Hakan ALTINPULLUK
(Anadolu Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Bölümü, Uzaktan Eğitim Anablim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 41Sayı: 1ISSN: 1301-9058Sayfa Aralığı: 53 - 89Türkçe

0 0
Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki öğretim üyelerinin Covid-19 küresel salgın sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 77 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Veriler 30 Eylül - 8 Ekim 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilen bu araştırmada, veri toplama aracı olarak standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formundan yararlanılmış ve verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bazı bulgulara göre, öğretim üyeleri küresel salgın sürecinde teknolojik okuryazarlık kazanılması, küresel salgın sürecinde acil eğitim devamlılığı sağlaması ve alışılmadık bir deneyim yaratması gibi açılardan uzaktan eğitimi olumlu bulmuştur. Altyapı eksikliği, sürece hazırlıksız yakalanılması ve öğrencilerin sisteme erişiminde yaşanan fırsat eşitsizlikleri ise uzaktan eğitimdeki problemli noktalar olarak belirtilmiştir. Öğretim üyeleri, kurumların uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesi için kaynak ayrılması, ortak tek bir ulusal sistem kurulması ve acil durumlara ilişkin eylem planı hazırlanması gibi önerilerde bulunmuşlardır. Son olarak, gelecekte, uzaktan eğitime yenilikçi teknolojilerin entegre edileceği, bilimsel etkinliklerin uzaktan gerçekleştirileceği ve yeni uzaktan eğitim uygulamalarına geçiş yapılacağı gibi bazı öngörülerde de bulunmuşlardır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adejo, O. W., Ewuzie, I., Usoro, A., & Connolly, T. (2018). E-Learning to m-learning: Framework for data protection and security in cloud infrastructure. International Journal of Information Technology and Computer
 • Science (IJITCS), 10(4), 1-9. doi: 10.5815/ijitcs.2018.04.01
 • Adnan, M., & Anwar, K. (2020). Online learning amid the covid-19 pandemic: Students' perspectives. Online Submission, 2(1), 45-51. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED606496.pdf
 • Aslan, R. (2020). Tarihten günümüze epidemiler, pandemiler ve covid-19. Ayrıntı Dergisi, 8(85), 36-41. http://www.dergiayrinti.com/index.php/ayr/article/download/1353/2382 adresinden erişilmiştir.
 • Atasoy, R., Özden, C., & Kara, D. N. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde yapılan eders uygulamalarının etkililiğinin öğrencilerin perspektifinden değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(6), 95-122. doi: 10.7827/TurkishStudies.44491
 • Baber, H. (2020). Determinants of students’ perceived learning outcome and satisfaction in online learning during the pandemic of Covid19. Journal of Education and e-Learning Research, 7(3), 285-292. doi: 10.20448/journal.509.2020.73.285.292
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109- 129. doi: 10.7827/TurkishStudies.43502
 • Basilaia, G., & Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during a sars-cov-2 coronavirus (covid-19) pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4), 1-9. doi: 10.29333/pr/7937
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-6. doi: 10.5281/zenodo.3778083
 • Chen, E., Kaczmarek, K., & Ohyama, H. (2020). Student perceptions of distance learning strategies during covid‐19. Journal of Dental Education (2020), 1-2. doi: 10.1002/jdd.12339
 • Commonwealth of Learning [COL] (2020). Guidelines on distance education during covid-19. Burnaby: COL. Retrieved from http://hdl.handle.net/11599/3576
 • Creswell J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Çetin, C., & Anuk, Ö. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde yalnızlık ve psikolojik dayanıklılık: Bir kamu üniversitesi öğrencileri örneklemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 170-189. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1128129 adresinden erişilmiştir.
 • Dikmen, S., & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde küresel çapta uygulanan yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan eğitim süreçleri hakkında durum çalışması: Fırat Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98. doi: 10.33907/turkjes.721685
 • Doğan, M. E. (2020). Pandemi döneminde üniversitelerin kullandıkları uzaktan eğitim sistemi altyapılarına ‘uzaktan’ bakış. https://turk-internet.com/pandemidoneminde-universitelerin-kullandiklari-uzaktan-egitim-sistemi-altyapilarinauzaktan-bakis/ adresinden erişilmiştir.
 • Duban, N., & Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. doi: 10.7827/TurkishStudies.43653
 • Education Cannot Wait (2020). Covid-19 and education in emergencies. Retrieved from https://www.educationcannotwait.org/Covid-19/
 • Gall, M. D., Borg, W. R. & Gall, J. P. (1996). Educational research: An introduction. London: Longman Publishing.
 • Görgülü-Arı, A. & Hayır-Kanat. M. (2020). Covid-19 (Koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 459-492. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1210688 adresinden erişilmiştir.
 • Guterres, A. (2020). Protect our children. United Nations. Retrieved from https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/protect-ourchildren
 • Hall, J., Roman, C., Jovel-Arias, C., & Young, C. (2020). Pre-service teachers examine digital equity amidst schools' covid-19 responses. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 435-442. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1257178
 • Kalir, J., Cantrill, C., Dean, J., & Dillon, J. (2020). Iterating the marginal syllabus: Social reading and annotation while social distancing. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 463-471. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1257180
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181–192. doi:10.2399/yod.20.730688
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N., & Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2020(19), 220-241. doi: 10.29000/rumelide.752297.
