika, 2008.
 • Morris, Desmond. Çıplak Maymun. çev. Nuran Yavuz. İnkılap Kitabevi, 1985.
 • Mukatil b. Süleyman, Ebü’l-Hasen b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî. Tefsiru Mukatil b. Süleyman. Beyrut: Daru ihyai’t-türasi’l-Arabi, 1423.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî. el-Müsnedü’s-sahih. 5 Cilt. Beyrut: Daru ihyai’t-türasi’l-Arabi, ts.
 • Özer, Dilara Sevimay - M. Kamil Özer. Çocuklarda Motor Gelişim. Ankara: Nobel Yayın dağıtım, 2004.
 • Râzî, Ebû Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn etTaberistânî er-. Tefsiru’l-Kebir (Mefâtîhu’l-gayb). 30 Cilt. Beyrut: Daru ihyai’ttürasi’l-Arabi, 1420.
 • Sa‘lebî, Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm es-. el-Keşf ve’l-beyân an tefsiri’lKur’an. 10 Cilt. Lübnan: Daru ihyai’t-türasi’l-Arabi, 2002.
 • Semerkandî, Ebü’l-Leys İmâmü’l-hüdâ Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrâhîm es- . Tefsiru’s-Semerkandî. Beirut: Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1993.
 • Tabakoğlu, Ahmet. “Batıda Aile ve Kadın”. Sosyal Hayatta Kadın (İlmî Toplantı), 177- 198.
 • Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî el-Bağdâdî et-. Camiu`lbeyân fî te’vili’l-Kur’an. Müessesetü’r-risale, 2000.
 • Tümer, Günay. “Âzer”. 4/316-317. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.
 • Tüsterî, Ebû Muhammed Sehl b. Abdillâh b. Yûnus b. Îsâ b. Abdillâh b. Refî‘ et-. Tefsiru’t-Tüsterî. Beirut: Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1. Baskı., 1423.
 • Zemahşerî, Ebü’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-. el-Keşşaf. 4 Cilt. Beyrut: Daru’l-kitabi’l-Arabi, 1407.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.