Funda AYDIN GÜÇ
(Giresun Üniversitesi, Matematik Eğitimi Bölümü, Giresun, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 8Sayı: 2ISSN: 2148-3485 / 2148-3272Sayfa Aralığı: 392 - 410Türkçe

36 0
Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra ile Çözülebilen Problem Kurma Performansları
Bu çalışmanın amacı matematik öğretmenlerinin GeoGebra ile çözülebilen problem kurma performanslarını belirlemektir. Çalışmanın katılımcılarını 20 gönüllü ortaokul matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında öğretmenlerden matematik öğretim programından bir kazanım seçmeleri ve bu kazanıma uygun GeoGebra ile çözülebilen bir problem kurmaları istenmiştir. Kurulan problemler “Matematiksel dilin doğru kullanıldığı problem kurabilme, Kazanıma uygun problem kurabilme, Çözülebilir problem kurabilme, Orijinal bir problem kurabilme, GeoGebra’nın çözümde işlevsel olarak işe koşulabildiği problem kurabilme” niteliklerine göre analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; öğretmenlerin yarıdan fazlasının matematiksel dili doğru olarak kullandığı ve kazanıma uygun, çözülebilir problem kurabildiği görülmüştür. Orijinal bir problem kurabilme ve GeoGebra’yı işlevsel olarak işe koşma performanslarının ise oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Eksiksiz gerçekleştirilen enyüksek performansın kazanıma uygun problem kurabilme performansı olduğu, en düşük performansın ise GeoGebra’nın çözümde işlevsel olarak işe koşulabildiği problem kurabilme performansının olduğu görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abu-Elwan, R. (2011). Effect of using Cabri II environment by prospective teachers on fractal geometry problem posing. In M. Joubert, A. Clark-Wilson & M. McCabe (Eds.), Proceedings of the 10th International Conference for Technology in Mathematics Teaching (pp. 56-61). Portsmouth, UK.
 • Afrilianto, M., & Sabandar, J. (2019). Improving Students’ Mathematical Problem Posing Ability Using PACE Model. Journal of Physics: Conference Series, 1315, 1, 012007.
 • Altun, M. (2015). Matematik Öğretimi (11. Baskı). Alfa Akademi.
 • Arıkan, E. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 305-325.
 • Aygün, D., Hacısalihoğlu-Karadeniz, M., & Bütüner, S. Ö. (2020). Kavram karikatürü uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin matematiksel sembol, terim/kavram kullanımına yansımaları. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 7(3), 151-172.
 • Baki, A. (2004). Problem solving experiences of students mathematics teachers through Cabri: A case study. Teaching Mathematics and Its Applications, 23(4), 172-180.
 • Baki, A. (2018), Matematik Öğretme Bilgisi (1. Baskı). Pegem Akademi.
 • Bayazit, İ., & Kırnap-Dönmez, S. M. (2017). Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin orantısal akıl yürütme gerektiren durumlar bağlamında incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(1), 130-160.
 • Bonotto, C. (2013). Artifacts as sources for problem-posing activities. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 37-55.
 • Bonotto, C., & Dal Santo, L. (2015). On the relationship between problem posing, problem solving, and creativity in the primary school. F. M. Singer, N. F. Ellerton, J.F. Cai (Ed.), Mathematical Problem Posing (pp. 103-123). Springer.
 • Brown, S. I. & Walter M. I. (2005). The Art of Problem Posing. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Bunar, N. (2011). Altıncı sınıf öğrencilerinin kümeler, kesirler ve dört işlem konularında problem kurma ve çözme becerileri. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bülbül, B. Ö., Güler, M., Gürsoy, K., & Güven, B. (2020). For what purpose do the student teachers use DGS? A qualitative study on the case of continuity. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 7(3), 785-801. https://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/765.
 • Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., & Pitta-Pantazi, D. (2005). Problem solving and problem posing in a dynamic geometry environment. The Mathematics Enthusiast, 2(2), 124-143.
 • Chua, P. H., & Wong, K. Y. (2012). Characteristics of problem posing of grade 9 students on geometric tasks. In J.
 • Dindyal, L. P. Cheng & S. F. Ng (Eds.), Mathematics education: Expanding horizons (Proceedings of the 35th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia). Singapore: MERGA.
 • Contreras, J. (2013). Fostering Mathematical Creativity through Problem Posing and Modeling using Dynamic Geometry: Viviani’s Problem in the Classroom. Journal of Mathematics Education at Teachers College, 4(2), 66-72. https://journals.library.columbia.edu/index.php/jmetc/article/view/632.
 • Crespo, S., & Sinclair, N. (2008). What makes a problem mathematically interesting? Inviting prospective teachers to pose better problems. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(5), 395-415.
