Hakki KIYMIK
(Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, TÜRKİYE)
Ferhat BİTLİSLİ
(Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, TÜRKİYE)
Yıl: 2021Cilt: 44Sayı: 392ISSN: 1300-8951 / 1300-8951Sayfa Aralığı: 98 - 109Türkçe

0 0
Konkordato Kapsamındaki Borç ve Alacakların Vergi Usul Kanunu Açısından Değerlendirilmesi ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi
Geçmişten günümüze hukuk sistemimiz içinde yer almasına rağmen, uygulamada kendisine yer bulamayan ve 2018 yılından itibaren tekrar işler lik kazanan konkordato, finansal yapısı bozulan borçlunun, alacaklıları ile belirli bir plan dahilinde anlaşarak, borçlarının yeniden yapılandırılması anlamına gelmektedir. Konkordato aynı zamanda alacaklılara da muhtemel bir iflasa nazaran alacak larına kavuşma imkanı sunmaktadır. Bu bakımdan konkordatonun borçlu ve alacaklı bakımından bir takım sonuçları bulunmakla birlikte bu sonuçların muhasebe uygulamalarına etkisi de kaçınılmazdır. Çalışmada, konkordato kapsamındaki borç ve ala cakların Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan şüpheli alacak, değersiz alacak ve vazge çilen alacak bakımından değerlendirmesi yapılmış ve işletmelerin muhasebe kayıtlarında yapması gereken düzeltmeler, örnek uygulamalar yardı mıyla açıklanmıştır. Araştırma neticesinde ulaşı lan en temel sonuç, konkordato başvurusu kabul edilen borçludan olan konkordato kapsamındaki alacakların, VUK bakımından şüpheli alacak sayı labileceği ve karşılığa konu edilebileceği hususu olmuştur.
DergiDerlemeErişime Kapalı
 • Akil, Cenk, Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (28.02.2018 Tarih Ve 7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere Göre), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2019, S.141, ss.227-252.
 • Apalı, İbrahim, Vergi Usul Kanunu Açısından Konkordato İlanı Kapsamında Vazgeçilen Alacakların Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi, Mali Çözüm Dergisi, 2018, S. 150, ss. 211-219.
 • Aslanoğlu, Suphi, İcra ve İflas Karşısında Ticari Alacaklar; Niteliği, Mevzuat Boyutu ve Muhasebe Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008, S. 10(2), ss. 201-221.
 • Besen, Murat ve Tat, Orkun, Konkordato Sürecinde Mühlet, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, S.1(2), s.357-390.
 • Coşkun, Derya, Konkordato Sürecinin Muhasebe Uygulamalarına Etkisinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019.
 • İcra ve İflas Kanunu, 09.06.1932 tarih ve 2128 sayılı Resmi Gazete.
 • Kaya, Uğur – Bayraktar, Yaşar ve Oğuz Yusuf Atasel, Türkiye’deki Muhasebe Düzenlemeleri Açısından Konkordato İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, PressAcademia Procedia, 2020, S.11(1), ss. 79-83.
 • Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik, 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete.
 • Özekes, Muhammet, 7101 sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, İstanbul: Onikilevha Yayıncılık, 2018.
 • Pekcanıtez, Hakan - Atalay, Oğuz - Sungurtekin Özkan ve Meral, Özekes, Muhammet, İcra ve İflas Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2018.
 • TÜRMOB, Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacakların Hangi Durumda Şüpheli Alacak Sayılacağı 1.02.2019/52-1 Mevzuat Sirküler. Vergi Usul Kanunu, 12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazete.
 • Vergi Usul Kanunu Sirküleri/112 (14.02.2019), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.
 • Yavuz, Mustafa, Konkordato Anlaşmasının Değersiz, Şüpheli ve Vazgeçilen Alacaklar Bakımından Değerlendirilmesi, Mali Çözüm Dergisi, 2019, S. 155, ss. 255-266.
 • Yücel, Mehmet, Vergi Usul Kanunu’na Göre Değersiz Alacaklar, Değersiz Alacak Yoluyla Gider Yazabilme Koşulları, Özellik Arzeden Hususlar ve Muhasebeleştirilmesi, Mali Çözüm Dergisi, 2011, S. 105, ss. 247-264

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.