ALİ RIZA TERZİ
(Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 11Sayı: 43ISSN: 1300-4832 / 2148-2403Sayfa Aralığı: 423 - 441Türkçe

148 3
İlköğretim Okullarında Örgüt Kültürü
İlköğretim okullarındaki kültürel yapının belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelindedir. İlköğretim okullarında kültürel yapının belirlenebilmesi için nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırma kapsamına Giresun İli merkezinde bulunan 8 ilköğretim okulunda çalışan öğretmenler dahil edilmiştir. Araştırmanın evrenini oluşturan 16 ilköğretim okulundan "basit rastlantısal örnekleme" yöntemiyle seçilen 8 ilköğretim okulu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.. Örnekleme alınan okullarda 151 kadın, 153 erkek olmak üzere toplam 304 öğretmen çalışmaktadır. Örneklemin evreni temsil oranı, öğretmen sayısı itibariyle %58.4, ilköğretim okulu sayısı itibariyle %50'dir. Araştırmada kullanılan anket araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde yüzde ve frekanslardan faydalanılmış, ilişki çözümlemelerinde bağımsız t-testi, pearson momentler korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ilköğretim okullarında en başat kültürel boyut görev kültürü çıkmıştır. Görev kültürünü sırasıyla başarı, bürokratik kültür ve destek kültürü takip etmektedir. Bayanlar çalıştıkları örgütleri daha bürokratik bulmaktadır. Dört kültürel boyut arasında bürokratik kültür hariç olumlu ilişki vardır. Araştırma bulguları, ilköğretim okullarında "iş"in "birey "den önce geldiği şeklinde yorumlanabilir. Araştırma sonuçları, daha önce Türkiye'de yapılan araştırma sonuçlarını desteklemektedir.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Arseven, Ali D. (1994). Alan araştırma yöntemi. Ankara: Tekışık Matbaası.
 • Balcı, A. (1993). Etkili okul. Kuram, uygulama ve araştırma. Ankara: Erek Ofset.
 • Balcı, A. (1998). "Okul yöneticilerinin liderlik sitilleri" Türkiye'de eğitim yönetimi. (Ed. H. Taymaz & M. Hesapçıoğhı) İstanbul: Kültür Koleji Vakfı Yayınları.
 • Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma. (3. baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cheng Y.C. (1993). "Profiles of organizational culture and effective schools." School Effectiveness and School improwement, 4/2 85-110
 • Cooke, R.&. Szumal, J.L (1993). Measuring normative beliefs and shared behavioral expectations in organizations.Psychological Reports;72,1299-1330.
 • Cooney, M.H. (1995). Readiness for school or school culture? Childhood Educational, 164-166.
 • Cunningham,W.G., & D.V. Gresso. (1993). Cultural leadership for a new generation of american school. Educational Plannig, 9/4,23-31
 • Çelik, V.(1997). Okul kültürü ve yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Florio-Ruane, S. (1989). Social organizations of classes and schools. In M.C. Reynolds (Ed.), Knowledge Pres for Beginnig Teacher (pp.163-172). New York: Pergamon Pres.
 • Fullan, M. (2001) Leading in a culture of change. San Francisco: Jossey-Bass Publishers
 • Handy, C.B. (1981). Understanding organization (second edition). Aylesbury: Hazell Watson Ltd.
 • Harrison, R.(1972). "Understanding your organization's character." Harvard Business Review. May-June,119-128
 • Heckman, P.E.( 1993) School restructuring in practice. Reckoning with the culture of school. International Journal of Educational Reform,2/3 263-271.
 • Hofstede, Geert. (1980). Culture's Consequences. California: Sage Publication.
 • İpek, C. (1999). Resmi Liseler ile Özel Liselerde Örgütsel Kültür ve Öğretmen-Öğrenci İlişkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Jastke, K. (2003) Organizational culture and innovation m nonprofit human service organization. http//management conference.com (15.04.2003)
 • Kagan, D.M. (1992). Professional growth among pre-service and beginnig teachers. Review of Educational Research, 62,129469
 • Kilian, C. (1999).The two sides of the school culture coin. TECHNOS Quarterly, 8/3. http://www.technos.net/journal/volume8/3kilian.htm (07.02.2004).
 • Kono, T. (1992). Corporate culture and long-range plannig . In T.Kono (Ed.). Strategic Management in Japanese Companies, (pp. 55-65). Oxford: Pergamon Pres.
 • Özcan,H.(1996) Liselerde uygulanan yönetim biçimleri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Peterson, K.D., & Deal, T.E (2002). Shaping school culture fieldbook. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Pheysey D.C. (1993). Organizational cultures: Types and transformations. London: Routledge.
 • Ramsey, R.D. (1992). Secondary principal's survival guide. New Jersey: Prentice Halline.
 • Rosenholtz, SJ. (1991). Teachers' workplace: The social organization of schools. New York: Teachers College Pres
 • Saphier J. & King M.(1985) "Good seeds grow in strong cultures." Educational Leadership, March, 67-74
 • Sencer M.&Y. Sencer. (1978). Toplumsal araştırmalarda yöntembilim. Ankara: TODİE yayınları.
 • Şişman, M. (2002). Örgütler ve kültürler. Ankara: Pegem A yayınları,
 • Stolp S.&Smith, S.C.(1997) "Cultural leadership." In C.H.Smith& P.K.Piele (Ed.)(pp.l57-178) School Leadership: Handbook for Excellence. (Third edition) USA.Universitiy of Oregon.
 • Thacker, J.L., & Mclnerney W.D. (1992). "Changing academic culture to improve student achievement in the elementary schools". Ers Spectrum,10/ 4,18-23
 • Terzi, A.R. (1999). Özel ve devlet liselerinde örgüt kültürü, yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Weiner, L. (2000). "Research in the 90's: Implications for urban teacher preparation." Review of Educational Research, 70,369-406.
 • Vries KM. & Miller, D. (1996). "Personality, culture and organization." Academy of Management Review, 11/2:266-279.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.