 • Cunningham, R. F., (2004). Problem Posing: an opportunity for incresaing student responsibility. Journal of mathematics and computer education, 38(1), 83-89.
 • Çetinkaya, A. (2017). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çetinkaya, A., & Soybaş, D. (2018). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), 169-200.
 • Çıldır, S., & Sezen, N. (2011). Skill levels of prospective physics teachers on problem posing. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 105-116.
 • Ev-çimen, E., & Yıldız, Ş. (2018). Altıncı sınıf öğrencilerinin sütun grafiğine uygun problem kurma becerilerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48), 325-354.
 • Freire, P. (2018). Pedagogy of the oppressed. Bloomsbury publishing.
 • Fukuda, C., & Kakihana, K. (2009). Problem Posing and its Environment with technology. In Proceeding of 33rd conference of Japan Society for Science Education. https://atcm.mathandtech.org/ep 2009/papers_full/2812009_17164.pdf
 • Geçici, M. E. (2018). Sekizinci sınıf öğrencilerinin geometri problemi kurma becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Goldenberg, E.P. (2003). Problem posing as a tool for teaching mathematics. in H.N. Schonfeld (Ed), Teaching Mathematics Through Problem Solving: Grade 6-12 (pp. 69-84). National Council of Teachers of Mathematics.
 • Hacıömeroğlu, E. S., Bu, L., Schoen, R. C., & Hohenwarter, M. (2009). Learning to develop mathematics lessons with GeoGebra. MSOR Connections, 9(2), 24-26.
 • Hiebert, J., & Wearne, D., (2003). Developing understanding through problem solving. In H.L. Schoen & R. Charles (Eds.), Teaching mathematics through problem solving: Grades 6-12: 3-14. National Council of Teachers of Mathematics.
 • Hohenwarter, M., Hohenwarter, J., Kreis, Y., & Lavicza, Z. (2008). Teaching and learning calculus with free Dynamic Mathematics Software GeoGebra. Proceeding of International Conference in Mathematics Education 2008, Monterrey, Mexico.
 • Kaba, Y., & Şengül, S. (2016). Developing the Rubric for Evaluating Problem Posing (REPP). International Online Journal of Educational Sciences, 8(1), 8-25.
 • Kanbur, B. (2017). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının dinamik geometri yazılımı ile desteklenmiş ortamda problem kurma durumlarının ve görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karaaslan, K. G. (2018). Problem kurma yaklaşımıyla desteklenen bir matematik sınıfında öğrencilerin cebir öğrenmelerinin ve problem kurma becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kılıç, Ç. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının farklı problem kurma durumlarında sergilemiş oldukları performansın belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 1195-1211.
 • Kırnap-Dönmez, S. M. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kojima, K., Miwa, K. & Matsui, T. (2013). Supporting Mathematical Problem Posing with a System for Learning Generation Processes through Examples., IJ Artificial Intelligence in Education, 22/4, 161–190.
 • Korkmaz, E., & Gür, H. (2006). Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 64-74.
 • Kwek, M. L., & Lye, W. L. (2008). Using problem-posing as an assessment tool. In 10th Asia-Pacific Conference on Giftedness, Singapore.
 • Lavy, I., & Shriki, A. (2010). Engaging in problem posing activities in a dynamic geometry setting and the development of prospective teachers’ mathematical knowledge. Journal of Mathematical Behavior, 29(1), 11-24.
 • Leung, S. S., & Silver, E. A. (1997). The role of task format, mathematics knowledge, and creative thinking on the arithmetic problem posing of prospective elementary school teachers. Mathematics Education Research Journal, 9(1), 5-24.
 • Leung, S.S. (2013). Teachers implementing mathematical problem posing in the classroom: challenges and strategies. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 103-116. https://doi.org/10.1007/s10649-012-9436-4.
 • Mestre, J., P. (2002). Probing adults’ conceptual understanding and transfer of learning via problem posing. Applied Developmental Psychology, 3, 9–50.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods (2nd ed.). Sage Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıflar). T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu, 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı, Yayımlandığı Resmi Gazete: 24.06.1973 tarih ve 14574 sayılı.
 • Muzdalipah, I., & Yulianto, E. (2015). The Aplication of Geogebra in Mathematical Problem Solving and Problem Posing of Prospective Teacher. Jurnal Siliwangi, 1(1), 63-74.
 • National Council of Teachers of Mathematics, (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. (1st ed.). National Council of Teachers of Mathematics.
 • National Council of Teachers of Mathematics, (2000). Principles and standarts for school mathematics. National Council of Teachers of Mathematics.
 • Ngah, N., Ismail, Z., Tasir, Z., Said, M., & Haruzuan, M. N. (2016). Students’ ability in free, semi-structured and structured problem posing situations. Advanced Science Letters, 22(12), 4205-4208.
