NEDİME KÖŞGEROĞLU
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Eskişehir, Türkiye)
M. Bahaddin ACAT
(Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye)
Özlem KARATEPE
(Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 1302-6631Sayfa Aralığı: 75 - 83Türkçe

381 4
Kemoterapi hastalarında hemşirelik bakımı memnuniyet ölçeği
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kemoterapi tedavisi uygulanan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyini belirlemede kullanılabilecek bir ölçme aracının geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem: Bu çalışmada, kemoterapi alan hastaların hemşirelik bakımına yönelik memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilen "hasta memnuniyet ölçeği" kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği 50 hastada yapılan istatistiksel analizler ile doğrulanmıştır. Bulgular: Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için test-tekrar test uygulaması yapılmış ve iki uygulama arasındaki korelasyon katsayıları her bir madde için 0.75'ten yüksek bulunmuştur (p<0.001). Ölçeğe uygulanan faktör analizi ve yapı geçerliliğinden sonra kalan 29 maddenin tek faktörde toplandığı, "hasta memnuniyeti" olarak isimlendirilen maddelerin 0.51-0.84 arasında puan aldığından ölçme aracının geçerli olduğu saptanmıştır. Güvenilirlik analizi ve maddelerin toplam korelasyonunda her bir maddenin 0.50-0.80 arasında korelasyon katsayılarına sahip olmaları, maddelerin birbirleri ile tutarlılığının olduğunu göstermektedir. Sonuç: Kemoterapi alan hastaların memnuniyetini ölçmek için geliştirilen hasta memnuniyet ölçeğinin yapısal geçerliliği, iç güvenilirliği ve uygulanabilirliği; Cronbach-œ analizi, faktör analizi ve t testi sonuçları ile kanıtlanmıştır.
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Merkouris A, Ifantopoulos J, Lanara V. Patient satisfaction: a key concept for evaluation and improving nursing services. J Nurs Manage 1999; 7:19-28.
 • 2. Uzun Ö. Hemşirelik bakım kalitesi ile ilgili Newcastle Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması. Türk Hemşireler Dergisi 2003; 54:16-25.
 • 3. Demir C, Kayahan C, Çimen M, Peker S, Kostik Z, Şen D. GATA Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde yatarak tedavi gören hastaların tatmin düzeyinin saptanması. Gülhane Tıp Dergisi 2000; 42:65-71.
 • 4. Ergin C. Bir iş doyumu ölçümü olarak "iş betimlemesi ölçeği": Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi 1997; 12:25-36.
 • 5. Kaçmaz N. Ölçüm Araçları ve Ölçek Geliştirme, yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 2000.
 • 6. Özçalık DA. Ölçme ve Değerlendirme. Ankara, ÖSYM, 1998.
 • 7. Özçalık DA. Test Hazırlama Kılavuzu. Ankara, ÖSYM, 1989.
 • 8. Baykul Y. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Ankara, ÖSYM, 2000.
 • 9. Tezbaşaran AA. Likert Tipi Ölçek'Geliştirme Klavuzu. Ankara, Özyurt Matbaası, 1996.
 • 10. Peirce AG. Measurement instruments. LA, Ta/bot (ed): Principles and Pratice of Nursing Research'te, St.Louis, Mosby Year Book, 1995, s. 292-315.
 • 11. Tekin H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 1991.
 • 12. Powel LL. Cancer Chemotherapy Guidelines and. Recommendations for Practice. Oncology Nursing Society, 1996.
 • 13. Tel H. Paly at if bakımda psikososyal sorunların yönetimi. Onkoloji Hemşireliği Derneği Bülteni 2003; 18-21:16-26.
 • 14. Severinsson El. Confirmation, meaning and self awereness as core consepts of the nursing supervision model. Nursing Ethics 20Q1; 8.
 • 15. Karamanoğlu A E. Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 1999.
 • 16. Eşer İ. Kemoterapi hastalarına çalışma saatleri dışında destek vermek. Onkoloji Hemşireliği Derneği Bülteni 2004; 22:1-3.
 • 17. Sönmez V. Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar. Hemşirelik Araştırma Dergisi 1999; 1:13-28.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.