Alper AKGÜL
(Trabzon Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 17Sayı: 3ISSN: 1305-5429 / 1306-7850Sayfa Aralığı: 415 - 432Türkçe

0 0
Sanat Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Çalışan Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi
Türkiye’de, 2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyada yaşanan salgın sebebiyle geçilen uzaktan eğitim süreci sanat eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarında da uygulanmaktadır. Sanat eğitiminin birçok alanında uygulama ağırlıklı olan öğretim metotları da süreçten etkilenmiştir. Süreç içerisinde mesleki sanat eğitimi veren kurumlarda görev yapan idareciler, akademisyenler ve öğrenciler bu sürecin tarafları olmuşlardır. Bu araştırmada mesleki sanat eğitimi veren kurumlarda görev yapan akademisyenlerin pandemi sebebi ile geçilen uzaktan eğitimin etkinliğine ve yararına yönelik inançlarını belirlemek amacıyla tarama modelinde bir araştırma yapılarak akademisyenlerin süreç ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Akademisyenler, uzaktan eğitimin ağırlıklı olarak teknik problemler, etkin öğrenme eksikliği, motivasyon eksikliği, katılım yetersizliği ve bireysel farklılıklardan kaynaklanan problemlerle ilerleyebildiği yönünde görüş bildirmişlerdir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ak, Ş., Gökdaş, İ., Öksüz, C. ve Torun, F. (2021). Uzaktan eğitimde eğiticilerin eğitimi: Uzaktan eğitime yönelik öz yeterlik ve yarar algısına etkisi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi-Auad, 7(1), 24-44.
 • Baki, A. ve Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.
 • BBC (2020). Koronavirüs nedir: Covid-19'a karşı hangi önlemler alınmalı, virüsün özellikleri neler? https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51177538 26.05.2020 adresinden erişilmiştir.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G. ve Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Demir, F. ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Ferri, F., Grifoni, G., & Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and challenges in emergency situations. Societies, 10(4), 1-18.
 • Gürer, M. D., Tekinarslan, E. ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. Retrieved form https://er.educause.edu/articles/2020/3/thedifferencebetween-emergency-remoteteachingand-online-learning.
 • Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (17. bs.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi (32. bs.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Özkoçak, V., Koç, F. ve Gültekin, T. (2020). Pandemilere antropolojik bakış: Koronavirüs (COVID-19) örneği. Turkish Studies, 15(2), 1183-1195.
 • Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Applied Social Research Methods Series. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yamamoto, G. T. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Yaman, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde Türkiye ve Çin’de uzaktan eğitim süreç ve uygulamalarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(Pandemi Özel Sayısı), 3297-3309,
 • Yıldız, M. (2015). Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik bilgi, inanç ve uygulamaları arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/’nden erişilmiştir (Tez No: 394811).
 • Yıldız, M. ve Erdem, M. (2018). An investigation on instructors’ knowledge, belief and practices towards distance education. Malaysian Online Journal of EducationalTechnology, 6(2), 1- 20.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.