 • Nicolaou, A.A., & Philippou, G. N. (2007). Efficacy beliefs, problem posing, and mathematics achievements. In D. Pitta-Pantazi, & G. Phillippou (Eds.), Proceedings of the V. Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 308-317). Larnaca, Cyprus: Department of Education, University of Cyprus.
 • Novianggraeni, T. D., Siswono, T. Y. E. (2017). Improvıng students’ creatıve thınkıng abılıty through problem posıng-geogebra learnıng method. MATHEdunesa, 6(2), 160-166.
 • Oxman, V., Stupe, M., & Jahangiri, J. M. (2018). " What If Not" Strategy Applied to Open-Ended Stimulating Problem Posing in Inquiry-Based Geometry Classes. International Journal for Technology in Mathematics Education, 25(3).
 • Özgen, K. Aydın, M., Geçici, M. E., & Bayram, B. (2017). Sekizinci sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(2), 218-243.
 • Özgen, K., & Bayram, B. (2019). Problem Kurma Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Elementary Education Online, 2019; 18(2), 663-680.
 • Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Advances in motivation and achievement, 10(149), 1- 49.
 • Petkova, M., & Velikova, E. (2015). Mathematical problem posing on the basis of the geogebra multiplatform. In Proceedings of the Annual Conference RU & SU, 54(6.4), 28-39.
 • Russell, M. K., & Airasian, P. W., (2001). Classroom assessment: Concepts and applications. McGraw-Hill.
 • Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. Academic Press.
 • Silver, E. A. & Cai, J. (2005). Assessing students’mathematical problem posing. Teaching Children Mathematics, 12(3), 129-135.
 • Silver, E. A., & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students. Journal for research in mathematics education, 27(5), 521-539.
 • Singer, F. M., Ellerton, N., & Cai, J. (2013). Problem-posing research in mathematics education: New questions and directions. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 1-7.
 • Singer, F. M., Voica, C., & Pelczer, I. (2017). Cognitive styles in posing geometry problems: implications for assessment of mathematical creativity. ZDM, 49(1), 37-52.
 • Siswantoro, M. D., & Siswono, T. Y. E. (2019). Students’ Mathematics Conceptual Understanding in Problem Posing Learning Based on Geogebra Application. MATHEdunesa, 8(2), 338-341.
 • Stoyanova, E. (2003). Extending students’ understanding of mathematics via problem posing. The Australian Mathematics Teacher, 59(2), 32-40.
 • Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students' problem posing in school mathematics. In P. Clarkson (Ed.), In Proceedings of the 19th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (pp.518-525). Mathematics Education Research Group of Australasia.
 • Şengül, S., & Katrancı, Y. (2014). Structured problem posing cases of prospective mathematics teachers: Experiences and suggestions, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(4), 190-204.
 • Şengül, S., & Katranci, Y. (2012). Problem solving and problem posing skills of prospective mathematics teachers about the sets subject. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69, 1650-1655.
 • Taşkın, D. (2016). Üstün yetenekli tanısı konulmuş ve konulmamış öğrencilerin matematikte yaratıcılıklarının incelenmesi: Bir özel durum çalışması. Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tertemiz, N., & Sulak, S. E. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 12(3), 713-729.
 • Tichá, M., & Hošpesová, A. (2013). Developing teachers’ subject didactic competence through problem posing. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 133-143.
 • Turhan, B., & Güven, M. (2014). Problem kurma yaklaşımıyla gerçekleştirilen matematik öğretiminin problem çözme başarısı, problem kurma becerisi ve matematiğe yönelik görüşlere etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(2), 217-234.
 • Van Harpen, X. Y., & Sriraman, B. (2013). Creativity and mathematical problem posing: an analysis of high school students' mathematical problem posing in China and the USA. Educational Studies in Mathematics, 82(2), 201-221.
 • Voorst, C. V. (1999). Technology in mathematics teacher education. Retrieved October 27, 2020, http://www.cimm.ucr.ac.cr/usodetecnologia/Uso%20de%20tecnologia/PDF,%20Viejos%20y%20Nuevos%2 0(uso%20de%20tecnologia)/Van%20Voorst,%20C.pdf
 • Yevdokimov, O. (2005). On development of students' abilities in problem posing: A case of plane geometry. In Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Mathematics Education (pp. 255-267). University of Palermo.
 • Yıldız, Z., & Özdemir, A. Ş. (2015). Analyzing of Problem Posing Abilities of Preservice Middle School Mathematics Teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 1-12.
 • Yuan, X., & Sriraman, B. (2011). An exploratory study of relationships between students’ creativity and mathematical problem posing abilities. In B. Sriraman, K. Lee (eds.), The Elements of creativity and giftedness in mathematics, Sense Publishers.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.