Sabri ÇELTİK
(Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Fahri ERYILMAZ
(Sincan Fatih Anadolu Meslek Lisesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 9Sayı: 4ISSN: 1302-0900 / 2147-9429Sayfa Aralığı: 211 - 224Türkçe

126 0
Öğretmen algılarına göre Endüstri Meslek Lisesi Müdürlerinin dönüşümcü liderlik düzeyleri (Ankara ili örneği)
Büyük değişimlerin yaşandığı, yeni değerlerin yükseldiği, geleceğin kestirilemediği dönemlerde, yeni bir yön çizecek liderlere ihtiyaç vardır. Bu değişim hızına, en çok uyum sağlayabilecek liderlik tarzı ise dönüşümcü liderliktir. Dönüşümcü lider, günlük örgütsel işlemlerin ötesinde idealleştirilmiş etki, telkinle güdüleme, entelektüel uyarım ve bireysel destek sağlama davranışlarını ve özelliklerini kendinde toplar. Bu araştırmada öğretmen algılarına göre, Endüstri Meslek Lisesi okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip olma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, öğretmendin kişisel özelliklerinin, dönüşümcü liderlik özelliklerine ilişkin algılarına etkisi araştırılmıştır. Örneklemde yer alan okullarda, araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek için öğretmen görüşleri, 39 maddeden oluşan anket ile tespit edilmiştir. Geliştirilen veri toplama aracında beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır. Anketten elde edilen sonuçlar, değişkenlere göre "t" testi ve tek yönlü varyans analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğretmen algılarına göre, okul müdürleri dönüşümcü liderlik özelliklerini "ara sıra" göstermekte, dönüşümcü liderliğin idealleştirilmiş etki boyutundaki davranışları ise "çoğu zaman" göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenine göre, okul müdürlerinin idealleştirilmiş etki; cinsiyet değişkenine göre, entelektüel uyarım ve bireysel destek boyutlarına ilişkin değerlendirmeleri arasındaki farklar manidardır.
DergiDiğerErişime Açık
  • 1. Nelson, D.L. (2005). Understanding Organizational Behavior. Mason, Ohio: Thomson/South-Western. 2. Çelik, V. (1998). “Eğitimde Dönüşümcü Liderlik”. Eğitim Yönetimi. 4(16),423-442. 3. Kirby, P.C., Paradise, L.V. (1992). “Extraordinary Leaders in Education: Understanding Transformational Leadeship”. Journal of Educational Research. 85(5),303-310. 4. Çelik, V. (2000). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 5. Eren, E. (1998). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları. 6. McShane, S.L. (2005). Organizational Behavior. Boston: McGraw-Hill Irwin. 7. Evers, C.W., Lakomski, G. (1996).”Science in Educational Administration: A Postpositivist Conception”. Educational Administration Quarterly. 32(3). 8. Marşap, A. (2001). Yaratıcı Liderlik. Ankara: Öncü Kitap. 9. Kotter, J.P. (1999). Liderden Lidere: Değişimin Önünü Açmak (Çev:Selim Atay). İstanbul: TMS. 10. Hersey, P. (1996). Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. Upper Saddle Riwer, New Jersey: Prentice Hall. 11. Karip, E. (1998). “Dönüşümcü Liderlik”. Eğitim Yönetimi. 4(16),443-465. 12. Dessler, C. (2004). Management: Principles and Practices For Tomorrow’s Leaders. Upper Saddle Riwer, New Jersey: Prentice Hall. 13. Erçetin, Ş. (2000). Lider Sarmalında Vizyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 14. Greenberg, J. (2005). Managing Behavior in Organizations. Upper Saddle Riwer, new Jersey: Pearson Prentice Hall. 15. Bateman, T.S. (2002). Management: Competing Int The New Era. Boston: McGraw-Hill Irwin. 16. Luthans, F. (2005). Organizational Behavior. Boston: McGraw-Hill Irwin. 17. Özden, E. (2002). Eğitimde Yeni Değerler, Eğitimde Dönüşüm. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 18. Güçlü, N. (1997). “Eğitim Lideri Olarak Okul Yöneticisi”. Milli Eğitim.134,50-54. 19. Leithwood, K.A. (1992). “The Move Toward Transformational Leadership”. Educational Leadership. 49(5), 8-12 20.Leitwood, K. (1994)."Leadership for school Restructing". Educational Administration Quarterly. 30(4), 498-518 21. Lambert, L. (2005). “Leadership for Lasting Reform”. Educational Leadership. 62(5). 22. Erdoğan, İ. (2003). Okul Yönetimi Öğretim Liderliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 23. Oran, N. (2002). İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Dönüşümsel Önderlik Özelliklerine İlişkin Öğretmenlerin Algı ve Beklentileri. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.