Aykut Emre BOZDOĞAN
(Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Necati YALÇIN
(Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 1302-5007Sayfa Aralığı: 241 - 247Türkçe

171 2
İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Derslerindeki Fizik Konularına Karşı Tutumları
Bu araştırmada 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin fizik konularına karşı tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket 6., 7. ve 8. sınıflardaki fizik konuları için ayrı ayrı hazırlanmış toplam 33 maddeden ibaret olup 6. , 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 172 erkek, 165 kız toplam 337 öğrenciye Mayıs 2003’te uygulanmıştır. Araştırma uzman görüşleri ışığı altında, eğitim ve öğretim imkanları, öğretmen ve öğrenci sayıları göz önüne alınarak Kırşehir il merkezindeki ilköğretim okulları arasından seçilen 9 ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde cevapları aranan problemlere yönelik toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için SPSS (Sitatistical Packet for Social Sciences) programından yararlanılmış ve frekans(f), yüzde(%), ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) yöntemleri ile yorumlanmıştır. Araştırma 2 önemli sonucu ortaya koymuştur. Bunlardan birincisi; sınıf düzeyinin artmasıyla, ilköğretim fen bilgisi derslerindeki fizik deneylerine karşı öğrencilerin tutumlarında bir azalma görülmesidir. İkincisi ise farklı eğitim-öğretim ve öğretmen-öğrenci sayılarına göre sınıflandırılan okullarda öğrenim gören öğrencilerin tutumlarında değişiklik görülmesidir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bıkmaz, F., 2003, İlköğretim 4.ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitim Araştırmaları. (11): 117-127. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cho, H., Kim, J., Choi, D. H., 2003, Early Childhood Teachers’ Attitudes Towards Science Teaching: A Scale Validation Study. Educational Research Quarterly. 27 (2): 33-42.
 • Demirbaş, M. ve Yağbasan R., 2004, Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğrencilerin Duyuşsal Öğrenmelerini Değerlendirmeye Yönelik Uygulamaları. XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Ankara. 1599-1616.
 • Escalada, L. T. ve Zollman D. A., 1997, An Investigation on the Effects of Using Interactive Digital Video in a Physics Classroom on Student Learning and Attitudes. Journal of Research in Science Teaching. Vol. 34, No. 5, pp. 467–489.
 • Jarvis, T. ve Pell A., 2002, Effect Of The Challenger Experience On Elementary Children’s Attitudes To Science. Journal of Research in Science Teaching. Vol. 39, No. 10, pp. 979–1000.
 • Johansen, K.E. ve Nilsson C., 1999, Stockholm Science Laboratory for Schools : A Complement to the Traditional Education System. Physics Education. 34(6): 345-350.
 • Jones, M. G., Howe A. ve Rua M. J., 2000, Gender Differences in Students’ Experiences, Interests, And Attitudes Toward Science And Scientists. Science Education Vol: 84:180–192.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Tümay, H., 2004, Türkiye’deki Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Etkili ve Anlamlı Öğrenme Aracı Olarak Yeterliliğinin İncelenmesi. XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Ankara. 1617-1636.
 • Parkinson, J., Hendley, D., Tanner, H., Stables, A., 1998, Pupils' Attitudes To Science in Key Stage 3 Of The National Curriculum: A Study of Pupils in South Wales , Research In Science & Technological Education. Vol. 16, Issue 2.
 • Reid, N. ve Skryabına E. A., 2002, Attitudes Towards Physics. Research in Science & Technological Education. 20, (1): 67-81.
 • Seferoğlu, S. S., 2004, Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Tutumları. XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Ankara: 413-425.
 • Sünbül, M., Afyon, A., Yağız, D., Aslan, O., 2004, İlköğretim 2. Kademe Fen Bilgisi Derslerinde Akademik Başarıyı Yordamada Öğrencilerin Öğrenme Strateji, Stil ve Tutumlarının Etkisi. XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Ankara: 1573-1588.
 • Türkmen, L., 2002, Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. (23): 218-228.
 • Ussler, P. ve Hoffmann L., 2000, A Curricular Frame for Physics Education: Development, Comparison with Students’ Interests, and Impact on Students’ Achievement and Self-Concept. Science Education. Vol: 84, pp. 689–705.
 • Ussler, P. ve Hoffmann L., 2002, An Intervention Study to Enhance Girls’ Interest, Self-Concept and Achievement in Physics Classes. Journal of Research in Science Teaching. Vol: 39, pp. 870–888.
 • Wilson, J. D. ve Others., 2004, Science Fairs : Promoting Positive Attitudes Towards Science From Students Participation. Student Journal. 38 (1).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.