Enes YAŞAR
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Çanakkale, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 21Sayı: 1ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 162 - 176Türkçe

22 0
AMERİKAN KOLEJLERİNİN EĞİTİM ANLAYIŞI VE TÜRK ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KOLEJLİ NEREYE ROMANI ÖRNEĞİ
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki Amerikan kolejlerinin eğitim anlayışını ve Türk öğrenciler üzerindeki etkilerini Kolejli Nereye romanı bağlamında ortaya koymaktır. Bu nedenle çalışmada romanın başkahramanı Turan’ın Amerikan Kolej’inde almış olduğu eğitim, öğrenme-öğretme süreçleri ve ders dışı etkinlikler çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada amaçlı örneklem yoluna gidilmiş olup Kolejli Nereye romanı ele alınmıştır. Romandan elde edilen değer çözümlemeleri için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede Amerikan kolejlerinin eğitim anlayışı, öğretmen-öğrenci ilişkileri, ders işleme yöntemleri ve ders dışı aktiviteleri Kolejli Nereye romanındaki Turan karakteri üzerinden irdelenmiştir. Çalışmada Turan nezdinde Türk öğrencilerin Amerikan Koleji’ne sempati duymasını sağlayan başlıca unsurun öğretmenlerin öğrencilerle olan samimi ilişkileri olduğu tespit edilmiştir. Derslerde öğrencilerin rahatça hareket ederek düşüncelerini ifade edebiliyor olmaları ve iyi derecede yabancı dil öğrenmelerin Turan’ı etkileyen diğer önemli faktörlerden olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca kolejde sağlanan fiziki imkânların ve sosyal aktivitelerin Turan’ın düşünce anlayışını etkilediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak Amerikan Koleji’nin Türk öğrencilere eğitim aracılığıyla geniş imkânlar sunduğu ve iyi bir gelecek vadettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca kolej tarafından sunulan imkânların Turan’ın zihninde Türklerin Amerikalılara bir medeniyet borçlu olduğu anlayışı oluşturduğu görülmüştür. Bu çerçevede romanın Turan karakteri aracılığıyla yabancı okullardaki modern eğitim anlayışının Türk öğrencileri özünden ve millî değerlerinden uzaklaştırdığı gerçeğini ortaya koyduğu anlaşılmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akyüz, Y. (2012). Türk eğitim tarihi. Pegem Yayınları.
 • Arzık, N. (1983). Tek at tek mızrak, anılar-I. Kaynak Yayınları.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methots in education. Routledge.
 • Cramer, J. F., & Browne, G. S. (1977). Çağdaş eğitim (F. Oğuzkan, Çev.). Millî Eğitim Basımevi.
 • Çitçi, S. (2008). Türk romanında yabancı okullar ve kültürel değişimdeki rolleri (1881-1950) [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Demir, Ö. & Acar, M. (1992). Sosyal bilimler sözlüğü. Ağaç Yayınları.
 • Demolins, E. (2016). 19. yüzyılda karşılaştırılmalı eğitim denemesi: Anglo-Saksonların üstünlüğünün sebepleri nelerdir? (A. Fuad & A. Naci, Çev.). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Doğan, M. (1986). Batılılaşma ihaneti. Beyan Yayınları.
 • Ebüzziya, Z. & Kozikoğlu, S. (1986). 1921-1933 Galatasaray tarihçesi - 1933 mezunları ve 50 yılları. Galatasaray Eğitim Vakfı.
 • Enkins, H. D. (2008). Robert Kolej’in kızları misyonerlik, feminizm, yabancı okullar (A. Aksu, Çev.). Dergâh Yayınları.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. Alkım Yayınevi.
 • Ergün, M. (1996). II. Meşrutiyet devrinde eğitim hareketleri. Ocak Yayınları.
 • Ertuğrul, H. (2005). Kültürümüzü etkileyen okullar. Nesil Yayınları.
 • Fildiş, B. (2018). Prens Sabahattin’in eğitim anlayışı ve Nezahat Nurettin Ege’nin “iki kıt’a üzerinde bir şehirde yaşayan Turgut” romanı. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018(33), 29-44.
 • Fincancı, M. N. (1983). The story of Robert College old and new. Redhouse Press.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (A. Ersoy & P. Yalçınoğlu, Çev.). Anı Yayıncılık.
 • Hesapçıoğlu, M. (2009). Türkiye’de Cumhuriyet döneminde eğitim politikası ve felsefesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29(29) 121-138.
 • Işık, A. (2005). Egemen dillerin diğer dilleri etkisi altına alması ve yabancı dil eğitim. Abant Izzet Baysal University Graduate School of Social Sciences, 11(11), 83-102.
 • Kodaman, B. (1980). Abdülhamid devri eğitim sistemi. Ötüken Yayıncılık.
 • Kocabaşoğlu, U. (1989). Anadolu'daki Amerika: Kendi belgeleriyle 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Amerikan misyoner okulları. Arba Yayınları.
 • Krippendorff, K. (2004). Content analysis an introduction to its methodologgy. Sage Puplications.
 • Kutay, C. (1979). Türk millî mücadelesinde Amerika. Boğaziçi Yayınları.
 • Küçük, V. & Koç, H. (2015). Psiko-sosyal gelişim süreci içerisinde insan ve spor ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4752/65286
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2006). Designing qualitattive research. Sage Publication.
 • O’leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. SAGE Publications Ltd.
 • Onan N. H. (1977). Kolejli nereye. Boğaziçi Yayınları.
 • Öz, M., Kayaalp, S. & Derçin, A. (2004). Liseler için felsefe tarihi ders kitabı. Devlet Kitapları.
 • Payne, G., & Payne, J. (2004). Key concept in social research. Sage Publication.
 • Sencer, M. & Sencer, Y. (1978). Toplumsal araştırmalarda yöntembilim. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını.
 • Sevinç, N. (1975). Ajan okulları. Oymak Yayınları.
 • Şahin, Ç. (2013). Verilerin analizi. R. Y. Kıncal (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (ss. 121-179). Nobel Yayınları.
 • Tarhan, M. (2019). Girişimcilik pedagojisine giriş. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tozlu, N. (1991). Kültür ve eğitim tarihimizde yabancı okullar. Akçağ Yayınları.
 • Watkins, R., West Meiers, M., & Visser, Y. (2012). A guide to assessing needs: Essential tools for collecting information, making decisions, and achieving development results. The World Bank.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Zıllıoğlu, M. (1993). İletişim nedir. Cem Yayınevi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.