 • Kaysi, F. (2020). Covid-19 salgını sürecinde Türkiye’de gerçekleştirilen uzaktan eğitimin değerlendirilmesi. 5th International Scientific Research Congress (IBAD- 2020) konferasında sunulmuştur, İstanbul.
 • Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1196338 adresinden erişilmiştir.
 • Kraemer, M. U., Yang, C. H., Gutierrez, B., Wu, C. H., Klein, B., Pigott, D. M., ... & Brownstein, J. S. (2020). The effect of human mobility and control measures on the Covid-19 epidemic in China. Science, 368(6490), 493-497. doi: 10.1126/science.abb4218
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2020). Bakan Selçuk, 23 mart'ta başlayacak uzaktan eğitime ilişkin detayları anlattı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-23- martta-baslayacak-uzaktan-egitime-iliskin-detaylari-anlatti/haber/20554/tr adresinden erişilmiştir.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expande sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Moore, M. G. & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning.
 • Özer, M. (2020). Educational policy actions by the Ministry of National Education in the times of Covid-19. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129. doi: 10.24106/kefdergi.722280
 • Özkoçak, V., Koç, F., & Gültekin, T. (2020). Pandemilere antropolojik bakış: Koronavirüs (Covid-19) örneği. Turkish Studies, 15(2), 1183-1195. doi: 10.29228/TurkishStudies.42679
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Sakarya, G. & Zahal, O. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan keman eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 795-817. doi: 10.7827/TurkishStudies.44504.
 • Sasaki, R., Goff, W., Dowsett, A., Parossien, D., Matthies, J., Di Iorio, C., ... & Puddy, G. (2020). The practicum experience during covid-19--supporting initial teacher education student's practicum experience through a simulated classroom. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 329-339. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1257190
 • Sever, M. & Özdemir, S. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde öğrenci olma deneyimi: Bir fotoses (photovoice) çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(4), 1653-1679. doi: 10.33417/tsh.778615
 • Singh, D., & Ramutsheli, M. P. (2016). Student data protection in a South African ODL university context: Risks, challenges and lessons from comparative jurisdictions. Distance Education, 37(2), 164-179. doi: 10.1080/01587919.2016.1184397
 • Telli, S. G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. doi: 10.32329/uad.711110
 • Trikoilis, D., & Papanastasiou, E. C. (2020). The potential of research for professional development in isolated settings during the covid-19 crisis and beyond. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 295-300. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1257131
 • Turan, Z. & Gürol, A. (2020). Eğitimde acil bir dönüşüm: Covid-19 pandemisi döneminde çevrim içi ders alan üniversite öğrencilerinin stres algıları ve görüşleri. HAYEF: Journal of Education, 17(2), 222-242. doi: 10.5152/hayef.2020.20018
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO] (2020a). Covid-19 educational disruption and response. Retrieved from https://en.unesco.org/Covid19/educationresponse
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO] (2020b). Supporting teachers in back-to-school efforts: Guidance for policy-makers. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373479
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO] (2020c). Supporting teachers and education personnel during times of crisis. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO] (2020d). Covid-19: 10 recommendations to plan distance learning solutions. Retrieved from https://en.unesco.org/news/Covid-19-10-recommendations-plan-distancelearning-solutions
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO] (2020e). Distance learning strategies in response to Covid-19 school closures. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373305
 • World Health Organization [WHO] (2020). Coronavirus disease (Covid-19) pandemic. World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK] (2020a). Koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme notu.
 • https://Covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/02-coronavirusbilgilendirme-notu-1.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK] (2020b). Basın açıklaması.
 • https://basin.yok.gov.tr/AciklamaBelgeleri/2020/03-uzaktan-egitime-iliskinalinan-karar.pdf adresinden erişilmiştir. Yükseköğretim Kurulu [YÖK] (2020c). Yök'ten üniversitelerdeki uzaktan eğitime yönelik değerlendirme. https://Covid19.yok.gov.tr/Sayfalar/HaberDuyuru/uzaktan-egitime-yonelikdegerlendirme.aspx# adresinden erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK] (2020d). Yükseköğretimde dijital dönüşüm projesi tüm hızıyla devam ediyor yerli imkânlarla geliştirilen “uzaktan öğretim platformu” 15 üniversitenin hizmetine sunuldu. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitim-platformusaglama-protokolu.aspx adresinden erişilmiştir.
 • Zan, N., & Zan, B. U. (2020). Koronavirüs ile acil durumda eğitim: Türkiye’nin farklı bölgelerinden uzaktan eğitim sistemine dahil olan edebiyat fakültesi öğrencilerine genel bakış. Electronic Turkish Studies, 15(4), 1367-1394. doi: 10.7827/TurkishStudies.44365
 • Zhou, L., Wu, S., Zhou, M., & Li, F. (2020). 'School’s out, but class’ on', the largest online education in the world today: taking china’s practical exploration during the covid-19 epidemic prevention and control as an example. Best Evid Chin Edu 4(2), 501-519. doi: 10.15354/bece.20.ar023

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.